Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

§ 1

I bekendtgørelse nr. 193 af 1. april 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 punkt 3.1 ændres »Alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.« til: »Alle beløbs- og mængdefelter indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«

2. Bilag 1, punkt 2, Felt 03 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 1, punkt 2, Felt 13 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 1, punkt 2, Felt 16 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 1, punkt 2, Felt 46 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 1, punkt 3.4 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 2 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Lægemiddelstyrelsen, den 18. januar 2012

Jytte Lyngvig

/ Anne-Marie Vangsted


Bilag 1

»
 
Felt 03 Ekspeditionstype
Kode
Private apoteker
Receptursalg
Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv)1)
- ikke dosisdispenserede lægemidler
- dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
Sygehuse mv. og større salg til læger1)
Større salg til dyrlæger1)
Alle andre dyrlægeordinationer
Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler
Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
Andre apoteker mv., andet
EI
DD
LI
DI
ID
SL
SD
SA
Andet
Håndkøbslægemidler
Frihandelsvarer
Andre driftsindtægter
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
HA
HF
AD
UL
Sygehusapoteker mv.
Sygehusafdelinger, lægemidler
Sygehusapoteker, lægemidler
Private apoteker, lægemidler
Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl.
AI
SI
PI
LA
Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr
Receptursalg til produktionsdyr
DI
Statens Serum Institut
Læger med ydernummer
Læger uden ydernummer
Sygehusafdelinger
Sygehusapoteker
Private apoteker
Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl.
KM
KU
KA
KS
KP
KK
For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin
Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder
HE
Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler
Salg af radioaktive lægemidler
RA
Veterinærinstituttet DTU
Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere
Andre dyrlægeordinationer
PI
VI
 
«

1) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr. 1000 af 19. oktober 2011 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 2, stk. 1, og § 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end 500.000 kr. i det foregående kalenderår.


Bilag 2

»
Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer
Feltet skal ikke anvendes af sygehusapotekerne. Her anvendes i stedet felt 46.
Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger.
Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler).
Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit.
Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = 100015) udfyldes feltet med 1.
«


Bilag 3

»
Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms
Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms.
Private apoteker
For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som:
(Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger
Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr.
I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke.
Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som: Pris per enhed x antal enheder.
Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler m.v.
Sygehusapoteker
Sygehusapoteker skal indberette sygehusapotekets sidst registrerede indkøbspris (SRIP) på det leverede lægemiddel tillagt moms. Der må ikke tillægges færdigblandingsgebyrer, leveringsgebyrer, gebyrer for spild eller andre omkostninger. Gebyrer kan indberettes særskilt.
For dosisdispenserede lægemidler: SRIP på den pakning, der dosisdispenseres fra x delmængde af pakning + moms.
For serviceprodukter jf. bilag 2.2 og 2.3. : SRIP for de aktive indholdsstoffer + moms.
«


Bilag 4

»
Felt 46 Antal pakninger eller andel af pakning fra sygehusapoteker
Feltet udfyldes med antal pakninger eller andele af en pakning. Andele af en pakning (dosisdispensering/unitdosering) indberettes med komma.
«


Bilag 5

»3.4 Eksempler på feltudfyldelse

Nedenstående tabel viser, hvilke felter der – såfremt oplysninger foreligger – skal udfyldes ved henholdsvis:

1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD).

2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID).

3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA).

4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI).

5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD).

6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL).

7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned.

8. Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne KM, KU, KA, KS, KP og KK).

9. Veterinærinstituttet DTU’s salg af lægemidler (ekspeditionstyperne VI og PI).

10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned.

11. Månedlige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).

12. Forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE).

13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).

14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI).

15. Sygehusapotekers ekspedition af lægemidler ekskl. serviceprodukter (ekspeditionstype AI, SI, PI og LA).

                                 
Felt
Nr.
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
01
Ekspeditionsdato
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
02
Ekspeditionsnummer
+
                           
03
Ekspeditionstype
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
04
Indberetters nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
 
+
+
+
05
Udleveringssted
+
+
+
+
+
+
+
               
06
Modtager af lægemiddel
+
+
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
08
Receptudsteder
+
+
 
+
     
+
+
 
+
+
+
+
+
09
Læges CPR-nummer
+
                   
+
     
10
Ordineret varenummer
+
+
                         
11
Receptens løbenummer
+
                           
12
Udleveret varenummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13
Pakningsantal
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
   
14
Reiterationsnummer
+
+
                         
16
Ekspeditionspris
+
+
+
+
+
 
+
+
+
+
+
   
+
+
17
Modtagerbetaling
+
 
+
+
+
+
+
               
18
Regionsnummer
+
       
+
         
+
     
19
Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
+
               
20
Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
+
               
21
Kommunenummer
+
       
+
+
               
22
Kommune, 1. regel
+
       
+
+
               
23
Kommune, 1. tilskud
+
       
+
+
               
24
Kommune, 2. regel
+
       
+
+
               
25
Kommune, 2. tilskud
+
       
+
+
               
26
Anden refusion
+
                           
27
Andre tilskud
+
                           
31
Fravalg af substitution
+
+
                         
33
Tidsstempel
+
+
+
+
+
+
+
               
34
Patienttype
+
       
+
+
               
35
Tilskudspris
+
                           
36
Dyreart
 
+
           
+
 
+
 
+
   
37
Aldersgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
38
Ordinationsgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
39
Takseringsdato
+
+
+
+
+
+
+
     
+
       
40
Salgsstedets P-nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
41
Indikation for ordination
+
                           
42
Dosering for ordination
+
                           
43
AutorisationsID
+
                   
+
     
 
Kun for sygehusapoteker:
                             
44
Serviceprodukt, type
                         
+
 
45
Serviceprodukt, mængde
                         
+
 
46
Antal pakninger eller andel af pakning
                           
+
                               
«


Bilag 6

»Bilag 2

Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv.

Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil.

Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug

Lægemiddel
Lægemiddelform
Styrke
Pakningsstørrelse
Varenummer
Amphetamin
Injektionsvæske
50 mg/ml
10 amp. A 1 ml
685008
Amphetamin
Tabletter
5 mg
10 stk.
685016
Amphetamin
Tabletter
5 mg
25 stk.
685024
Amphetamin
Tabletter
5 mg
100 stk.
685032
Amphetamin
Diverse former
 
0-50 stk./ml
685081
Amphetamin
Diverse former
 
51-75 stk./ml
685099
Amphetamin
Diverse former
 
76 stk./ml og derover
685107
Cocain
Øjendråber
2%
10 ml
685123
Cocain
Øjendråber
4%
10 ml
685131
Dexamfetamin
Tabletter
5 mg
100 stk.
685180
Lytisk væske (chlorpromazin-hydrochlorid/ pethidin-hydrochlorid/ promethazin-hydrochlorid)
Injektionsvæske
7 mg + 28 mg + 7 mg
2 ml
685149
Melatonin
Tabletter
3 mg
100 stk.
685200
Metadon
Oral opløsning (sukkerfri)
1 mg/ml
1000 ml og derunder
685172
Morfatropin-papaverin (atropinsulfat/mor-phinhydrochlorid/papaverin-hydrochlorid)
Tabletter
0,5 mg + 10 mg + 40 mg
100 stk.
685156
Oseltamivir (beredskabsmedicin)
 
15 mg/ml
50 ml
685514
Oseltamivir (beredskabsmedicin)
 
15 mg/ml
18 x 50 ml
685515
Pethidin
Dråber
50 mg/ml
30 ml
685164

Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker

Lægemiddel
ATC-kode
Varenummer
Ampicillin
J01CA01
687200
Azithromycin
J01FA10
687201
Aztreonam
J01DF01
687202
Benzylpenicillin
J01CE01
687203
Cefotaxim
J01DD01
687204
Ceftazidim
J01DD02
687205
Ceftriaxon
J01DD04
687206
Cefuroxim
J01DC02
687207
Ciprofloxacin
J01MA02
687208
Clarithromycin
J01FA09
687209
Clindamycin
J01FF01
687210
Colistin
J01XB01
687275
Daptomycin
J01XX09
687211
Dicloxacillin
J01CF01
687212
Doripenem
J01DH04
687213
Ertapenem
J01DH03
687214
Erythromycin
J01FA01
687215
Fusidinsyre
J01XC01
687216
Gentamicin
J01GB03
687217
Linezolid
J01XX08
687218
Mecillinam
J01CA11
687219
Meropenem
J01DH02
687220
Metronidazol
J01XD01
687221
Moxifloxacin
J01MA14
687222
Piperacillin og enzym-hæmmer
J01CR05
687223
Teicoplanin
J01XA02
687224
Tigecyklin
J01AA12
687225
Tobramycin
J01GB01
687226
Vancomycin
J01XA01
687227

Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker

Lægemiddel
Måleværdi
ATC-kode
Varenummer
Alemtuzumab
Gram (GA)
L01XC04
687230
Azacitidin
Gram (GA)
L01BC07
687231
Bendamustin
Gram (GA)
L01AA09
687296
Bevacizumab
Gram (GA)
L01XC07
687232
Bleomycin
Tusinde enheder (TU)
L01DC01
687233
Bortezomib
Milligram (MG)
L01XX32
687234
Busulfan
Gram (GA)
L01AB01
687235
Cabazitaxel
Gram (GA)
L01CD04
687305
Carboplatin
Gram (GA)
L01XA02
687236
Catumaxomab
Milligram (MG)
L01XC09
687274
Cetuximab
Gram (GA)
L01XC06
687237
Cisplatin
Gram (GA)
L01XA01
687238
Cladribin
Gram (GA)
L01BB04
687239
Clofarabin
Gram (GA)
L01BB06
687240
Cyclophosphamid
Gram (GA)
L01AA01
687241
Cytarabin
Gram (GA)
L01BC01
687242
Dacarbazin
Gram (GA)
L01AX04
687243
Daunorubicin
Gram (GA)
L01DB02
687244
Docetaxel
Gram (GA)
L01CD02
687245
Doxorubicin
Gram (GA)
L01DB01
687246
Epirubicin
Gram (GA)
L01DB03
687247
Eributin
Gram (GA)
L01XX41
687307
Etoposid
Gram (GA)
L01CB01
687248
Fludarabin
Gram (GA)
L01BB05
687249
Fluorouracil
Gram (GA)
L01BC02
687250
Gemcitabin
Gram (GA)
L01BC05
687251
Idarubicin
Gram (GA)
L01DB06
687252
Ifosfamid
Gram (GA)
L01AA06
687253
Irinotecan
Gram (GA)
L01XX19
687254
Ipilimumab
Gram (GA)
L01XC11
687308
Methotrexat
Milligram (MG)
L01BA01
687255
Mitomycin
Milligram (MG)
L01DC03
687256
Mitoxantron
Gram (GA)
L01DB07
687257
Nelarabin
Gram (GA)
L01BB07
687258
Ofatumumab
Gram (GA)
L01XC10
687303
Oxaliplatin
Gram (GA)
L01XA03
687259
Paclitaxel
Gram (GA)
L01CD01
687260
Panitumumab
Gram (GA)
L01XC08
687261
Pemetrexed
Gram (GA)
L01BA04
687262
Pentostatin
Gram (GA)
L01XX08
687304
Rituximab
Gram (GA)
L01XC02
687263
Temoporfin
Gram (GA)
L01XD05
687264
Temsirolimus
Gram (GA)
L01XE09
687265
Thiotepa
Gram (GA)
L01AC01
687297
Topotecan
Milligram (MG)
L01XX17
687266
Trabectedin
Milligram (MG)
L01CX01
687267
Trastuzumab
Gram (GA)
L01XC03
687268
Treosulfan
Gram (GA)
L01AB02
687269
Vinblastin
Gram (GA)
L01CA01
687270
Vincristin
Milligram (MG)
L01CA02
687271
Vinflunin
Gram (GA)
L01CA05
687272
Vinorelbin
Gram (GA)
L01CA04
687273

Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse

Magistrelle lægemidler
Mængde
Styrke
Varenummer
Akutbakke
1 stk.
 
