Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Modregning i landbrugsstøtte er faktisk forvaltningsvirksomhed

Resumé

En landbruger klagede over FødevareErhvervs modregning i tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Fødevareministeriets Klagecenter afviste at behandle klagen, herunder et rentekrav for for sen udbetaling af støtten.

Klagecentret begrundede afvisningen med, at modregning, herunder gennemførelsen af modregningen, ikke er en forvaltningsretlig afgørelse. Klagecentret kan kun behandle klager over afgørelser truffet af bl.a. FødevareErhverv.

NN
Den 12. august 2011
Sagsnr.: 4551
Ref.: SIBE
Tlf.: 33922021

Din klage afvises

Du har i brev af 5. august 2009 gjort indsigelser mod de modregninger, der blev opgjort i FødevareErhvervs brev af 10. juli 2009. Du klagede også over, at udbetalingen for 2008 var sket for sent. Du mente derfor, at du havde krav på renter fra det tidspunkt, hvor udbetalingen skulle være sket.

Fødevareministeriets Klagecenter afviser at behandle din klage, idet FødevareErhverv ikke har truffet en afgørelse, du kan klage til os over. Modregning er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, men faktisk forvaltningsvirksomhed.

Sammendrag

Vi afviser at behandle din klage, da Fødevareministeriets Klagecenter kun behandler klager over forvaltningsretlige afgørelser.

Oplysninger i sagen

Ved brev af 2. juli 2009 oplyste FødevareErhverv, at Plantedirektoratet havde gennemført et kontrolbesøg på din bedrift. Af kontrolrapporten fremgik, at kontrolbesøget ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2009 meddelte FødevareErhverv, at tilskuddet til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger for perioden 2007/2008 var blevet udbetalt til dig. Det samlede beløb var på 103.174,70 kr.

Ved brev af 10. juli 2009 meddelte FødevareErhverv, at udbetalingen, jfr. brev af 9. juli 2009, på 103.174,70 kr. var opdelt i 2 poster, nemlig 46.428,61 kr. og 56.746,09 kr., svarende til den nationale og den EU retlige finansiering af udbetalingen. Det fremgik endvidere, at FødevareErhverv havde reduceret det oprindelige tilsagn som følge af skyldige beløb til FødevareErhverv vedrørende enkeltbetaling og miljøbetinget tilskud.

I brev af 5. august 2009 gjorde du indsigelser mod de modregninger, der var opgjort i FødevareErhvervs brev af 10. juli 2009. Du oplyste, at dit krav til FødevareErhverv lød på udbetaling af det fulde beløb samt yderligere ca. 7000 kr. svarende til 8 måneders rente efter Nationalbankens udlånsrente + 7 %, da tilskuddet var blevet udbetalt med 8 måneders forsinkelse.

FødevareErhverv har forstået din henvendelse af 5. august 2009 som en klage over, at FødevareErhverv ikke havde udbetalt tilskud vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger for perioden 1. september 2007 til 31. august 2008 rettidigt, og at der ikke er sket forrentning for den forsinkede udbetaling.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Vi afviser at behandle din klage, da Fødevareministeriets Klagecenter kun behandler klager over forvaltningsretlige afgørelser1).

En afgørelse i forvaltningsretlig forstand er en retsakt, dvs. en udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde2).

FødevareErhvervs beslutning om modregning, herunder gennemførelsen af modregningen, er ikke en selvstændig forvaltningsretlig afgørelse men derimod en konsekvens af FødevareErhvervs tidligere afgørelser vedrørende enkeltbetaling og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, hvis betalingen udebliver.

Når en betalingsfrist er overskredet, og eventuelt rykkerprocedure er gennemført, overdrager offentlige myndigheder almindeligvis deres udestående pengekrav til Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) med henblik på tvangsinddrivelse. Tvangsinddrivelse gennem Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ske i form af f.eks. lønindeholdelse, modregning i skattetilgodehavender og udlægsforretning.

I de tilfælde hvor et pengekrav endnu ikke er overført til inddrivelse hos SKAT, har myndigheden, som har et pengekrav, stadig adgang til at foretage modregning for kravet i en senere udbetaling til samme modtager3), hvis de almindelige regler herom i øvrigt er opfyldt4). For FødevareErhverv gælder dog en særskilt pligt til primært at søge udestående beløb inddrevet ved modregning i fremtidige betalinger, hvis pengekravet vedrører tilbagebetaling af uberettiget udbetalt EU-tilskud5).

Modregning er således den metode, gennem hvilken myndigheden håndhæver (inddriver) afgørelsen ved manglende betaling og er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

Vi kan derfor ikke behandle din klage over de modregninger, der blev opgjort i FødevareErhvervs brev af 10. juli 2009.

I FødevareErhvervs indstillingsbrev af 19. februar 2010, som du har haft i høring, er baggrunden for modregningen forklaret for dig.

Hvad kravet om rentekompensation angår, så giver hverken EU-reglerne eller den danske rentelov mulighed for betaling af renter som følge af en forsinket udbetaling.

Fødevareministeriets Klagecenter skal bemærke, at denne afgørelse alene omhandler dit tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

***

Du kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Siri Bentsen

Fuldmægtig

FødevareErhverv modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 5. april 2011om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser.

2) Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udgave 202, p. 33.

3) § 2, stk. 6, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lov nr.1333 af 19/12/2008.

4) U2001.149H (Hypotekbankens og skattevæsenets krav kunne modregnes i landmandens krav på hektarstøtte).

5) Artikel 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006.