Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Til samtlige kommuner)

Folketinget vedtog den 17. december 2010 lov nr. 1609 af 22. december 2010 om et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Optjeningsprincippet skal sikre, at modtagere af de nævne ydelser skal have en reel tilknytning til det danske samfund for at kunne opnå den fulde ydelse.

Efter optjeningsprincippet skal den forsørgelsespligtige have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse. Dette betyder, at der vil være optjent ret til 25 pct. af den fulde ydelse efter et halvt år bopæl eller beskæftigelse i Danmark og 50 pct. efter et år osv. Efter to års bopæl eller beskæftigelse i Danmark vil der således være optjent ret til fuld ydelse.

Optjeningsprincippet gælder fra den 1. januar 2012, men anvendes ikke på en allerede erhvervet ret til børnetilskud og øvrige ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt børne- og ungeydelsen, så længe retten bevares uden afbrydelse.

Det bemærkes, at optjeningsprincippet i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag omfatter »ydelser efter denne lov«, jf. lovens § 5 a, og således også gælder for det offentliges forskudsvise udbetaling af børnebidrag efter lovens kapitel 3.

Skatteministeren har fastsat nærmere regler for dokumentation af bopæl og beskæftigelse, jf. vedlagte bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen, hvor anmodning om kundgørelse inden nytår er sendt til Lovtidende.

Social- og integrationsministeren har fastsat nærmere regler om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. vedlagte bekendtgørelse, hvor anmodning om kundgørelse inden nytår er sendt til Lovtidende.

Social- og Integrationsministeriet, den 21. december 2011

Hanne Knudsen