Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelsen)

(Huseftersynsordningen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 321 af 29. marts 2007 om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 1, og § 32, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1717 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 609 af 14. juni 2011, fastsættes: «

2. § 11, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ønsker sælgeren at gøre brug af huseftersynsordningen, skal tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og oplysninger om ejerskifteforsikring, jf. kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., være indeholdt i udbudsmaterialet fra budperiodens start.

Stk. 3. Har sælger valgt ikke at medtage tilstandsrapport, elinstallationsrapport og oplysninger om ejerskifteforsikring i udbudsmaterialet, kan sælger ikke efterfølgende anvende disse i den samme budrunde. Sælger må i så fald iværksætte en ny budrunde, jf. § 30, stk. 3, hvor tilstandsrapport, elinstallationsrapport og oplysninger om ejerskifteforsikring er indeholdt i udbudsmaterialet fra budrundens start.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Erhvervsstyrelsen, den 16. januar 2012

Henning Steensig

/ Marie Voldby