Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1337 af 19. december 2008, § 4 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009, § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, § 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 1061 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 7 A ophæves.

2. § 7 H ophæves.

3. § 7 M, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uanset at en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, får stillet telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør omfattet af § 16, stk. 12 og 13, til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende goder. Har en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, fået stillet telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør som nævnt i 1. pkt. til rådighed, kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse efter stk. 1 og 2 for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.«

4. § 8 V, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk. 2-6. Installation, reparation eller udskiftning af biokedelanlæg og husstandsvindmøller anses som istandsættelse i hjemmet. Installation, reparation eller udskiftning af oliefyr anses ikke som istandsættelse i hjemmet.«

5. I § 8 V, stk. 2, nr. 5, ændres »den 31. december 2013« til: »den 31. december 2012«.

6. § 8 V, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen.«

7. I § 8 V indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3-13« til: »stk. 3-14«.

9. I § 16, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4-15« til: »stk. 4-16«.

10. I § 16, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet.«

11. I § 16, stk. 3, 6. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »3.-5. pkt.« til: »3., 4. og 6. pkt.«

12. I § 16, stk. 3, 7. pkt., der bliver 8. pkt., ændres »3. og 5. pkt.« til: »3. og 6. pkt.«

13. I § 16, stk. 3, 8. pkt., der bliver 9. pkt., ændres »3.-5. pkt.« til: »3., 4. og 6. pkt.«

14. I § 16, stk. 3, nr. 3, ændres »Multimedier, jf. stk. 12« til: »Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, og fri computer med tilbehør, jf. stk. 12 og 13«.

15. § 16, stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Den skattepligtige værdi af en fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere m.v. som nævnt i stk. 1 for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau). Den skattepligtige værdi nedsættes svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed i indkomståret. Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes dog ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk. Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge er omfattet af 1. pkt. en del af eller hele indkomståret, nedsættes den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, for hver ægtefælle med 25 pct. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.300 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene i 1. og 5. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

16. § 16, stk. 13, affattes således:

»Stk. 13. Værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke. Skattefriheden efter 1. pkt. gælder dog ikke, hvis arbejdstageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få stillet udstyret til rådighed. Har arbejdstageren kompenseret arbejdsgiveren som nævnt i 2. pkt., medregnes et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori udstyret ikke har været til rådighed.«

17. I § 16 indsættes efter stk. 13 som nyt stykke:

»Stk. 14. Stk. 1, 1. pkt., og stk. 12 finder tilsvarende anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, for så vidt angår telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed og er til rådighed for privat benyttelse på bopælen, i sommerhuset el.lign. Værdien af en datakommunikationsforbindelse tilsluttet den erhvervsdrivendes computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes dog ikke, når den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk. Værdien af en selvstændigt erhvervsdrivendes private benyttelse af en computer med tilbehør, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed og anvendes i forbindelse hermed, beskattes ikke.«

Stk. 14 og 15 bliver herefter stk. 15 og 16.

18. I § 16 B, stk. 2, nr. 1, udgår »aktier m.v., der er omfattet af § 7 A, aktier omfattet af § 7 H, aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af § 7 H og«.

19. § 28, stk. 11, ophæves.

20. § 30 affattes således:

»§ 30. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke ydelser, som afholdes af arbejdsgiveren til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes heller ikke den rentefordel, som medarbejderen opnår, ved at arbejdsgiveren yder denne et lån til dækning af udgifterne ved behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller ved rygeafvænning. Såfremt arbejdsgiveren har valgt at tegne en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med de nævnte behandlinger, eller såfremt medarbejderen har tegnet en sådan forsikring og arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter hertil, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien eller det fra arbejdsgiveren modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Skattefriheden for ydelser til dækning af medicinudgifter, som afholdes af arbejdsgiveren i forbindelse med medarbejderens behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, er begrænset til udgifter afholdt i en periode på højst 6 måneder fra første behandlingsdag bortset fra udgifter afholdt under indlæggelse på hospital, klinik el.lign. Tilsvarende gælder for skattefriheden for rentefordelen ved et lån, forsikringspræmier eller beløb til dækning heraf, jf. stk. 1, i det omfang medicinudgifter dækkes af lånet eller forsikringen ud over den nævnte periode.

Stk. 3. Det er en betingelse for skattefriheden efter stk. 1, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

Stk. 4. Det er endvidere en betingelse for skattefriheden for ydelser, som afholdes af arbejdsgiveren efter stk. 1 til medarbejderens behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen.

Stk. 5. Det er en betingelse for skattefriheden for forsikringspræmier efter stk. 1, 3. pkt., at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at forsikringen kun dækker behandling efter stk. 1, der opfylder kravene i stk. 4.

Stk. 6. Stk. 1-5 gælder tilsvarende for ydelser til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning, der gives til personer som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i tilfælde, hvor virksomhedens medarbejdere omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1. Stk. 1-5 gælder også tilsvarende for ydelser til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning, der gives til personer, som er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Stk. 1-5 gælder endvidere tilsvarende for ydelser til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning, der gives til medlemmer af en fagforening, pensionskasse el.lign.«

21. § 30 A affattes således:

»§ 30 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, fradrage udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning for sig selv og for en ægtefælle, som ikke i overvejende grad driver virksomheden, men som modtager en del af virksomhedens overskud, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 3, efter reglerne i stk. 2-6. Fradragsretten er betinget af, at

1) den person, som behandlingen vedrører, deltager i virksomhedens drift med en personlig arbejdsindsats af ikke uvæsentligt omfang og

2) eventuelle medarbejdere i virksomheder, der drives af den selvstændigt erhvervsdrivende, bortset fra virksomheder omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, med mindst to ejere som led i virksomhedernes generelle personalepolitik senest samtidig med etableringen af ordningen for den selvstændigt erhvervsdrivende er tilbudt en tilsvarende ordning med skattefrihed for arbejdsgiverbetalt behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, jf. § 30. Hvis der efter § 30, stk. 3, 2. pkt., er fastsat generelle anciennitetskrav, skal den selvstændigt erhvervsdrivende og en eventuel ægtefælle opfylde et tilsvarende anciennitetskrav.

Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 omfatter ydelser, som afholdes til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har valgt at tegne en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med sådan behandling eller rygeafvænning og der for eventuelle medarbejdere i virksomheden er tegnet en tilsvarende forsikring efter § 30, stk. 1, 3. pkt., er forsikringspræmien fradragsberettiget. Hvis der for medarbejderne i en virksomhed er tegnet en forsikring som nævnt i § 30, stk. 1, 3. pkt., og den selvstændigt erhvervsdrivende eller en eventuel ægtefælle omfattet af kildeskattelovens § 25 A, stk. 3, af forsikringsmæssige grunde ikke kan blive omfattet af forsikringen, kan der fradrages ydelser som nævnt i 1. og 2. pkt., forudsat at disse ydelser svarer til de ydelser, der for medarbejdernes vedkommende er omfattet af forsikringen.

Stk. 3. Fradragsretten for udgifter til medicin, som afholdes i forbindelse med en behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, er begrænset til udgifter afholdt i en periode på højst 6 måneder fra første behandlingsdag bortset fra udgifter afholdt under indlæggelse på hospital, klinik el.lign. Tilsvarende gælder for fradragsretten for forsikringspræmier, i det omfang medicinudgifter dækkes af forsikringen ud over den nævnte periode.

Stk. 4. Det er en betingelse for fradragsretten for ydelser, som afholdes efter stk. 2, 1. pkt., til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at den pågældende har behov for behandlingen.

Stk. 5. Det er en betingelse for fradragsretten for forsikringspræmier efter stk. 2, 2. pkt., at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at forsikringen kun dækker behandling efter stk. 2, 1. pkt., der opfylder kravene i stk. 4.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en ægtefælle, der ikke i overvejende grad driver virksomheden, men som modtager en del af virksomhedens overskud, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 3, medregnes ikke ydelser fra den anden ægtefælle eller udbetalinger fra forsikringer som nævnt i stk. 1, 2, 4 og 5. § 30, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overfører en skattepligtig, der anvender virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit 1, en bil, en telefon eller en computer med tilbehør, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, fra virksomheden til den skattepligtige, behandles dette efter denne lov som et salg af bilen, telefonen eller computeren med tilbehør. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen, telefonen eller computeren med tilbehør tages ud af virksomhedsordningen.«

§ 3

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, nr. 1, udgår »omfattet af ligningslovens § 7 A, aktier omfattet af ligningslovens § 7 H, aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af ligningslovens § 7 H og aktier«.

§ 4

I lov nr. 471 af 12. juni 2009 om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven), som ændret ved § 3 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, og stk. 12.«

2. I § 2, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v.«

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 572 af 7. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 49 A, stk. 2, nr. 10, affattes således:

»10) Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, og stk. 12.«

2. I § 49 A, stk. 2, indsættes som nr. 12:

»12) Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 2, nr. 8, som ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1.«

3. I § 49 A, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »foretager«: », og skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19«.

4. I § 49 B, stk. 1, indsættes efter »nr. 1-10«: »og 12«.

§ 6

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 19. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 3, 3. pkt., udgår »ligningslovens § 7 H eller«.

2. I § 30, stk. 4, 2. pkt., udgår to steder »ligningslovens § 7 H eller«.

§ 7

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3-6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 3.

2. I § 1, stk. 7, der bliver stk. 3, ændres »De i stk. 1-3 nævnte beløb« til: »De i stk. 1 og 2 nævnte beløb«.

3. I § 2, nr. 5, ændres »§ 57 a, stk. 6 og« til: »§ 57 a, stk. 6,«.

§ 8

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal dog medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.«

§ 9

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011, som ændret ved lov nr. 1134 af 4. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 4, 4. pkt., ophæves.

§ 10

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret ved § 117 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1560 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 2, nr. 11, udgår »er omfattet af ligningslovens § 7 H eller«.

2. I § 7 A, stk. 2, nr. 12, udgår », og som ikke er omfattet af ligningslovens § 7 H«.

3. § 7 A, stk. 2, nr. 13, ophæves.

Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 13 og 14.

4. I § 8 B, stk. 1, nr. 8, ændres »bestemmelser og« til: »bestemmelser,«.

5. I § 8 B, stk. 1, nr. 9, ændres »bekendt.« til: »bekendt, og«.

6. I § 8 B, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.«

§ 11

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 519 af 12. juni 2009 og senest ved § 13 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 3, 5. pkt., affattes således:

»Biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden.«

§ 12

I lov nr. 472 af 12. juni 2009 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, som ændret ved § 14 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, § 2 i lov nr. 624 af 11. juni 2010, § 11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og § 3 i lov nr. 554 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Til personer, som opfylder betingelserne i stk. 1, ydes et skattefrit tillæg på 280 kr.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1-3«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det tillæg, som er nævnt i § 1, stk. 4, bortfalder, hvis grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, overstiger et grundbeløb på 212.000 kr. (2010-niveau).«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1-3«.

5. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »Bundfradraget i stk. 1«: »og grundbeløbet i stk. 3«.

§ 13

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, 4. pkt., ændres »Vedligeholdelsesudgifter« til: »Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter«.

§ 14

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1553 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 og § 229 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. § 77 a, stk. 10, ophæves.

§ 15

I lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 17. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»Udviklingsselskabet må ikke direkte eller indirekte eje hele porteføljevirksomheden.«

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 8-17, 20 og 21 og §§ 2, 4, 5 og 11 har virkning fra og med indkomståret 2012, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 18 og 19 og §§ 3, 9, 14 og 15 har virkning for tildelinger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. 1. pkt. finder ikke anvendelse på aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011 og tildelingen sker senest den 31. december 2012. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Stk. 4. § 1, nr. 2, 18 og 19 og §§ 3, 6 og § 10, nr. 1-3, har virkning for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere.

Stk. 5. § 1, nr. 4-7, har virkning for lønudgifter vedrørende arbejde, der udføres fra den 1. januar 2012 og senere.

Stk. 6. § 1, nr. 15 og 16, finder ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes inden den 1. januar 2012. Hvis der inden lovens ikrafttræden er indgået aftale, hvorefter arbejdstageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren for at få computer med tilbehør til rådighed, finder § 1, nr. 16, ikke anvendelse til og med indkomståret 2014, idet arbejdstageren i stedet beskattes, som om vedkommende har fået telefon til privat rådighed efter reglerne i § 1, nr. 15. Det er en forudsætning, at udstyret omtalt i 2. pkt. i indkomståret 2011 beskattes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for computer med tilbehør, der ville have været omfattet af ligningslovens § 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, hvis udstyret var leveret inden lovens ikrafttræden, forudsat at levering sker senest den 29. februar 2012.

Stk. 7. § 1, nr. 20 og 21, finder ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes inden den 1. januar 2012.

Stk. 8. § 8 finder ikke anvendelse for købe- og tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 28, hvis de er tildelt inden den 1. januar 2012.

Stk. 9. § 13 har virkning vedrørende forbedringsudgifter for arbejder, der udføres fra den 1. januar 2012 og senere.

Stk. 10. § 10, nr. 4-6, har virkning for indberetning vedrørende 2012 og senere år.

Stk. 11. § 12 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 12. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af denne lov, med undtagelse af ændringer i § 1, nr. 4-7, og §§ 7 og 12.

Stk. 13. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 12 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen