Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0128
 
32011L0066
 
32011L0067
 
32011L0069
 
32011L0071
 
32011L0078
 
32011L0079
 
32011L0080
 
32011L0081
 
Links til øvrige EU dokumenter
32007R1451
 
32009R1107
 
32011D0391
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

(Ændring af bilag om optagelse og ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-Tidende 1998, nr. L 123, side 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2011/81/EU af 20. september 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage deltamethrin som et aktivt stof i bilag I hertil, EU-Tidende nr. L 243, side 16, Rådets direktiv nr. 92/32/EØF af 30. april 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 154, side 15, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 31. maj 1999, EF-Tidende 1999, nr. L 200, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, EU-Tidende 2007 nr. L 325, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og direktiv 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4 a, § 5, § 6, § 7 a, § 10, stk. 4, § 10 a, § 20, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 c, § 23, § 25, stk. 4, § 27, § 30, stk. 1, § 31, § 33, stk. 2, 3 og 8, § 33 a, § 33 b, § 34, stk. 1, § 35, stk. 4-6, § 35 c, stk. 2, § 36, stk. 2, § 37, § 38 e, § 42, stk. 1 og 2, § 42 a, § 43, § 43 a, § 44 a, stk. 4, § 45, § 46, § 51 c, § 56 og § 59, stk. 4 og 5, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, fastsættes:«

3. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 30, stk. 1-3« til: »§ 30, stk. 1-4«.

4. I § 2, nr. 3, ændres »Biocidmiddel: Stoffer og blandinger« til: »Biocidmiddel: Aktivstoffer og blandinger«.

5. I § 2 indsættes som nr. 17:

»17) Forhandler: Enhver fysisk eller juridisk person, der gør et bekæmpelsesmiddel tilgængeligt på markedet, herunder engroshandlere, detailhandlere, distributører og leverandører.«

6. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bilag 7 til denne bekendtgørelse indeholder en fortegnelse over de aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 540/2011 af 25. maj 2011 og som ikke længere må sælges eller anvendes.«

7. I § 3, stk. 5, ændres »bilag 7 eller 7a« til: »bilag 7«.

8. § 27 affattes således:

»§ 27. Kemiske midler til bekæmpelse af rotter må kun sælges til personer, der ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. er autoriseret af Naturstyrelsen til at foretage bekæmpelse af rotter med sådanne midler.

Stk. 2. Forhandleren har pligt til at sikre sig, at køberen er indehaver af et gyldigt autorisationsbevis samt til at føre bog over hvert køb og salg af kemiske midler til bekæmpelse af rotter i overensstemmelse med fremgangsmåden, som er beskrevet i § 26.«

9. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Plantebeskyttelsesmidler, indeholdende aktivstoffer som er anført i bilag 7 til denne bekendtgørelse, må ikke besiddes.«

10. I § 38, stk. 1, indsættes efter »må kun anvendes«: »og besiddes«.

11. Efter § 43 indsættes før kapitel 9:

»Kapitel 8 a

Høring af national handlingsplan

§ 43 a. Miljøstyrelsen hører offentligheden, forinden udkast til en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen og afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 44 a, i lov om kemikalier, udarbejdes eller revideres.

Stk. 2. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig inden der træffes afgørelse om den nationale handlingsplan, skal Miljøstyrelsen foretage offentlig annoncering af et forslag til national handlingsplan eller en revision af denne. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Miljøstyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til den nationale handlingsplan eller revisionen af denne.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en fastsat frist på minimum otte uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen foretager offentlig annoncering af den nationale handlingsplans vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for handlingsplanens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Den nationale handlingsplan skal være offentligt tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.«

12. § 48, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Gebyret udgør:

1) 1.436.000 kr. pr. aktivstof som i henhold til biociddirektivet anmeldes til vurdering i Danmark med henblik på optagelse på bilag I, I A eller I B. Hvis et aktivstof anmeldes til vurdering inden for mere end en produkttype, udgør gebyret 1.436.000 kr. for den første produkttype og 552.000 kr. for hver af de efterfølgende produkttyper.

2) 1.436.000 kr. pr. middel, hvor Danmark er første land i EU, og hvor ansøger henviser til en anden dokumentation for aktivstoffet end den dokumentation, som ligger til grund for optaget på bilag I eller I A.

3) 1.436.000 kr. pr. middel, hvor Danmark er første land i EU, og hvor midlet indeholder et hjælpestof, som giver anledning til bekymring.

4) 253.000 kr. for etableringen af en ramme i forbindelse med en godkendelse af et biocidmiddel med Danmark som det første land.

5) 88.400 kr. pr. middel, hvor Danmark er første land i EU, hvor midlet søges godkendt, efter eller i forbindelse med aktivstoffets optagelse på biociddirektivets bilag I, jf. dog nr. 6, 7 og 8.

6) 22.100 kr. pr. middel, såfremt midlet alene udgøres af ét aktivstof. Ved flere aktivstoffer alene, udgør gebyret 22.100 kr. pr. aktivstof.

7) 22.100 kr. pr. middel som søges godkendt, jf. § 6, stk. 4, om gensidig anerkendelse.

8) 22.100 kr. pr. middel, der som aktivstoffer kun indeholder et eller flere af dem, der er opført på biociddirektivets bilag I A (lavrisikobiocidmiddel).

9) 7.600 kr. for mindre ændringer i en godkendelse, såsom ændringer i farve, pigmenter, parfume, som ikke ændrer på effektivitetsvurderingen eller risikoen for miljø og sundhed.

10) 5.530 kr. pr. middel, som har samme rammeformulering, jf. artikel 2, stk. 1, litra j, i biociddirektivet, som et middel, som tidligere er godkendt i Danmark som første land.

11) 5.530 kr. pr. middel, som søges parallelimporteret, og som er identisk med et middel, som i forvejen er godkendt i Danmark efter §§ 33-38 i lov om kemikalier.

12) 5.530 kr. pr. middel til forskning, som med henvisning til § 6 i lov om kemikalier søges midlertidigt undtaget fra lovens almindelige betingelser om godkendelse.

13) 5.530 kr. pr. middel, som søges godkendt til forsøgsmæssig afprøvning, jf. § 44.

14) 2.530 kr. for administrative ændringer i en eksisterende godkendelse.

Stk. 3. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Gebyrsatserne i stk. 2 gælder for ansøgninger modtaget senest 31. december 2012. For senere ansøgninger reguleres satserne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.«

13. § 49, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. For anmeldelser efter stk. 1 i henhold til plantebeskyttelsesmiddelforordningen eller kommissionsforordning (EU) Nr. 1141/2010, udgør gebyret maksimalt 1.768.000 kr. For anmeldelser efter stk. 2 i henhold til plantebeskyttelsesmiddelforordningen eller kommissionsforordning (EU) Nr. 1141/2010 udgør gebyret maksimalt 1.768.000 kr. Af gebyret betales 10.000 kr. på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen. Den resterende del af gebyret indbetales herefter til Miljøstyrelsen efter styrelsens nærmere anvisning.

Stk. 4. Gebyrsatserne nævnt i stk. 3 gælder for anmeldelser modtaget senest 31. december 2012. For senere anmeldelser reguleres satserne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.«

14. I § 54, stk. 1, ændres »Plantedirektoratet« til: »NaturErhvervstyrelsen«.

15. I § 54, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 28, stk. 1,«: »artikel 55«.

16. I § 54, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 33, stk. 1 og 2,«: »§ 34«.

17. I § 54 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. NaturErhvervstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

18. I § 56, stk. 2, ændres »6-7a« til: »6-7.«

19. I § 58, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 35, stk. 1«: », 2«.

20. I § 58, stk. 1, nr. 8, udgår: »eller«.

21. I § 58, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»Nr. 9) overtræder plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 55, eller«

Nr. 9 bliver herefter nr. 10.

22. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

23. Bilag 4 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

24. Bilag 5 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

25. Bilag 6 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

26. Bilag 7 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

27. Bilag 7 a ophæves.

28. Bilag 8 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2012.

Miljøministeriet, den 22. februar 2012

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 3

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage på bilag 1, 1 A, og 1 B til biociddirektivet

Bilag I til biociddirektivet
Aktivstof
Produkttype
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 8. )
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab 1)
Sulfurylflourid
8
1. januar 2009
31. december 2010
 
18
1. juli 2011
30. juni 2013
Dichlofluanid
8
1. marts 2009
28. februar 2011
Difethialon
14
1. november 2009
31. oktober 2011
Kuldioxid
14
1. november 2009
31. oktober 2011
 
18
1. november 2012
31. oktober 2014
Indoxacarb
18
1. januar 2010
Nyt aktivstof i EU
Thiacloprid
8
1. januar 2010
Nyt aktivstof i EU
Clothianidin
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Etofenprox
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Difenacoum
14
1. april 2010
31. marts 2012
Propiconazol
8
1. april 2010
31. marts 2012
Tebuconazol
8
1. april 2010
31. marts 2012
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO)
8
1. juli 2010
30. juni 2012
IPBC
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiabendazol
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiamethoxam
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Acrolein
12
1. september 2010
Nyt aktivstof i EU
Coumatetralyl
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Fenpropimorph
8
1. juli 2011
30. juni 2013
Bromadiolon
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Alphachloralose
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Chlorophacinon
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Nitrogen
18
1. september 2011
31. august 2013
Dinatriumtetraborat
8
1. september 2011
31. august 2013
Borsyre
8
1. september 2011
31. august 2013
Aluminiumphosphid,
der frigiver phosphin
14
18
1. september 2011
1. februar 2012
31. august 2013
31. januar 2014
Dinatriumoctaborattetrahydrat
8
1. september 2011
31. august 2013
Boroxid
8
1. september 2011
31. august 2013
Flocoumafen
14
1. oktober 2011
30. september 2013
Tolylfluanid
8
1. oktober 2011
30. september 2013
Magnesiumphosphid,
der frigiver phosphin
18
1. februar 2012
31. januar 2014
Warfarinnatrium
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Brodifacoum
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Warfarin
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Metofluthrin
18
1. maj 2011
Nyt aktivstof i EU
Dazomet
8
1. august 2012
31. juli 2014
N,N-diethyl-m-toluamid
19
1. august 2012
31. juli 2014
Spinosad
18
1. november 2012
31. oktober 2014
Bifenthrin
8
1. februar 2013
31. januar 2015
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
19
1. februar 2013
31. januar 2015
Fenoxycarb
8
1. februar 2013
31. januar 2015
Nonansyre og perlargonsyre
19
1. februar 2013
31. januar 2015
Creosot
8
1. maj 2013
30. april 2015
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
8
1. juli 2013
30. juni 2015
Abamectin
18
1. juli 2013
30. juni 2015
Imidacloprid
18
1. juli 2013
30. juni 2015
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Fipronil
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Lambda-cyhalothrin
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Deltamethrin
18
1. oktober 2013
30. september 2015
       
Bilag I A til biociddirektivet
Aktivstof
Produkt-type
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 8. )
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab 1)
Kuldioxid
14
1. november 2009
31. oktober 2011
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
19
1. februar 2013
31. januar 2015
     
«

1) Der kan i bekendtgørelsen eller en meddelelse til godkendelsesindehaveren fastsættes en tidligere frist for ophør af retten til import og salg af midler, jf. § 4, stk. 10.


Bilag 2

»Bilag 4

Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Aktivstof
Produkttype
Forbud mod import og salg i alle led af midler med det pågældende aktivstof under den nævnte produkttype 1)
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler med det pågældende aktivstof under den nævnte produkttype
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
Efter 1. juli 2006
Efter 1. september 2006
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2007/565/EF) af 14. august 2007:
 
Efter 22. juli 2008
Efter 22. august 2008
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumato(2-)]-kopper
21
   
       
Myresyre
18
   
       
Propan-2-ol
18
   
       
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
       
Anthraquinon
19
   
       
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
       
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
       
Benzylbenzoat
19
   
       
Malathion
18
   
       
Octansyre
19
   
       
Captan
21
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
       
Ziram
19, 21
   
       
Thiabendazol
21
   
       
Diuron
21
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
       
Zinksulfid
18, 21
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
       
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
       
Chlorothalonil
21
   
       
Fluometuron
21
   
       
Chlorpyrifos
18
   
       
Chlorpyrifos-methyl
18
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
       
Prometryn
21
   
       
Siliciumdioxid – amorft
16, 19
   
       
Benolie/animal oil
19
   
       
Rapsolie
18
   
       
Lignin
19, 21
   
       
Oxinkobber
8
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
       
Phoxim
18
   
       
Chlorotoluron
21
   
       
Methomyl
18
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
       
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
       
Bioresmethrin
18
   
       
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
       
Amitraz
18
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
       
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
       
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
       
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
       
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
       
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
       
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. / lavendelolie
18
   
       
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
       
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
       
(E)-2-octadecenal
19
   
       
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
       
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
Guazatintriacetat
8
Efter 1. august 2008
Efter 2. september 2008
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/681/EF) af 28. juli 2008:
 
Efter 20. maj 2009
Efter 20. august 2009
       
Formaldehyd
11, 12, 13
   
       
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid
19
   
       
1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin
2, 11, 12
   
       
Naphthalen
19
   
       
M-cresol
2, 3
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
8
   
       
Benzylbenzoat
18
   
       
Benzothiazol-2-thiol
2, 7, 9, 11, 12, 13
   
       
2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
10
   
       
Natriumbromid
4, 6, 13
   
       
Borsyre
18
   
       
Ammoniumbromid
2, 4, 6
   
       
Cis-tricos-9-en
18
   
       
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox
2, 3
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin
18
   
       
Spinosad: Fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/809/EF) af 14. oktober 2008:
 
Efter 24. juli 2009
Efter 24. oktober 2009
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
2, 6
   
       
Bronopol
1, 3, 4, 13
   
       
Chlorcresol
4
   
       
Myresyre
1, 13
   
       
Benzoesyre
1, 2, 6
   
       
Propan-2-ol
3, 5, 6
   
       
Salicylsyre
6
   
       
Propan-1-ol
3
   
       
Citronsyre
2, 3
   
       
Symclosen
6
   
       
Chlorxylenol
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Dichlorophen
2, 3, 4, 6, 13
   
       
Triclocarban
1, 2, 4
   
       
Glyoxal
6
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
1, 2, 3, 4, 5
   
       
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
2
   
       
Chlorophen
1, 4, 6
   
       
Benzylbenzoat
2
   
       
Benzethoniumchlorid
1
   
       
Cetylpyridiniumchlorid
1, 3, 4, 5
   
       
Nitromethylidyntrimethanol
2, 3, 6, 13
   
       
Tosylchloramidnatrium
1, 6
   
       
Kaliumdimethyldithiocarbamat
2, 4, 6, 13
   
       
Natriumdimethyldithiocarbamat
2, 3, 4, 5, 6, 13
   
       
Captan
6
   
       
Thiram
2, 6
   
       
Ziram
2, 6
   
       
Kaliummethyldithiocarbamat
2
   
       
Metamnatrium
2, 4, 6, 13
   
       
Dinatriumcyandithiocarbamat
2
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
2, 6, 13
   
       
Nabam
2, 4, 6, 13
   
       
Thiabendazol
6
   
       
Diuron
6
   
       
Natriumbenzoat
1, 2, 6
   
       
Hydroxyl-2-pyridon
2, 6, 13
   
       
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
2, 6, 13
   
       
Tetradoniumbromid
1
   
       
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
2, 6
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
1, 2, 13
   
       
2,4-dichlorbenzylalkohol
2, 6, 13
   
       
Chlorothalonil
6
   
       
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
1
   
       
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2, 4
   
       
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
1, 6
   
       
Troclosennatrium
1, 6
   
       
Mecetroniumethylsulfat
2
   
       
Bis(trichlormethyl)sulfon
6
   
       
(Ethylendioxy)dimethanol
3, 4
   
       
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
2, 3, 6
   
       
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
4
   
       
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
2, 3, 4
   
       
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
3, 4
   
       
Terbuthylazin
2
   
       
Methylendithiocyanat
6, 13
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
6, 13
   
       
Didecyldimethylammoniumchlorid
13
   
       
Prometryn
6, 13
   
       
Calciumdihexa-2,4-dienoat
1, 3, 6
   
       
Iod
2, 4, 5, 6
   
       
Natriumhydrogensulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorid
5
   
       
Orthophosphorsyre
4
   
       
Natriumhypochlorit
6
   
       
Dinatriumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Kaliumpermanganat
5
   
       
Natriumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorit
2, 3, 4, 5
   
       
Natriumchlorat
2, 5
   
       
Hvidløgsekstrakt
3, 4, 5, 18, 19
   
       
Borsyre
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Kaliumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
2, 3, 4, 6, 13
   
       
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
1, 5
   
       
Carbendazim
6, 13
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Pyrithionzink
13
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
1, 2
   
       
Bromchlorid
2
   
       
(Benzyloxy)methanol
2
   
       
Chlorotoluron
6, 13
   
       
Natrium-p-chlor-m-cresolat
4
   
       
Dikaliumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)
4, 6
   
       
Benzoxoniumchlorid
1
   
       
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
13
   
       
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
2, 4, 6, 13
   
       
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
1, 2, 3, 4, 5
   
       
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4
   
       
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
3, 4, 5, 6, 13
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
6, 13
   
       
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
2, 4, 13
   
       
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
13
   
       
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
2, 3, 5
   
       
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
1, 2, 4, 13
   
       
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
6
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
13
   
       
Fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin
3
   
       
Aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider
1
   
       
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
1
   
       
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
2, 3, 4, 6, 13
   
       
       
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof
6, 7
   
       
Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat
3, 4
   
       
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
2, 4
   
       
Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion
2, 3
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
1, 2, 3
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
2, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
Reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin
1, 3
   
       
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
6
   
       
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
6
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
4, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)
6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
1, 5
   
       
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
2, 3, 4, 13
   
       
(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin
3
   
       
Bacillus sphaericus
2
   
       
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
2, 5
   
       
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
1, 6, 13
   
       
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)
3
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
2
   
       
Kvaternære ammoniumiodider
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
6, 13
   
       
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
3
   
       
Sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold
1, 6
   
       
(±)-1-(. beta. -allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil
2, 4, 13
   
       
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin
6
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølvzink-zeolit
1, 6
   
       
Guazatintriacetat
2
   
       
Blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229 -457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)
6, 13
   
       
Copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol
6, 7, 10, 13
   
       
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer
2, 13
   
       
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
     
 
3, 6, 13
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2009/322/EF) af 8. april 2009:
 
Efter 14. februar 2010
Efter 28. februar 2010
       
Ethanol
3
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
6
   
       
Fluometuron
6, 13
   
       
Lignin
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethyl-glutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
3
   
       
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/ didecylpolyoxethylammoniumborat
2, 6, 13
   
       
Polyvinylpyrrolidon-iod
2, 4, 5, 6
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2009/324/EF) af 14. april 2009:
 
Efter 31. marts 2010
Efter 31. maj 2010
       
Linalool
19
   
       
Propoxur
18
   
       
Fenitrothion
18
   
       
Methylanthranilat
19
   
       
Oct-1-en-3-ol
19
   
       
5,5-dimethyl-perhydro-pyri-midin-2-on-. alpha. -(4-trifluor-methylstyryl)-. alpha. -(4-trifluor-methyl)cinnamylidenhydrazon/ hydramethylnon
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissonens afgørelse (2010/71/EU) af 8. februar 2010:
 
Efter 30. november 2010
Efter 28. februar 2011
       
Diazinon
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissonens afgørelse (2010/72/EU) af 8. februar 2010:
 
Efter 8. november 2010
Efter 8. februar 2011
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)-kobber
11, 12
   
       
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
11
   
       
Peroxyoctansyre
11, 12
   
       
Bronopol
7, 10
   
       
Chlorcresol
10
   
       
Myresyre
9
   
       
Benzoesyre
11
   
       
Propan-2-ol
9, 10, 11, 12
   
       
Ethylenoxid
20
   
       
2-chloracetamid
7, 9, 10, 11
   
       
Glycolsyre
12
   
       
L-(+)-mælkesyre
20
   
       
Symclosen
7, 9
   
       
Dichlorophen
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
7, 9, 10
   
       
Glutaral
7, 9, 10, 22
   
       
2-phenoxyethanol
7, 10, 11
   
       
Cetylpyridiniumchlorid
6, 7, 9, 20
   
       
Carbondioxid
15, 20
   
       
Nitromethylidyntrimethanol
11, 12
   
       
Tosylchloramidnatrium
9, 10
   
       
Kaliumdimethyldithiocarbamat
10
   
       
Natriumdimethyldithiocarbamat
10
   
       
Captan
7, 9, 10
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
10
   
       
N,N-diethyl-m-toluamid
22
   
       
Thiram
7, 10, 11, 12
   
       
Ziram
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Kaliummethyldithiocarbamat
9, 11, 12
   
       
Metamnatrium
12, 20
   
       
Dinatriumcyandithiocarbamat
9, 11, 12
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
9, 11, 12
   
       
Nabam
9, 10, 11, 12
   
       
Thiabendazol
11, 12, 20
   
       
Dazomet
7, 9, 10, 11
   
       
Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid
10
   
       
Hydroxyl-2-pyridon
9, 10, 11, 12
   
       
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
11, 12
   
       
Dichlofluanid
10
   
       
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
9, 11, 12
   
       
Zinksulfid
7, 9, 10
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
7, 9, 10
   
       
2,4-dichlorbenzylalkohol
7, 9, 10, 12
   
       
Chlorothalonil
7, 9, 10
   
       
Fluometuron
7, 9, 10, 11, 12
   
       
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
9, 10
   
       
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]
7, 9, 12
   
       
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
7, 10, 22
   
       
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
7, 9, 10, 22
   
       
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
9
   
       
Troclosennatrium
9
   
       
Bis(trichlormethyl)sulfon
9, 10, 11, 12, 22
   
       
(Ethylendioxy)dimethanol
9
   
       
Dipyrithion
9
   
       
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
9
   
       
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
11, 12
   
       
Methenamin-3-chlorallylochlorid
9
   
       
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
9
   
       
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
9, 10
   
       
N,N'-methylenbismorpholin
9, 11
   
       
Terbuthylazin
11, 12
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
12
   
       
Methylendithiocyanat
7, 9, 10, 11, 22
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
11, 12
   
       
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
11, 12
   
       
Didecyldimethylammoniumchlorid
7, 9
   
       
Prometryn
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Svovldioxid
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Calciumdihexa-2,4-dienoat
7, 9, 20
   
       
Iod
7, 9, 10, 11
   
       
Siliciumdioxid – amorft
20
   
       
Natriumhydrogensulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumbromid
7, 9
   
       
Dinatriumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol
11, 12
   
       
Natriumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumchlorit
11, 12, 20
   
       
Natriumchlorat
11, 12
   
       
Lignin
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Borsyre
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Chlordioxid
20
   
       
Kaliumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
7, 9, 10, 11, 12
   
       
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
3, 7, 9, 10
   
       
Carbendazim
11, 12
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Trimagnesiumdiphosphid
23
   
       
Ammoniumbromid
7, 9
   
       
Hexabordizinkundecaoxid/zinkborat
9
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
7, 9, 10, 12, 22
   
       
Bromchlorid
12
   
       
(Benzyloxy)methanol
9, 10, 11
   
       
Bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber
9
   
       
Chlorotoluron
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Natrium-p-chlor-m-cresolat
10
   
       
Dikaliumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Benzoxoniumchlorid
9
   
       
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
12
   
       
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
7, 10, 11
   
       
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
7, 9, 10
   
       
. Alpha. ,. alpha. ',. alpha. ″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol
9
   
       
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
10
   
       
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
9
   
       
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
9
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
9, 11, 12
   
       
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
20
   
       
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
7, 9, 10, 11
   
       
4,4-dimethyloxazolidin
11
   
       
. Alpha. -cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin
9
   
       
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
22
   
       
3-iod-2-propynyl-butylcarbamat
11
   
       
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)
9
   
       
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
10, 12, 20
   
       
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
       
3,3'-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin
10
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
7, 9, 10, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
7, 9
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 22
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)
11, 12
   
       
Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat
7
   
       
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
11, 12
   
       
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
7, 10, 11, 12
   
       
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
9, 11, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
9, 17
   
       
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
11, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
7, 10, 11, 12
   
       
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
7, 9
   
       
6-(phthalimido)peroxyhexansyre
11, 12
   
       
Tetrachlordecaoxidcomplex
3
   
       
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
10
   
       
Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride
9, 12
   
       
Thiamethoxam
9
   
       
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
9
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
7, 10
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
11, 12
   
       
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
11, 12
   
       
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
7, 10, 11, 12
   
       
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)
10, 11
   
       
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on(EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)
7, 9, 10
   
       
Kvaternære ammoniumiodider
7
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
7, 9
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
7, 9
   
       
Natriumligninsulfonat
12
   
       
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alphacypermethrin
9
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
7, 9, 10, 12
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
7
   
       
Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)
12, 22
   
       
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl) ether copolymer
9, 11, 12
   
       
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
9, 10, 11, 12
   
       
Polyhexamethylenbiguanid
10
   
       
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
9, 11, 12
   
       
Polymer af N-methylmethanamin (EINECS 204-697-4) med (chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid
12
   
       
Polyvinylpyrrolidon-iod
7, 9, 10, 11
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2010/675/EU) af 8. november 2010:
 
Efter 31. juli 2011
Efter 31. oktober 2011
       
Formaldehyd
4, 6
   
       
Benzoesyre
20
   
       
Natriumbenzoat
11, 20
   
       
2-butanon, peroxid
9, 22
   
       
Tolnaftat
9
   
       
Triclosan
3
   
       
Siliciumdioxid, -amorft
3
   
       
N’tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
7, 10
   
       
Blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol
1, 2
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2011/391/EU) af 1. juli 2011:
 
Fra 31. marts 2012
Fra 30. juni 2012
       
Formaldehyd
1, 5, 9, 23
   
       
2-chloracetamid
3, 6, 13
   
       
Thiabendazol
2, 13
   
       
2,2´-dithiobis[N-methylbenzamid]
13
   
       
Svovldioxid
1, 2, 5, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
4
   
       
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
       
Poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
«

1) Miljøministeren kan fastsætte tidligere frister for ophør og salg af de pågældende bekæmpelsesmidler i de forskellige salgsled, jf. lov om kemikalier, § 33 b.


Bilag 3

»Bilag 5

Tilladte fabrikations- og analysetolerancer for biocidmidler, jf. § 14

Opgivet indhold i g/kg eller g/l ved 20 °C
Tolerancer
Indtil 25
± 15 % homogen formulering
± 25 % uhomogen formulering
Over 25 indtil 100
± 10 %
Over 100 indtil 250
± 6 %
Over 250 indtil 500
± 5 %
Over 500
± 25 g/kg eller ± 25 g/l
 
«


Bilag 4

»Bilag 6

Liste over plantebeskyttelsesmidler der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
Forbud mod salg 1)
Forbud mod anvendelse og besiddelse
acetamiprid
Substral Gødning med insektmiddel
633-4
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Gødningspinde med insektmiddel
633-2
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektmiddel Koncentrat
633-1
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-3
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-5
1. april 2012
1. april 2013
aluminiumphosphid
Mortalin Muldvarpegas ny
193-53
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise
193-22
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Gnavermiddel
193-36
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Insektmiddel
193-37
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte insektmiddel
193-24
5. april 2012
5. april 2013
6-benzyladenin
Cillus BA-6
22-55
1. marts 2012
1. marts 2013
clopyralid
Agro Bizz Clopyralid
645-46
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clio 100
21-130
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clopyralid
21-98
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
LFS Cliophar
318-99
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
LFS Clopyralid
318-22
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Lontrel
205-27
1. juni 2012
1. juni 2013
2,4-D, dicamba
Substral Plænerens (tidligere UKS 118A)
633-6
1. april 2012
1. april 2013
diquat
IT-Diquat
221-142
12. april 2012
12. april 2013
glyphosat
Agro Bizz Glyphos 360 Ultra
645-39
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Glyfonol 360
193-44
5. april 2012
5. april 2013
glyphosat
Keeper Powerspray
18-524
1. maj 2012
1. maj 2013
glyphosat
Lotus Ukrudtsfjerner (tidligere Glyfos Envision 7,2)
11-18
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Taifun 360
650-6
10. maj 2012
10. maj 2013
mercaptodimethur
Mesurol Sneglegift 1 %
18-18
30. marts 2012
30. marts 2013
metamitron
Inter-Metamitron SC
221-123
5. marts 2012
5. marts 2013
metsulfuron-methyl
Agros Meth (tidligere Agros Finy)
650-54
24. februar 2012
24. februar 2013
metsulfuron-methyl
Agros Mini
650-66
24. februar 2012
24. februar 2013
propamocarb
Previcur N
18-431
30. marts 2012
30. marts 2013
       
«

1) For så vidt angår godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelsen, som Miljøstyrelsen har fastsat i afgørelsen herom til denne, jf. lovens § 33, stk. 5 for midler som er omfattet af plantebeskyttelsesmiddelforordningens overgangsordning, jf. § 6 i lov nr. 294 af 11. april 2011 eller plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 44 for midler som er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen.«


Bilag 5

»Bilag 7

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 540/2011 af 25. maj 2011 og som ikke længere må sælges eller anvendes

Acephat

Acetochlor

Acifluorfen

Acridinbaser

Agrobacterium radiobacter K 84

Agrotis segetum granulosis virus

Alachlor

Aldicarb

Aldimorph

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Alkyltrimethylammoniumchlorid

Alkyltrimethylbenzylammoniumchlorid

Allethrin

Alloxydim

Allylalkohol

Ametryn

2-Aminobutan (sec-butylamin)

Aminosyrer/gamma-aminosmørsyre

Amitraz

Ammoniumcarbonat

Ammoniumhydroxid

Ammoniumsulfamat

Ammoniumsulfat

Ampropylofos

Ancymidol

Anilazin

Anthracenolie

Antraquinon

Aschersonia aleyrodis

Asfalte

Asulam

Atrazin

Azaconazol

Azafenidin

Azamethiphos

Azinphos-ethyl

Aziprotryn

Azocyclotin

Bacillus sphaericus

Bacillus subtilis stamme IBE 711

Baculovirus GV

Barban

Bariumfluosilicat

Bariumnitrat

Bariumpolysulfid

Beauveria Brongniartii

Benazolin

Bendiocarb

Benfuracarb

Benfuresat

Benodanil

Benolie

Benomyl

Bensulid

Bensultap

Bentaluron

Benzalkoniumchlorid

Benzoximat

Benzoylprop

Benzthiazuron

3-(3-Benzyloxycarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)

2-Benzyl-4-chlorphenol

Bifenthrin

Bioallethrin

Biohumus

Bioresmethrin

Biphenyl

Bitumen

Borsyre

Brandol (hydroxinonyl-2,6-dinitrobenzen)

Brodifacoum

Bromacil

Bromethalin

Bromocyclen

Bromofenoxim

Bromophos

Bromophos-ethyl

Bromopropylat

Bronopol

Butachlor

Butocarboxim

Butoxycarboxim

Butralin

Butylat

Cadusafos

Calciferol

Calciumchlorid

Calciumcyanid

Calciumfosfat

Calciumhydroxid (læsket kalk)

Calciumoxid (brændt kalk)

Carbaryl

Carbofuran

Carbophenothion

Carbosulfan

Cartap

Casein

Cetrimid

Chinomethionat (quinomethionat)

Chitosan

Chlomethoxyfen

Chloralose

Chloramben

Chlorat

Chlorbromuron

Chlorbufam

Chloretazat

Chlorfenapyr

Chlorfenprop

Chlorfenson (chlorfenizon)

Chlorfenvinphos

Chlorfluazuron

Chlorflurenol

Chlorhydrat af poly (iminoimidobiguanidin)

Chlormephos

Chlorobenzilat

Chloropropylat

Chloroxuron

Chlorphacinon

Chlorphoniumchlorid

Chlorphyllin

Chlorpicrin

Chlorthaldimethyl

Chlorthiamid

Chlorthiophos

4-Chlor-3-methylphenol

Chlozolinat

Cholecalciferol

Cholinchlorid

Cinosulfuron

Cis-Zeatin

Clofencet

Coumachlor

Coumafuryl

Coumatetralyl

4-CPA (4-chlorphenoxyeddikesyre = PCPA)

Crimidin

Cufraneb

Cumylphenol

Cyanamid

Cyanazin

Cycloat

Cycluron

Cyhalothrin

Cyhexatin

Cyprofuram

DADZ (zink-diethyldithiocarbamat)

Dalapon

Daphneolie

Delta-endotoxin af Bacillus thuringiensis

Demeton-S-methyl

Demeton-S-methylsulfon

Desmetryn

Diafenthiuron

Dialifos

Di-allat

Diammoniumphosphat

Diazinon

Dichlobenil

Dichlofenthion

Dichlofluanid

Dichlon

Dichlorophen

Dichlorprop

1,2-Dichlorpropan

1,3-Dichlorpropen

1,3-Dichlorpropen (cis)

Dichlorvos

Diclobutrazol

Dicloran

Dicofol

Dicrotophos

Dicyclopentadien

Dienochlor

Diethatyl (-ethyl)

Difenoxuron

Difenzoquat

Difethialon

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperat

Dimethenamid

Dimethipin

Dimethirimol

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

Dimexano

Dinatriumoctaborattetrahydrat

Diniconazol-M

Dinitramin

Dinobuton

Dinoterb

Dioctyldimethylammoniumchlorid

Dioxacarb

Dioxathion

Diphacinon

Diphenamid (difenamid)

Diphenylamin

1,3-Diphenylurea

Disulfoton

Ditalimfos

2-(Dithiocyanomethylthio)-benzothiazol

DNOC

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

(8E, 10E) 8,10-Dodecadien 1-yl-acetat

(E)-10-Dodecenylacetat

(E/Z)-9-Dodecenylacetat; (E/Z)-9-dodecen-1-ol; (Z)-11-tetradecen-1-ylacetat

(Z)-5-Dodecen-1-ylacetat

(E)-9-Dodecen-1-yl-acetat

Drazoxolon

EDTA og salte deraf

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugt

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugtkerner

Ekstrakt af padderok

Ekstrakt af pebermynte

Endosulfan

Endothal

7,8-Epoxi-2-methyl-octadecan

EPTC (ethyldipropylthiocarbamat)

Etacelasil

Ethalfluralin

Ethanedial (glyoxal)

Ethanethiol

Ethidimuron (sulfodiazol)

Ethiofencarb

Ethion (diethion)

Ethirimol

Ethoat-methyl

Ethoxyquin

Ethylhexanoat

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)

Etrimfos

Fedtalkoholer

Fedtsyrer/isobutyrinsyre (CAS-nr. 79-31-2)

Fedtsyrer/isovalerianesyre (CAS-nr. 503-74-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt - caprylsyre (CAS-nr. 124-07-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt - talloliefedtsyre (CAS-nr. 61790-12-3)

Fedtsyrer/valerianesyre

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenitrothion

Fenoprop

Fenothiocarb

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropathrin

Fenridazon

Fenson (fenizon)

Fenthion

Fenthiosulf

Fentin acetat

Fentin hydroxide

Fenuron

Fenvalerat

Ferbam

Ferripyrophosphat

Flamprop

Flamprop-M

Flocumafen

Fluazifop

Flubenzimin

Flucycloxuron

Flucythrinat

Flufenoxuron

Flufenzin

Flumequin

Flumethralin

Flumetsulam

Fluoracetamid

Fluorodifen

Fluoroglycofen

Flupoxam

Flurenol

Fluridon

Flurprimidol

Folinsyre

Fomesafen

Fonofos

Formaldehyd

Formothion

Fosamin

Fosthietan

Furalaxyl

Furathiocarb

Furconazol

Furfural

Furmecyclox

Gelatine

Gentianviolet

Glutaraldehyd

Guazatin

Halfenprox (brofenprox)

Haloxyfop

HBTA (højtkogende tjæresyre), anmeldt som desinfektionsmiddel

Heptenophos

Hexachlorphen

Hexaconazol

Hexaflumuron

Hexamethylentetramin

Hexazinon

Hvidløgspulp

Hydramethylnon

Hydrogencyanid

Hydrogenperoxid

2-Hydroxyethylbutylsulfid

Hydroxy-MCPA

Hydroxyphenylsalicylamid

Imazamethabenz

Imazapyr

Imazethabenz

Imazethapyr

Iminoctadin

Indolyleddikesyre

Iodofenphos

Isazofos

Isocarbamid

Isofenphos

Isolan

Isopropalin

Isoprothiolan

Isoval

Isoxathion

Jasmonsyre

Jordolie (CAS-nr. 64742-55-8/64742-57-7)

Jordolie (CAS-nr. 74869-22-0)

Kaliumpermanganat

Kaliumsilikat

Kaliumsorbat

Karbutilat

Kasugamycin

Kininhydrochlorid

Kinopren

Kloralbisacylal

Kloralsemiacetal

Kobberkompleks: 8-hydroxyquinolin med salicylsyre

Kuldisulfid

Kulilte

Kvassia

Kvaternære ammoniumforbindelser

Lactofen

Lanolin

Lauryldimethylbenzylammoniumbromid

Lauryldimethylbenzylammoniumchlorid

Lecithin

Lindan

Løgekstrakt

Majsstøbevand

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Mancopper

Mecarbam

Mefenacet

Mefluidid

Mephospholan

Mepronil

2-Mercaptobenzothiazol

Merphos (tributylphosphortrithioit)

Metam

Methabenzthiazuron

Methacrifos

Methazol

Methfuroxam

Methidathion

Methopren

Methoprothryn

Methoxychlor

2-Methoxypropan-1-ol

2-Methoxypropan-2-ol

1-Methoxy-4-propenylbenzen (anethol)

2-Methoxy-5-nitrofenol, natriumsalt

Methylbromid

Methylenbisthiocyanat

Methylisothiocyanat

Methylnaphthylacetamid

Methylnaphthyleddikesyre

2-Methyl-3-buten-2-ol

3-Methyl-3-buten-1-ol

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-ylacetat

1-Methyl-4-isopropylidencyclohex-1-en (terpinolen)

(E)-2-Methyl-6-methylen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)

2-Methyl-6-methylen-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)

2-Methyl-6-methylen-7-octen-4-ol (ipsenol)

7-Methyl-3-methylen-7-octen-1-ylpropionat

Methyl-p-hydroxybenzoat

Methyl-trans-6-nonenoat

Metobromuron

Metolachlor

Metoxuron

Metsulfovax

Mevinphos

Monalid

Monocarbamid-dihydrogensulphat

Monocrotophos

Monolinuron

Monuron

Myresyre

Mælkealbumin

Mælkesyre

MAA (methylarseniksyre)

Nabam

Naled

Naphtalen

Naphtyleddikesyrehydrazid

2-Naphthyloxyacetamid

2-Naphtyloxyeddikesyre

Naptalam

Natrium p-t-amylphenat

Natriumarsenit

Natriumcarbonat

Natriumchlorid

Natriumcyanid

Natriumdiacetonketogulonat

Natriumdichlorphenat

Natriumdimethylarsinat

Natriumdimethyldithiocarbamat

Natriumdioctylsulfosuccinat

Natriumfluosilicat

Natriumhydroxid

Natriummonochloracetat

Natrium-o-benzyl-p-chlorphenoxid

Natriumpentaborat

Natriumpropionat

Natrium-p-t-amylphenoxid

Natrium-p-toluensulfonchloramid

Natriumsilikat

Natriumsølvthiosulphat

Natriumtetraborat

Natriumtetrathiocarbamat

Natriumtetrathiocarbonat

Natriumthiocyanat

Neburon

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis-virus

Nikotin

Nitralin

Nitrogen

Nitrothal

Nonylphenoletherpolyoxyethylenglykol

Nonylphenolethoxylat

Norflurazon

Noruron

N-phenylphthalatsyre

Nuarimol

Nåletræsnåle, pulver af

(Z,Z) Octadienylacetat

Octhilinon

Octyldecyldimethylammoniumchlorid

Ofurac

Olein

Omethoat

Orbencarb

Oxadixyl

Oxin-kobber

Oxycarboxin

Oxydemeton-methyl

Oxytetracyclin

Papain

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-88-4)

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-89-5)

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-97-5)

Paraffinolie (CAS-nr. 64742-55-8)

Paraffinolie (CAS-nr. 64742-65-0)

Paraffinolie (CAS-nr. 8012-95-1)

Paraformaldehyd

Parathion

Parathion-methyl

p-Chlornitrobenzen

p-Cresylacetat

p-Dichlorbenzen

Pebulat

Pentachlorphenol

Pentanochlor

4-t-Pentylphenol

Pereddikesyre

Perfluidon

Permethrin

Phenoler

Phenothrin

Phenthoat

3-Phenyl-2-propenal (kanelaldehyd)

Pherodim

Phorat

Phosalon

Phosametin

Phosphamidon

Phosphorsyre

Phoxim

p-Hydroxybenzoesyre

Pirimiphos-ethyl

Planteekstrakt af rødeg, figenkaktus, sumak, mangrove

Planteolie/jordnøddeolie

Planteolie/kokosnøddeolie

Planteolie/majsolie

Planteolier/citrongræsolie

Planteolier/fyrrenåleolie

Planteolier/guajaktræsolie

Planteolier/hvidløgsolie

Planteolier/olivenolie

Planteolier/orangeolie

Planteolier/sojaolie

Planteolier/solsikkeolie

Planteolier/ylang-ylangolie

Planteolier/æterisk olie (eugenol)

Polyoxin

Pretilachlor

Primisulfuron

Profenofos

Promecarb

Prometryn

Pronumon

Propachlor

Propanil

2-Propanol

Propargit

Propazin

Propetamphos

Propham

Propionsyre

Propisochlor

Propolis

Propoxur

Propyl-3-t-butylphenoxyacetat

Prothiocarb

Prothiofos

Prothoat

Pyraclofos

Pyranocumarin

Pyrazophos

Pyrazoxyfen

Pyridafenthion

Pyrifenox

Pyroquilon

Quinalphos

Quinclorac

Quintozen

Quizalofop

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/æteriske olier

Repellenter (smag), vegetabilske eller animalske/ekstrakt af fødevarekvalitet/fosforsyre og fiskemel

Resmethrin

Rotenon

Scillirosid

Sebacinsyre

Secbumeton

Seconal (5-allyl-5-(1'-methylbutyl) barbitursyre)

Sennepspulver

Serricornin

Sethoxydim

Siduron

Silicater

Simazin

Sojabønneekstrakt

Sojabønneolie, epoxyderet

Stenmel

Streptomycin

Strychnin

Styrenpolymerer og acrylamid

Sulfotep

Sulprofos

Svovlsyre

Sølvnitrat

2,4,5-T

2,3,6-TBA

TCA

TCMTB

Tebutam (butam)

Tebuthiuron

Tecnazen

Temephos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutryn

Tetrachlorvinphos

(E, Z)-8,10-Tetradecadienyl

(Z)-7-Tetradecanol

Tetradifon

Tetramethrin

Tetrasul

Thalliumsulphat

Thiazafluron

Thiazopyr

Thidiazuron

Thiobencarb

Thiocyclam

Thiodicarb

Thiofanox

Thiometon

Thionazin

Thiophanat

Thiourea

Tiocarbazil

1,3,5-Tir-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazyn

Tjæreolie

Tjæresyrer

Tolylfluanid

Tolylphtalam

Tomatmosaikvirus

Tralomethrin

Trans-6-Nonen-1-ol

Triadimefon

Triapenthenol

Triazamat

Triazbutyl

Triazophos

Tribufos (s,s,s-tributylphosphortrithioat)

Tributyltinoxyd

Tricalciumphosphat

Trichlorfon

Trichloronat

(Z)-9-Tricosen

Tricyclazol

Tridemorph

Tridiphan

Trietazin

Trifenmorph

Trifluralin

Triforin

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-ylacetat

Trimedlur

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en (alpha-pinen)

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (3-caren)

4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-enol, ((S)-cis-verbenol)

(1R)-1,3,3-Trimethyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonan (lineatin)

Trioxymethylen

Validamycin

Vamidothion

Vernolat

Zineb«


Bilag 6

»Bilag 8

Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der før den 14. juni 2011 ikke har været meddelt en sidste lovlig besiddelsesfrist, jf. § 3, stk. 5

Aktivstof
Produktnavn 1)
Reg. nr.
Forbud mod besiddelse
     
Fra 2. september 2012
(gældende for alle produkter nedenfor)
aclonifen
AB Aclonifen
570-25
 
aclonifen
Fenix
132-75
 
aclonifen
Fenix
6-150
 
alpha-cypermethrin
Fastac
570-51
 
alpha-cypermethrin
Fastac 50
5-116
 
alpha-cypermethrin
Fastac 99
5-111
 
alpha-cypermethrin
Fastac 99
19-134
 
alpha-cypermethrin
Fastac SC
5-95
 
alpha-cypermethrin
Fastac SC
19-129
 
alpha-cypermethrin
Inter-Alfacypermethrin
221-51
 
alpha-cypermethrin
Inter-Alphacyper
221-68
 
alpha-cypermethrin
LFS Alfacypermethrin
318-1
 
aluminiumphosphid
Cederphos 56% mod kornskadedyr
508-1
 
aluminiumphosphid
Cederphos 56% mod muldvarpe og mosegrise
508-2
 
aluminiumphosphid
Insekta Synfume
372-6
 
aluminiumphosphid
Insekta Synfume 1
372-1
 
aluminiumphosphid
Inter-ALP mod kornskadedyr
221-84
 
aluminiumphosphid
Inter-ALP mod mosegrise og muldvarpe
221-63
 
aluminiumphosphid
IT-ALP mod kornskadedyr
378-39
 
aluminiumphosphid
IT-ALP mod mosegrise og muldvarpe
378-38
 
aluminiumphosphid
Phostek mod muldvarpe og mosegrise
2-65
 
aluminiumphosphid
Phostek muldvarpe- og mosegrisegas
34-2
 
aluminiumphosphid
Phostoxin Degesch muldvarpegift
2-5
 
aluminiumphosphid
Phostoxin mod kornskadedyr
2-67
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-64
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-66
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek muldvarpe- og mosegrisegift
2-63
 
amidosulfuron
Gratil
6-136
 
amidosulfuron
Gratil
570-10
 
azoxystrobin
Amistar
51-63
 
azoxystrobin
Amistar
205-24
 
azoxystrobin
Amistar
570-5
 
azoxystrobin
Amistar
650-14
 
azoxystrobin, fenpropimorph
Amistar Pro
51-66
 
azoxystrobin, fenpropimorph
Amistar Pro
1-173
 
azoxystrobin
Amulet
21-105
 
azoxystrobin
Dito Azoxystrobin
410-8
 
azoxystrobin
DLG Strobil
54-12
 
azoxystrobin
FLG Azoxystrobin
420-1
 
azoxystrobin
Ortiva
1-196
 
azoxystrobin
Verus Azoxystrobin
359-20
 
bentazon
Basagran 480
19-10
 
bentazon, mechlorprop-P
Basagran MP-P
19-66
 
bentazon
GK Bentazon 480
423-4
 
bentazon
I. T. Bentazone DK
221-105
 
bentazon
Inter-Bentazon
221-82
 
bentazon
Inter-Bentazon 480
221-96
 
bentazon
IT Bentazon DK
378-48
 
bentazon
IT-Bentazon
378-1
 
bentazon
IT-Bentazon 480
378-40
 
bentazon
IT-Bentazon 480 DK
378-53
 
bentazon
IT-Bentazone DK
221-117
 
bentazon
JBC Bentazon 480
242-1
 
bentazon
LFS Bentazon
318-36
 
bentazon
ND Bentazon 480
242-31
 
bentazon
Verus-Bentazon 480
359-10
 
bifenox
Fox
650-19
 
bromadiolon
Trinol Bromadiolon Koncentrat
193-21
 
bromoxynil, ioxynil
Briotril
18-450
 
bromoxynil, ioxynil
Briotril
16-104
 
bromoxynil, ioxynil
Bromyl
378-52
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
18-413
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
132-89
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
6-158
 
bromoxynil, ioxynil
Kemtril
21-102
 
bromoxynil, ioxynil
LFS Bromoxynil+Ioxynil
318-71
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril
132-76
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril CM
132-93
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril CM
6-161
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril Plus
6-169
 
buprofezin
Applaud 40
22-69
 
buprofezin
Applaud 40 SC
22-60
 
chlormequat-chlorid
Chlormequat 720
221-49
 
chlormequat-chlorid
Inter CCC 700
221-53
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC
378-4
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC 700
378-18
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC 750
378-16
 
chlormequat-chlorid
IT-Chlormequat
378-3
 
chlormequat-chlorid
Limit 5 C
49-28
 
chlormequat-chlorid
Limit 5 C
19-107
 
chlormequat-chlorid
Stabilan 460
56-5
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
5-30
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
19-122
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
56-10
 
chlormequat-chlorid
Thorø Chlormequat
284-3
 
chlormequat-chlorid
Trece 700
49-55
 
chlormequat-chlorid
Tricorta 750
16-136
 
chlorothalonil
Bravo 500 F
1-94
 
chlorothalonil
Daconil 500 F
51-67
 
chlorothalonil
GK Chlorithalonil 500
423-6
 
chlorothalonil
Verus Chlorothalonil 500
359-7
 
chlorpropham
Spud Nic
599-1
 
chlorpyrifos
Pageant M
64-34
 
clethodim
Select 240 EC
16-153
 
clodinafop-propargyl
Topik 100 EC
1-156
 
clofentezin
Apollo 50 SC
6-75
 
clomazon
AB Clomazon
570-41
 
clopyralid
AB Clopyralid
570-19
 
clopyralid
Cliophar
361-2
 
clopyralid
Glopyr 100 SL
361-12
 
clopyralid
Inter Clopyralid
221-35
 
clopyralid
Inter-Clopyralid Fl
378-49
 
clopyralid
IT-Clopyralid
378-17
 
clopyralid
IT-Clopyralid
378-24
 
clopyralid
Loncid
378-50