Opfølgning / Opfølgning til
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 - Opfølgning nr. 3

Den 29. november 2010 afgav jeg min anden opfølgningsrapport om inspektionen den 20. august 2007 af Arresthuset i Odense. I opfølgningsrapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

I den anledning modtog jeg en udtalelse af 1. marts 2011 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse fra Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn sendt den 11. januar 2011 til direktoratet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

 

Ad pkt. 2.2. Celler og gangarealer

Jeg noterede mig det tidligere oplyste om ventilationsproblemerne i arresthuset, men bad samtidig om underretning om hvad der videre er sket for at løse ventilationsproblemerne. Arresthuset havde oplyst at arresthuset i slutningen af maj 2010 ville sende et tilbud på afhjælpning af ventilationsproblemerne til direktoratet. Direktoratet havde oplyst at direktoratet afventede ansøgningen fra arresthuset, men gjorde samtidig opmærksom på at der på grund af spareplaner kun var begrænsede midler til rådighed til bygningsforbedringer og inventarudskiftning, og at ansøgningen derfor skulle prioriteres sammen med ansøgninger fra resten af arresthussektoren.

Arrestinspektøren har oplyst at der i forbindelse med det statslige byggesyn er gjort anmærkninger i arkitektrapporten om ventilationsproblemerne. En vedvarende løsning af ventilationsproblemerne vil forudsætte en gennemgribende renovering af arresthuset. Der er ikke udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse på baggrund af rapporten da det på grund af kriminalforsorgens trængte økonomi ikke vil være muligt at fremme et sådant projekt.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går imidlertid ud fra at både arresthuset og direktoratet fremover vil være opmærksomme på ventilationsproblemet og mulighederne for at forbedre ventilationen i arresthuset, og at arresthuset således senere vil overveje at indsende en ansøgning til direktoratet om bevilling til dette formål. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt.

 

Ad pkt. 2.3.5. Fritids- og motionsrum

Jeg bad om underretning om resultatet af direktoratets behandling af en ansøgning fra arresthuset om midler til indkøb af nyt udstyr til de indsattes fritidsaktiviteter.

Arrestinspektøren har oplyst at arresthuset i april 2010 indsendte en ansøgning til direktoratet om økonomiske midler til indkøb af 1 romaskine, 2 kondicykler, 1 løbebånd, 2 stepmaskiner eller crosstrainere og 1 bordtennisbord – til i alt 52.862 kr. Da arresthuset blev bevilget 4.600 kr., har det ikke været muligt at gennemføre projektet.

Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har den 10. februar 2011 meddelt alle arresthuse og pensioner at det er muligt at ansøge om tilskud fra kontoen til velfærdsfremmende foranstaltninger i 2011. Direktoratet har således bemærket at Arresthuset i Odense har mulighed for igen i år at ansøge om midler til indsattes velfærdsaktiviteter, herunder midler til nyt motionsudstyr.

Jeg har noteret mig at arresthuset kun fik bevilget en begrænset del af de midler arresthuset søgte om. Jeg går derfor ud fra at arresthuset fortsat – og også i 2011 – vil ansøge direktoratet om midler til nyt motionsudstyr. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt.

Da der trods fugtbehandling – ifølge bygningssynsrapporten af 20. april 2009 – fortsat var store problemer med kondens i motionsrummene, bad jeg om oplysninger om hvilke overvejelser arkitektens bemærkninger i bygningssynsrapporten havde givet anledning til.

Arrestinspektøren har oplyst at man er bekendt med at der er problemer med kondens i motionsrummet, og man har naturligvis også noteret sig arkitektens bemærkninger. En vedvarende løsning af kondensproblemerne i motionsrummet vil imidlertid kræve et nyt motionsrum. På grund af kriminalforsorgens trængte økonomi er der ikke udarbejdet en beskrivelse af et sådant projekt, men direktoratet er bekendt med problemerne og hvordan de kan afhjælpes.

Direktoratet har henholdt sig hertil og samtidig oplyst at der for tiden ikke er planer om et nyt motionsrum.

Jeg mener ikke at jeg ud fra det oplyste har grundlag for at henstille at der udarbejdes en projektbeskrivelse af et nyt motionsrum. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt, men jeg går dog ud fra at arresthuset vil prioritere at forbedre motionsforholdene for de indsatte, og at arresthuset vil være opsøgende i forhold til at det lykkes at forbedre forholdene. Dette skal ses i lyset af at jeg i min rapport af 23. juni 2009 bemærkede at de nuværende fritidstilbud forekom at være helt utilstrækkelige.

 

Undervisnings- og bibliotekslokalet

Jeg bad om oplysning om hvad der videre var sket med hensyn til indkøb af inventar til brug for biblioteksbetjeningen og undervisningen. Arresthuset havde oplyst at arresthuset i februar 2010 var ved at indhente to tilbud på inventar til undervisnings- og bibliotekslokalet. Arresthuset havde også oplyst at det havde indgået en aftale med Fyns Kontorcenter om at lave et tilbud på indretning af undervisnings- og bibliotekslokalet.

Arrestforvareren har oplyst at han den 19. januar 2011 aftalte med Fyns Kontorcenter at kontorcenteret skulle udarbejde et nyt forslag til tilbud på indretning af undervisningslokalet (inventar). Arrestforvareren har den 21. februar 2011 oplyst at arresthuset har modtaget et tilbud, men at arresthuset ikke var tilfreds med dette. Fyns Kontorcenter er derfor blevet bedt om at fremsende endnu et tilbud til arresthuset.

Direktoratet afventer arresthusets ansøgning om bevilling til inventar.

Arresthuset har siden februar 2010 været ved at indhente tilbud på inventar til undervisnings- og bibliotekslokalet. Jeg mener at det er beklageligt at dette arbejde ikke er afsluttet endnu. Jeg går ud fra at arresthuset også på dette punkt fortsat vil være opsøgende i forhold til at forbedre undervisnings- og bibliotekslokalet, herunder søge direktoratet om en ekstrabevilling til indkøb af nyt inventar som direktoratet tidligere har opfordret arresthuset til.

Jeg beder om at modtage underretning om hvad der videre sker med hensyn til spørgsmålet om inventar til undervisnings- og bibliotekslokalet.

 

Ad pkt. 6.1. Forplejningen

Jeg gik i min opfølgningsrapport af 29. november 2010 ud fra at arresthuset fortsat ville være indstillet på at søge at etablere en bagerordning, herunder overveje om de oplysninger der kom frem i nogle klager til ombudsmanden, kunne føre til etableringen af en bagerordning.

Arrestforvareren har oplyst at arresthuset ikke har planer om på ny at forsøge at etablere en bagerordning for de indsatte i weekenden. Arrestforvareren har dog bemærket at de indsatte siden efteråret 2010 hver morgen har fået friskbagte durumboller i stedet for det sædvanlige toastbrød. Dejen laves dagen før og hæver natten over på køl. Det betyder at de indsatte om morgenen får kold- og langtidshævede, friskbagte boller.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt.

Bortset fra den underretning jeg har bedt om under pkt. 2.3.5 om inventar til undervisnings- og bibliotekslokalet, anser jeg nu sagen om inspektionen af Arresthuset i Odense for afsluttet.

 

Underretning

Dette afsluttende brev sendes til Arresthuset i Odense, Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset.

Jeg vedlægger en kopi af dette brev som jeg beder arresthuset gøre tilgængeligt for de indsatte.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef