Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas1)

(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 472 af 17. juni 2008 om afgift af kvælstofoxider, som ændret ved § 7 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, § 6 i lov nr. 1384 af 21. december 2009 og § 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Energianlæg med en nominel termisk indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer eller turbiner dog 10 MW, regnet for hvert anlæg og mindre end 100 MW i samlet nominel termisk indfyret effekt. For hvert energianlæg med en indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer eller turbiner dog 10 MW, skal der uafhængigt af brændselstype foretages AMS-måling (Automatisk Målende System) af udledning af NOx regnet som NO2-ækvivalenter eller foretages måling ved en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx regnet som NO2-ækvivalenter bliver som ved AMS-målingen. I tilfælde, hvor der til én skorsten er tilsluttet flere kedler, der hver er mindre end de 30 MW, men tilsammen større end 30 MW, er der ikke krav om måling.«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Afgiften udgør pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften ved forbrænding for perioden 2010-2015 og fremefter følgende:

1) Fra den 1. januar til den 31. december 2010 5,0 kr. pr. kg NOx.

2) Fra den 1. januar til den 31. december 2011 5,1 kr. pr. kg NOx.

3) Fra den 1. januar til den 30. juni 2012 5,2 kr. pr. kg NOx.

4) Fra den 1. juli til den 31. december 2012 25,0 kr. pr. kg NOx.

5) Fra den 1. januar til den 31. december 2013 25,5 kr. pr. kg NOx.

6) Fra den 1. januar til den 31. december 2014 25,9 kr. pr. kg NOx.

7) Fra den 1. januar 2015 26,4 kr. pr. kg NOx

3. I § 2, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 6« til: »stk. 1, nr. 7«.

4. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Hvis et anlæg benyttes under 500 driftstimer på kalenderårsbasis, kan virksomheden dog undlade at foretage målinger og i stedet opgøre den afgiftspligtige mængde for anlægget på anden vis for kalenderåret. Det er en betingelse, at der kan fremlægges anden dokumentation for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde end ved måling, jf. 1. pkt., og at det sandsynliggøres, at afgiftsbetalingen ikke er mindre, end den ville være ved måling, jf. 1. pkt.«

5. I § 9, stk. 1, udgår »registrerede«.

6. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder, hvis samlede udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx/GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, betales der fra og med den 1. januar 2011 alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,15 kg NOx/GJ, for udledning vedrørende fremstilling af grå cement dog 0,075 kg NOx/GJ fra og med den 1. juli 2012.«

7. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder, hvis samlede udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx/GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, betales der fra og med den 1. juli 2012 alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,0312 kg NOx/GJ.«

8. Bilag 1 affattes således:

»
                 
Bilag 1: Satser for § 2, stk. 2, i lov om afgift af kvælstofoxider
                 
   
1. jan. -
31. dec.
2010
1. jan. -
31. dec.
2011
1. jan. -
30. juni
2012
1. juli -
31. dec.
2012
1. jan. -
31. dec.
2013
1. jan. -
31. dec.
2014
Fra
1. jan.
2015
Satser ved dagtemperatur
               
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,6
4,6
4,7
2. Anden gas- og dieselolie
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,6
4,6
4,7
3. Svovlfri dieselolie
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,6
4,6
4,7
4. Fuelolie
øre/kg
2,8
2,9
2,9
14,2
14,5
14,7
15,0
5. Fyringstjære
øre/kg
2,6
2,6
2,7
12,8
13,0
13,3
13,5
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,6
4,6
4,7
7. Anden petroleum
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,6
4,6
4,7
8. Autogas
øre/l
1,7
1,8
1,8
8,7
8,9
9,0
9,2
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof
øre/kg
3,2
3,3
3,3
16,1
16,4
16,7
17,0
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie
øre/kg
0,9
0,9
1,0
4,6
4,7
4,8
4,9
11. Naturgas, dog ikke til motorer
øre/Nm3
0,8
0,8
0,8
4,0
4,0
4,1
4,2
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære)
øre/Nm3
2,8
2,8
2,9
13,9
14,1
14,4
14,6
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./GJ
0,5
0,5
0,5
2,5
2,5
2,6
2,6
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
0,8
0,8
0,9
4,1
4,2
4,3
4,3
15. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
0,8
0,8
0,9
4,1
4,2
4,3
4,3
16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./t
16,0
16,3
16,6
80,0
81,4
82,9
84,4
17. Biogas og anden flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
1,3
1,3
1,3
5,0
5,1
5,2
5,3
18. Biogas og anden flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
0,3
0,3
0,3
1,3
1,3
1,3
1,3
19. Halm og anden
kr./t eller
6,8
6,9
7,0
33,8
34,4
35,0
35,6
fast biomasse,
               
bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
0,5
0,5
0,5
2,3
2,3
2,3
2,4
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
0,5
0,5
0,5
2,3
2,3
2,3
2,4
 
Satser ved 15 °C
               
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,5
4,6
4,7
2. Anden gas- og dieselolie
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,5
4,6
4,7
3. Svovlfri dieselolie
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,5
4,6
4,7
4. Fuelolie
øre/kg
             
5. Fyringstjære
øre/kg
             
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,5
4,6
4,7
7. Anden petroleum
øre/l
0,9
0,9
0,9
4,5
4,5
4,6
4,7
8. Autogas
øre/l
             
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof
øre/kg
             
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie
øre/kg
             
11. Naturgas, dog ikke til motorer
øre/Nm3
             
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære)
øre/Nm3
             
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./GJ
             
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
0,8
0,8
0,8
4,1
4,1
4,2
4,3
15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)
øre/l
0,8
0,8
0,8
4,1
4,1
4,2
4,3
16. Kul m.v.
kr./t
             
17. Biogas og anden flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
             
18. Biogas og anden flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
             
19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./t eller
kr./GJ
             
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
             
«

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret ved § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for følgende mineralolieprodukter m.v.:

1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, 299,7 øre pr. liter ved dagtemperatur og 297,9 øre pr. liter ved 15 °C.

2) Anden gas- og dieselolie, 224,8 øre pr. liter ved dagtemperatur og 223,5 øre pr. liter ved 15 °C.

3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.), 288,1 øre pr. liter ved dagtemperatur og 286,4 øre pr. liter ved 15 °C.

4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.), 267,4 øre pr. liter ved dagtemperatur og 265,8 øre pr. liter ved 15 °C.

5) Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.), 267,4 øre pr. liter ved dagtemperatur og 265,8 øre pr. liter ved 15 °C.

6) Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), 266,0 øre pr. liter ved dagtemperatur og 264,5 øre pr. liter ved 15 °C.

7) Fuelolie, 254,8 øre pr. kg.

8) Fyringstjære, 229,3 øre pr. kg.

9) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof, 299,7 øre pr. liter ved dagtemperatur og 297,9 øre pr. liter ved 15 °C.

10) Anden petroleum, 224,8 øre pr. liter ved dagtemperatur og 223,5 øre pr. liter ved 15 °C.

11) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter), 495,9 øre pr. liter ved dagtemperatur og 491,7 øre pr. liter ved 15 °C.

12) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter), 420,9 øre pr. liter ved dagtemperatur og 417,4 øre pr. liter ved 15 °C.

13) Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter), 413,7 øre pr. liter ved dagtemperatur og 410,4 øre pr. liter ved 15 °C.

14) Autogas i form af LPG, 181,4 øre pr. liter.

15) Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof, 333,5 øre pr. kg.

16) Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas, 288,3 øre pr. kg.

17) Karburatorvæske, 469,4 øre pr. liter ved dagtemperatur og 465,5 øre pr. kg ved 15 °C.

18) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur, 224,8 øre pr. liter ved dagtemperatur og 223,5 øre pr. liter ved 15 °C.«

2. § 1, stk. 8, 2. pkt., affattes således:

»Afgiften er 128,1 kr. pr. GJ for benzinækvivalenter (2015-niveau) og 74,6 kr. pr. GJ for dieselækvivalenter (2015-niveau).«

3. Bilag 2 affattes således:

»
               
Bilag 2: Satser for mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 og 8
               
   
1. jan. -
31. dec.
2010
1. jan. -
31. dec.
2011
1. jan. -
30. juni
2012
1. juli -
31. dec.
2012
1. jan. -
31. dec.
2013
1. jan. -
31. dec.
2014
Satser ved dagtemperatur
             
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,4
282,5
287,6
284,0
289,1
294,4
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
220,8
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
266,9
271,8
276,7
273,1
278,0
283,0
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
247,9
252,4
257,0
253,4
257,9
262,6
5) Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
247,9
252,4
257,0
253,4
257,9
262,6
6) Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
246,6
251,1
255,7
252,1
256,5
261,2
7) Fuelolie
øre/kg
233,0
237,2
241,5
241,5
245,8
250,3
8) Fyringstjære
øre/kg
209,7
213,5
217,3
217,3
221,3
225,2
9) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,4
282,5
287,6
284,0
289,1
294,4
10) Anden petroleum
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
220,8
11) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
456,7
464,9
473,3
470,0
478,5
487,1
12) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
388,1
395,1
402,2
398,9
406,2
413,4
13) Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
381,5
388,4
395,4
392,1
399,3
406,4
14) Autogas (LPG)
øre/l
172,6
175,7
178,8
171,9
174,9
178,2
15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
øre/kg
317,4
323,1
328,9
316,1
322,0
327,7
16) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
263,7
268,4
273,3
273,3
278,2
283,2
17) Karburatorvæske
øre/l
429,2
437,1
445,0
445,0
453,0
461,1
18) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
220,8
Energiafgift for benzinækvivalenter efter stk. 8
kr./GJ
118,1
120,3
122,4
121,4
123,7
125,8
Energiafgift for dieselækvivalenter efter stk. 8
kr./GJ
69,1
70,4
71,7
70,7
71,9
73,2
Satser ved 15 °C
             
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
275,8
280,8
285,9
282,4
287,4
292,6
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
219,5
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
265,4
270,2
275,1
271,6
276,4
281,2
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
246,5
250,9
255,5
252,0
256,4
261,0
5) Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
246,5
250,9
255,5
252,0
256,4
261,0
6) Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
245,3
249,2
254,3
250,8
255,1
259,7
9) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
275,8
280,8
285,9
282,4
287,4
292,6
10) Anden petroleum
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
219,5
11) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
452,9
461,0
469,4
466,2
474,5
483,1
12) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
384,9
391,8
398,8
395,6
402,8
410,0
13) Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
378,5
385,3
392,2
389,0
396,0
403,1
17) Karburatorvæske
øre/l
425,8
433,5
441,3
441,3
449,2
457,3
18) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
219,5
 
«

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »309,2 øre pr. Nm3 gas« til: »297,6 øre pr. Nm3 gas«.

2. Bilag 3 affattes således:

»
               
Bilag 3: Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 3
               
   
1. jan. -
31. dec.
2010
1. jan. -
31. dec.
2011
1. jan. -
30. juni
2012
1. juli -
31. dec.
2012
1. jan. -
31. dec.
2013
1. jan. -
31. dec.
2014
Sats for gas til motorbrændstof
øre/Nm3
282,8
288,0
293,1
282,1
287,2
292,3
«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1.

Stk. 3. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 6. Bestemmelsen har virkning fra og med den 1. juli 2012.

Stk. 5. Loven finder anvendelse på NO2-ækvivalenter, der fra og med den 1. juli 2012 udledes til luften ved forbrænding fra virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2, i lov om afgift af kvælstofoxider. Loven finder endvidere anvendelse på varer nævnt i bilag 1 til lov om afgift af kvælstofoxider, der fra og med den 1. juli 2012 leveres, udleveres eller forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet. Loven finder også anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. juli 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Stk. 6. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. juli 2012 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse for øvrige ændringer m.v. pr. 1. januar i et år.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.