685529
Alteplase injektionsvæske
 
1 mg/ml
685735
Bupivacain-morphin blanding
   
685537
Calciumcarbonat, tablet
250 stk.
450 mg
685552
Calciumcarbonat, tablet
10 x 250 stk.
450 mg
685562
Cystisk fibrose, kur til
   
685586
Ganciclovir (Cymevene) blanding
   
685644
Heparin infusionsvæske
1000 ml
3.000 IE/l
685530
Heparin infusionsvæske
10 x 1000 ml
3.000 IE/l
685563
Heparin infusionsvæske
500 ml
10.000 IE/l
685534
Heparin infusionsvæske
10 x 500 ml
10.000 IE/l
685564
Heparin infusionsvæske
1000 ml
10.000 IE/l
685565
Heparin infusionsvæske
10 x 1000 ml
10.000 IE/l
685566
Heparin injektionsvæske
10 x 10 ml
50 IE/ml
685535
Immunglobulin blanding
1 stk.
 
685636
Infusionsvæsker til børn
   
685685
Morfin injektionsvæske
10 x 1 ml
1 mg/ml
685536
Morfin injektionsvæske
1 ml
40 mg/ml
685693
Morfin suppositorium
10 stk.
5 mg
685538
Morfin suppositorium
10 stk.
10 mg
685540
Orale opløsninger
   
685541
Næsedråber
   
685542
Paracetamol suppositorium
10 stk.
50 mg
685544
Peritonealdialysevæske
   
685602
Prednisolon suppositorium
10 stk.
10 mg
685546
Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin blanding
1 stk.
 
685701
Total parenteral ernæring
1 stk.
 
685719
Øvrige infusionsvæske
   
685547
Øvrige injektionsvæske
   
685548
Øvrige suppositorier
   
685549
Tabletter, ATC-gr. L01
   
685555
Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L01
   
685550
Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L01
   
687280
Øvrige magistrelle lægemidler, humane
   
685990
Lægemidler til kliniske forsøg
   
685554

Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut

Lægemiddel
Styrke/mængde
Varenummer
Anthrax
10 x 0,5 ml
687132
Anthrax
5 x 0,5 ml
687133
BCG Kultur frysetørret
1 ampul á 30 mg
687100
Botulisme antitoxin type A,B & E
250 ml
687101
Botulisme antitoxin type E
5000 IE
687127
Botulisme antitoxin type A & B
7500 IE + 5500 IE
687128
Botulisme Antitoxin type ABCDEFG
 
687140
Centraleuropæisk encephalitisvaccine
1 dosis
687102
Difteri antitoxin
1 x 10.000 IE
687134
Difteri antitoxin
10 x 10.000 IE
687103
Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi. )
 
687104
Faktor VIII konc. Octonativ-M
500 IE
687105
Faktor VIII konc. Octonativ-M
1000 IE
687106
Gul feber vaccine (Arilvax)
5 x 1 dosis
687137
Hepatitis B immunoglobulin P Behring
1 dosis
687151
Humant Tetanus Immunglobulin
250 IE, 1 ml
687107
Humant Rabies Immunglobulin
2 ml
687108
Humant Rabies Immunglobulin
10 ml
687109
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
85 IE
687110
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
200 IE
687130
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
340 IE
687111
Influenza vaccine
1 dosis
687112
Influenza vaccine
10 dosis
687113
Influenza vaccine til den sydlige halvkugle
 
687139
Japansk Encephalitis
3 x 1 dosis
687114
Japansk Encephalitis vaccine GCC inj.
 
687141
Kolera vaccine, oral
2 x 1 dosis
687115
Mannan Bindende Lectin (MBL)
1 mg
687116
Meningokok vaccine A,C,Y+W-135
0,5 ml
687117
Meningokok A,C,W,Y
1 x 10 doser
687131
Mæslinge vaccine
1 dosis
687136
Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc.
50 doser
687142
Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc.
50 doser
687143
Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc.
50 doser
687144
Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc
50 doser
687145
Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner
500 doser
687146
Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner
50 doser
687147
Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner
50 doser
687148
Pandemrix, nøglepersoner
50 doser
687149
Pandemrix
5 x 10 doser
685512
Pandemrix
1 x 10 doser
685513
Pandemrix, generel befolkning
50 doser
687150
Rubella vaccine
1 dosis
687135
Sensitin M. Avium RS 10
1,5 ml
687119
Sensitin M. Bovis RS 7
1,5 ml
687120
Sensitin M. Fortuitum RS 20
1,5 ml
687121
Sensitin M. Intracelluare RS 23
1,5 ml
687122
Sensitin M. Kansasii RS 30
1,5 ml
687123
Sensitin M. Marinum RS 170
1,5 ml
687124
Sensitin M. Scrofulaceum RS 95
1,5 ml
687125
Serum mod hugorme
10 ml
687126
Serum mod hugorme
4 ml
687129
Serum Hugorme (ViperaTab)
2 htgl. a 100mg
687138
Viperfav
1 dosis á 4 ml
687152

Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler

Lægemiddelgruppe
ATC-kode
Varenummer
Diagnostiske radioaktive lægemidler – centralnervesystemet
V09A
686002
Diagnostiske radioaktive lægemidler – knogler
V09B
686003
Diagnostiske radioaktive lægemidler – nyre og urinveje
V09C
686004
Diagnostiske radioaktive lægemidler – lever, galde, knoglemarv og lymfesystemet
V09D
686005
Diagnostiske radioaktive lægemidler – åndedrætsorganer
V09E
686006
Diagnostiske radioaktive lægemidler – skjoldbruskkirtel
V09F
686007
Diagnostiske radioaktive lægemidler – hjerte og kredsløb
V09G
686008
Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande og infektionspåvisning
V09H
686009
Diagnostiske radioaktive lægemidler – tumor påvisning
V09I
686010
Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives
 
686000
Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens § 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATC-kode ikke kan angives
 
686001
Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande
V10A
686012
Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende
V10B
686013
Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler
V09X
686011
Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler
V10X
686014

Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin

Lægemiddel
ATC-kode
Form
Styrke/mængde
Varenummer
Diaphin
N02AA09
Pulver til injektionsvæske
100mg/ml - 15 htgl. x 10 g.
689001

Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse til veterinær brug

Lægemiddel
Form
Mængde
Styrke
Varenummer
Acetylcystein
Klysma
200 ml
40 mg/ml
686189
Acetylcystein-Gentamycin
Øjendråber
5 ml
50 + 3 mg/ml
686190
Ammoniumchlorid
Infusionskoncentrat
100 ml
5,3 g/l
686171
Apomorphinhydrochlorid
Injektionsvæske
1 ml
10 mg/ml
686137
Atropinsulfat
Injektionsvæske
10 ml
1 mg/ml
686149
Atropinsulfat
Injektionsvæske
10 ml
10 mg/ml
686172
Bromhexidhydrochlorid
Oralt pulver
125 g
30 mg/gr
686191
Citrat-glukose, stærk
Opløsning
100 ml
citronsyre 8 mg/ml, natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml
686173
Glucose
Infusionskoncentrat
1 L
50%
686174
Kalium/natrium/glucose
Infusionskoncentrat
1 L
15 g/l + 23 g/l + 500 g/l
686175
Kaliumbromid
Oral opløsning
500 ml
100 mg/ml
686192
Kaliumbromid
Oral opløsning
500 ml
200 mg/ml
686193
Kaliumchlorid
Infusionskoncentrat
20 ml
14,9 g/l
686176
Kaliumcitrat
Tabletter
100 stk.
500 mg
686194
Kaliumiodid
Afdelte pulvere
5 g
100 %
686177
L-lysinhydrochlorid
Tabletter
20 stk.
500 mg
686195
Lobelinhydrochlorid
Injektionsvæske
10 ml
10 mg/ml
686154
Medicinsk kul
Oral opløsning
1 L
160 mg/ml
686196
Mepyramin
Injektionsvæske
20 ml
25 mg/ml
686197
Methyltestosteron, 17 alfa
Opløseligt pulver
20 mg
100 %
686178
Natriumbicarbonat
Infusionsvæske
500 ml
84 mg/ml
686179
Natriumchlorid
Infusionskoncentrat
1 L
90g/l
686180
Natriumchlorid
Infusionsvæske
1 L
75g/l
686181
Natriumdioctylsulfosuccinat
Oral opløsning
100 ml
50 mg/ml
686155
Neostigmin
Injektionsvæske
10 ml
2,5 mg/ml
686182
Polyvidon
Skyllevæske
500 ml
20 mg/ml
686198
Prednisolon
Afdelte pulvere
20 stk.
100 mg
686199
Prednisolon
Afdelte pulvere
10 stk.
500 mg
686200
Prednisolon og mepyramin
Afdelte pulvere
10 stk.
40 mg + 1 g
686201
Ringer acetat
Infusionsvæske
250 ml
komb.
686183
Ringer chlorid
Infusionskoncentrat
1 L
komb.
686184
Sulfacombin:
Sulfadiazin/
sulfadimidin/
sulfamerazin/
saccharinnatrium/
saccharose/
carboxymethylcelluloseslim
Mikstur
40 ml
100 mg/ml (33 + 33 + 33 mg/ml)
686202
Taurin
Tabletter
100 stk.
250 mg
686203
Thiaminhydrochlorid
Injektionsvæske
10 ml
250 mg/ml
686144
Zinkchlorid
Vandig opløsning
100 ml
50%
686204
Veterinære lægemidler på udleveringstilladelse:
       
Avatec
Premix
20 kg
150 mg/g
686301
Benzoak
Vandig opløsning
1 L
200 mg/ml
686205
Florfenicol (Aquaflor)
Premix
100 g
50%
686692
Florfenicol (Aquaflor)
Premix
2 kg
50%
686693
Lignocain med adrenalin
Injektionsvæske
100 ml
20 mg + 0,0125 mg/ml
686051

Bilag 2.9 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Veterinærinstituttet DTU

Varenavn
Enhed
ATC-kode
Varenummer
Alphaject 3000
500 ml
QI10A
689133
Artervac
1 dosis
QI05A
689135
Autovac. E-coli til høns
1000 doser
QI01A
689146
Autovac Furunculose
1 dosis
QI07A
689152
Autovaccine impetigo Vet.
20 doser
QI09A
689141
Autovaccine impetigo VET.
100 doser
QI09A
689142
Autovaccine Streptococcus
20 doser
QI09A
689167
Autovaccine Streptococcus
100 doser
QI09A
689168
Avinew
1000 doser
QI01A
689123
Avinew
2000 doser
QI01A
689124
AviPro ILT
1000 doser
QI01A
689114
AquaVac Furovac 5 (immersion)
1000 ml
QI10
689161
Biocom-P (udenlandsk pakning)
500 ml
QI20C
689171
Bovilis Povipast RSP
1 x 10 doser
QI02A
689166
Coglamune
50 ml
QI09A
689109
Coliserum Vet.
1 dosis
QI02A
689144
Covexin 8 A
50 ml
QI09A
689108
Cunipravac RHD
10 x 10 doser
QI08A
689173
Cunivac Jet
1 dosis
QI08A
689155
Cunivak Myxo
10 x 1 ml
QI08A
689138
Cunivak Myxo
10 ml
QI08A
689139
Cunivak Myxo
1 ml
QI08A
689140
Diluant Palmipede
500 doser
QI01A
689126
Dindoral
1000 doser
QI01C
689129
Distox Plus (IR)
250 doser
QI20C
689132
Duramune 8 DAPPI + LC
25 x 1 doser
QI07A
689136
Duvaxyn WNV
5 x 1 doser
Ql05AA10
689164
Emulsibac-SS
100 ml
QI09A
689110
Emulsibac-SS
250 ml
QI09A
689174
urican Herpes
1 dosis
QI07A
689137
Farrowsure Gold B
50 doser
QI09A
689175
Farrowsure Plus B
10 doser
QI09A
689111
Febrivac Dist
5 x 1 doser
QI20D
689131
Footvax
50 doser
QI02A
689163
Footvax
250 doser
QI02A
689158
Gallimune FluH5N9
1000 doser
QI01A
689149
Gallimune ND-IB-EDS-ART(407)
1000 doser
QI01A
689118
Haemo shield 4 Vet.
100 ml
QI09A
689106
Haemophyllin A. U. V.
50 doser
QI09A
689176
Hepatovax m.solvens
500 doser
QI01B
689148
Hybermune-RE
1000 ml
QI05A
689153
Hyobac App2 Vet.
100 ml
QI09A
689105
Hyosin DNT Vet.
10 doser
QI09A
689102
Hyosin DNT Vet.
25 doser
QI09A
689103
Icthiovac-VR
1000 ml
QI10D
689169
Insol Dermatophyton Vet.
2 ml
QI05A
689172
Landavax
500 ml
QI01AL
689162
Nobilis CAV P4 m/solvens
1000 doser
QI01A
689119
Nobilis CAV P4 m/solvens
10 x 1000 doser
QI01A
689170
Nobilis Dilavia
1000 doser
QI01A
689120
Nobilis Erysipelas
250 doser
QI01A
689160
Nobilis Erysipelas
500 doser
QI01C
689130
Nobilis Reo Inact.
1000 doser
QI01A
689116
Nobilis Rhino CV
1000 doser
QI01A
689117
Norvax Minova 4WD
500 ml
QI10
689147
Ovipast Plus
100 ml
QI04A
689156
Palmivax Vet. m/solvens
500 doser
QI01D
689127
Pirodog
1 dosis
QI07A
689154
Porcilis AR-T w/o
20 ml
QI09A
689100
Porcilis AR-T w/o
50 ml
QI09A
689157
Poulvac diluent
400 ml
QI01C
689151
Poulvac I-ND
500 ml
QI01A
689122
Poulvac Marek HVT m.solv.
2000 doser
QI01C
689150
Poulvac NDW
2000 doser
QI01A
689121
Poulvac Pabac 4
1000 doser
QI01A
689115
Poulvac TRT-kun til kalkuner
2000 doser
QI01C
689128
Salmonella dublin serum Vet.
1 dosis
QI02A
689145
Serum mod tarmbrand (USA)
50 ml
QI09A
689107
Suivac APP
50 doser
QI09A
689104
Suivac DNT
25 doser
QI09A
689101
Suivac EDT
100 doser
QI09A
689112
Suivac PRRS - IN
50 doser
QI09A
689113
Tetanusserum
10 x 1 dosis
QI05A
689165
Tetanusserum
5 ml
QI05A
689134
Torvac BRSV vaccine
20 ml
QI02A
689159
Vaxiduk (+ Palmipede)
500 doser
QI01B
689125
Ødemsyge serum
50 ml
QI09A
689143

Varenumre til anden anvendelse

Bilag 2.10 Diverse

 
Varenummer
Homøopatiske lægemidler
685802
Tryghedskasse, lægemidler
685244
Tryghedskasse, ikke lægemidler
685245
   
Varenummer uoplyst
 
Håndkøb, frihandelsvarer
222222
Industrispecialitet
555555
Magistrelle lægemidler, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
666666
Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
888888
Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens § 29, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
686333
Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens § 29, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
685800
Sprit (magistrel)
777777
   
Uden avance
999999
   
Gebyrer
 
Telefonreceptgebyr
100000
Udbringningsgebyr
100030
Administrationsgebyr
100035
Vagtgebyr
100050
Leverancehonorar
100090
Dosispakningsgebyr – pakket fra eget apotek
688001
Dosispakningsgebyr – pakket fra andet apotek
688002
Dosisekspeditionsgebyr
688003
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra eget apotek)
688004
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra andet apotek)
688005
Servicegebyr (dosisekspedition)
688006
Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker
688007
Levering af apoteksforbeholdte lægemidler fra håndkøbsudsalg
688010
Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen
688017
Udbringningsgebyr - e-handel
688018
Recepturgebyr og eventuelt færdigblandingsgebyr indgår i ekspeditionens pris, jf. punkt 3.16.
   
Rabatter
 
Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr
683010
   
Udligning
 
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
100015
   
Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker
Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker.
688000
 
«