Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven1)

(Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. juli 2011, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter som anmeldt til Færdselsstyrelsen eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

         
A. Benzindrevne biler m.v.
 
Afgift pr. halvår,
kr. pr. bil
 
Kilometer pr. liter mindst
20,0
290
 
Under
20,0
men ikke under
18,2
560
 
Under
18,2
men ikke under
16,7
830
 
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.110
 
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.380
 
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.650
 
Under
13,3
men ikke under
12,5
1.920
 
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.190
 
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.460
 
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.730
 
Under
10,5
men ikke under
10,0
3.010
 
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.540
 
Under
9,1
men ikke under
8,3
4.100
 
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.640
 
Under
7,7
men ikke under
7,1
5.180
 
Under
7,1
men ikke under
6,7
5.720
 
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.270
 
Under
6,3
men ikke under
5,9
6.810
 
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.350
 
Under
5,6
men ikke under
5,3
7.910
 
Under
5,3
men ikke under
5,0
8.450
 
Under
5,0
men ikke under
4,8
8.990
 
Under
4,8
men ikke under
4,5
9.530
 
Under
4,5
   
10.080
 
           

B. Dieseldrevne biler m.v.
 
Afgift pr. halvår,
kr. pr. bil
 
           
       
Forbrug
Udligning
Kilometer pr. liter mindst
32,1
-
80
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
370
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
660
Under
25,0
men ikke under
22,5
290
720
Under
22,5
men ikke under
20,5
560
790
Under
20,5
men ikke under
18,8
830
850
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.110
920
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.380
990
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.650
1.060
Under
15,0
men ikke under
14,1
1.920
1.140
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.190
1.210
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.460
1.290
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.730
1.360
Under
11,9
men ikke under
11,3
3.010
1.420
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.540
1.570
Under
10,2
men ikke under
9,4
4.100
1.710
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.640
1.840
Under
8,7
men ikke under
8,1
5.180
2.000
Under
8,1
men ikke under
7,5
5.720
2.110
Under
7,5
men ikke under
7,0
6.270
2.250
Under
7,0
men ikke under
6,6
6.810
2.410
Under
6,6
men ikke under
6,2
7.350
2.540
Under
6,2
men ikke under
5,9
7.910
2.670
Under
5,9
men ikke under
5,6
8.450
2.830
Under
5,6
men ikke under
5,4
8.990
2.970
Under
5,4
men ikke under
5,1
9.530
3.160
Under
5,1
   
10.080
3.300
«

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, § 105 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 15 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Der skal af elektriske glødelamper bortset fra varer omfattet af stk. 2 betales en afgift på 2 kr. og 42 øre pr. stk.

Stk. 2. Der skal af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) betales en afgift på 3 kr. pr. stk.

Stk. 3. Der skal af damplamper, herunder lysstoflamper, og af neonrør og tilsvarende lysrør betales en afgift på 8 kr. og 19 øre pr. stk. Fritaget for afgift er ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer).

Stk. 4. Der skal af sikringer til stærkstrømsanlæg betales en afgift på 55 øre pr. stk. Fritaget for afgift er sikringer til højspændingsanlæg.«

2. § 11, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Der skal af rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12) betales en afgift på 5 kr. og 95 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 2. Der skal af brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22) betales en afgift på 7 kr. og 14 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 3. Der skal af kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffens pos. 2101 11) betales en afgift på 15 kr. og 47 øre pr. kg nettovægt.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 11, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres to steder »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

4. I § 11, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

5. I § 11, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

6. § 11 a affattes således:

»§ 11 a. Der skal af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, betales en afgift på 70 øre pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.«

7. § 11 b, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Der skal af te (toldtariffens pos. 0902) betales en afgift på 6 kr. og 82 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 2. Der skal af teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te betales en afgift på 17 kr. og 3 øre pr. kg nettovægt.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 11 b, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres to steder »stk. 1, nr. 2« til: »stk. 2«.

9. I § 11 b, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

10. I § 11 b, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 2« til: »stk. 2«.

11. § 12, stk. 1, affattes således:

»Der skal af cigaretpapir til en cigaret betales en afgift på 5 øre pr. stk.«

12. § 13 affattes således:

»§ 13. Der skal af kardusskrå og snus (røgfri tobak) betales en afgift på 68 kr. og 76 øre pr. kg.

Stk. 2. Der skal af anden røgfri tobak betales en afgift på 249 kr. og 95 øre pr. kg.«

§ 3

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 522 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »5 kr. pr. m3 vand« til: »5 kr. og 46 øre pr. m3 vand«.

2. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der skal til og med den 31. december 2017 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m3 vand.«

§ 4

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 46 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1555 af 21. december 2010 og § 7 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 4 a affattes således:

»Kommunernes indberetning af oplysninger til Jupiterdatabasen«

2. I kapitel 4 a ophæves §§ 24-24 c og 24 e-24 j med tilhørende overskrifter og overskriften til § 24 d.

3. I § 52 a, stk. 1, nr. 12, ændres »jf. §§ 24 a, 24 b og 35« til: »jf. § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand og § 35«.

§ 5

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved § 22 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 4 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. § 35 affattes således:

»§ 35. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i § 8 a nævnte kortlægning og kommunernes udgifter til et koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens § 12 og § 13, opkræves et bidrag pr. kubikmeter afgiftspligtigt vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand.

Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes

1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af § 8 a og told- og skatteforvaltningens udgifter til administration vedrørende opkrævningen og

2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse  af  opgaver  ved  at  oprette  og  lede  et  koordinationsforum, jf. vandforsyningslovens § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. vandforsyningslovens § 13.«

§ 6

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 1. juli 2011, som ændret ved § 16 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og § 3 i lov nr. 1386 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Af personmotorkøretøjer og af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

       
       
       
       
 
Vægtafgift
Udligningsafgift
 
kr.
Motorkøretøj
Påhængsvogn
   
kr.
kr.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
I. Egenvægt indtil 600 kg
     
Motorcykler.
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
640
330
-
Andre personmotorkøretøjer.
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
930
480
-
II. Egenvægt 601-800 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.140
600
-
III. Egenvægt 801-1.100 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.550
790
-
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.060
1.000
-
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.690
-
-
3 måneder
1.360
640
-
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
3.710
-
-
3 måneder
1.860
860
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
     
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
3 måneder
105
48
19
       
B. Busser, turistbiler og lign.
     
med højst 2 aksler.
     
(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)
     
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
450
1.130
-
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
585
1.160
-
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
810
1.230
-
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
900
1.230
-
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
1.440
1.230
-
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
1.920
1.230
-
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
2.400
1.230
-
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
3.120
1.230
-
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
3.640
1.230
-
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
4.160
1.230
-
XI. Egenvægt over 9.000 kg
     
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
12 måneder
50
14
-
       
C. Busser, turistbiler og lign.
     
med mere end 2 aksler.
     
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
12 måneder
36
10
-
       
   
Udligningsafgift
kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
     
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
     
I. Egenvægt indtil 800 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
1.530
II. Egenvægt 801-1.100 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
1.890
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
2.240
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
2.450
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
2.710
VI. Egenvægt over 2.000 kg
     
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
   
3.250
       
«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne og af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 4. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

         
         
         
         
         
         
         
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for
privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
I
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
290
-
76
-
-
-
               
II
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.
           
 
Totalvægt indtil 500 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
930
-
360
-
990
5.510
 
Totalvægt 501-1.000 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.190
130
520
-
990
5.510
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.980
250
710
-
990
5.510
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
3.430
320
890
-
5.510
5.510
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
400
1.010
-
5.510
5.510
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
           
 
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
490
1.150
160
5.510
16.380
               

   
Vægtafgift
Udligningsafgift
   
Motorkøretøj
kr.
Påhængskøretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
Påhængskøretøj
kr.
B.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.
a) Med højst 2 aksler.
       
 
Totalvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
552
1.150
200
 
Totalvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
672
1.150
250
 
Totalvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
825
1.150
300
 
Totalvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
988
1.150
400
 
Totalvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
1.161
1.150
450
 
Totalvægt 9.001-10.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
1.344
1.150
550
 
Totalvægt 10.001-11.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.279
1.537
1.150
650
 
Totalvægt 11.001-12.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.610
1.740
1.150
750
 
Totalvægt 12.001-13.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.087
1.953
1.150
850
 
Totalvægt 13.001-14.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.604
2.176
1.150
1.000
 
Totalvægt 14.001-15.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
4.161
2.628
1.150
1.100
 
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
       
 
12 måneder
60
40
16
16
 
b) Med mere end 2 aksler.
       
 
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
       
 
12 måneder
32
20
11
12
 
Totalvægt 18.001-19.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.069
1.953
1.150
1.100
 
Totalvægt 19.001-20.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.332
2.156
1.150
1.200
 
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
       
 
12 måneder
36
24
13
13
«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. § 2, nr. 1-10 og 12, har virkning for varer, som fra den 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3. Der skal af elektriske glødelamper omfattet af § 3, stk. 1, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 2 kr. og 32 øre pr. stk.

Stk. 4. Der skal af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af § 3, stk. 2, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 2 kr. og 88 øre pr. stk.

Stk. 5. Der skal af damplamper, herunder lysstoflamper, og af neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af § 3, stk. 3, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 7 kr. og 85 øre pr. stk.

Stk. 6. Der skal af sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af § 3, stk. 4, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 52 øre pr. stk.

Stk. 7. Der skal af rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12) omfattet af § 11, stk. 1, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5 kr. og 70 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 8. Der skal af brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22) omfattet af § 11, stk. 2, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6 kr. og 84 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 9. Der skal af kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffens pos. 2101 11) omfattet af § 11, stk. 3, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 14 kr. og 82 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 10. Der skal af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 67 øre pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Stk. 11. Der skal af te (toldtariffens pos. 0902) omfattet af § 11 b, stk. 1, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6 kr. og 54 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 12. Der skal af teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te omfattet af § 11 b, stk. 2, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 16 kr. og 32 øre pr. kg nettovægt.

Stk. 13. Der skal af kardusskrå og snus (røgfri tobak) omfattet af § 13, stk. 1, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 65 kr. og 90 øre pr. kg.

Stk. 14. Der skal af anden røgfri tobak omfattet af § 13, stk. 2, i lov om forskellige forbrugsafgifter, som fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 239 kr. og 53 øre pr. kg.

Stk. 15. § 3, nr. 1, finder anvendelse på leverancer, der sker fra og med den 1. januar 2013.

Stk. 16. Der skal af ledningsført vand omfattet af § 3, stk. 1, i lov om afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet i perioden fra og med den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012, betales en afgift på 5 kr. og 23 øre pr. m³ vand.

Stk. 17. § 1 og § 6 har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. For afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2011, følger afgiften af de hidtil gældende regler i § 3, stk. 1, A og B, i brændstofforbrugsafgiftsloven og § 3, stk. 1, A, og § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Stk. 18. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012, opkræves afgiften for benzindrevne biler efter reglerne i § 3, stk. 1, A, i brændstofforbrugsafgiftsloven med følgende beløb:

 
A. Benzindrevne biler m.v.
       
Afgift pr.
halvår, kr.
pr. personbil
Kilometer pr. liter mindst
20,0
280
Under
20,0
men ikke under
18,2
540
Under
18,2
men ikke under
16,7
800
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.060
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.320
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.580
Under
13,3
men ikke under
12,5
1.840
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.100
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.360
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.620
Under
10,5
men ikke under
10,0
2.880
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.390
Under
9,1
men ikke under
8,3
3.930
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.450
Under
7,7
men ikke under
7,1
4.960
Under
7,1
men ikke under
6,7
5.490
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.010
Under
6,3
men ikke under
5,9
6.520
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.040
Under
5,6
men ikke under
5,3
7.580
Under
5,3
men ikke under
5,0
8.100
Under
5,0
men ikke under
4,8
8.610
Under
4,8
men ikke under
4,5
9.140
Under
4,5
   
9.660
         

Stk. 19. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012, opkræves afgiften vedrørende forbrug for dieseldrevne biler efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i brændstofforbrugsafgiftsloven med følgende beløb:

     
B. Dieseldrevne biler m.v.
   
   
Afgift pr. halvår,
kr. pr. bil
Forbrug
Kilometer pr. liter mindst
32,1
-
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
Under
25,0
men ikke under
22,5
280
Under
22,5
men ikke under
20,5
540
Under
20,5
men ikke under
18,8
800
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.060
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.320
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.580
Under
15,0
men ikke under
14,1
1.840
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.100
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.360
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.620
Under
11,9
men ikke under
11,3
2.880
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.390
Under
10,2
men ikke under
9,4
3.930
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.450
Under
8,7
men ikke under
8,1
4.960
Under
8,1
men ikke under
7,5
5.490
Under
7,5
men ikke under
7,0
6.010
Under
7,0
men ikke under
6,6
6.520
Under
6,6
men ikke under
6,2
7.040
Under
6,2
men ikke under
5,9
7.580
Under
5,9
men ikke under
5,6
8.100
Under
5,6
men ikke under
5,4
8.610
Under
5,4
men ikke under
5,1
9.140
Under
5,1
   
9.660

Stk. 20. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012, opkræves vægtafgiften for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

   
 
Vægtafgift
kr.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
 
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
610
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
890
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
1.090
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
1.490
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
1.970
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
2.580
3 måneder
1.300
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
 
6 måneder
3.550
3 måneder
1.780
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
 
3 måneder
101
   

Stk. 21. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012, opkræves vægtafgift og privatanvendelsestillæg for varebiler og vægtafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

     
 
Vægtafgift
Tillæg for privat anvendelse
 
Motorkøretøj
kr.
Påhængskøretøj
kr.
Motorkøretøjer
registreret
første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motorkøretøjer
registreret
første gang den 25. april 2007
eller senere
kr.
II
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
       
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.
       
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
890
-
950
5.280
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
1.150
120
950
5.280
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
1.900
240
950
5.280
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.290
310
5.280
5.280
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.940
380
5.280
5.280
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
3.940
470
5.280
15.690
           

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen

Officielle noter

1) Lovforslaget har været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.