Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 84, stk. 2, 1. pkt., og § 91 a, stk. 1, udgår », medmindre andet er fastsat,«.

2. § 85, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. § 90 a ophæves.

4. I § 91 ændres »§§ 85-90 a« til: »§ 85 og §§ 87-89«.

5. § 92, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Loven træder i kraft den 23. januar 2012.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 2 og 5, finder anvendelse for personer under 30 år, der opnår ret og pligt til første tilbud efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i § 85, stk. 2, eller § 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed.

Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i § 85, stk. 2, eller § 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Når et tilbud efter stk. 2 og 3 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i § 89 eller § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Lovens § 1, nr. 3, finder anvendelse for de personer, der opnår 123 ugers sammenlagt ledighed efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i § 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed.

Stk. 7. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i § 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Når et tilbud efter stk. 6 og 7 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i § 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. januar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen