Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

(Forvaltningsklassifikation)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 506 af 10. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 1238 af 5. november 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 61 indsættes som stk. 4:

»Landsbyggefonden kan med ministeren for by, bolig og landdistrikters godkendelse bestemme, at den vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er nævnt i stk. 3, skal udformes i overensstemmelse med et klassifikationssystem for forvaltning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012 og har virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. august 2012 eller senere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 16. januar 2012

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen