Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Dispensation afslået, da der ikke var hjemmel hertil

Resumé

En virksomhed havde søgt dispensation til at sælge et mejeriprodukt i kartoner fejlmærket med »EØF« (del af identifikationsmærkning). Fødevareregionen afslog ansøgningen og begrundede afgørelsen med, at der ikke er hjemmel til at dispensere fra reglerne om identifikationsmærkning. Fødevareregionen henviste også til, at virksomheden allerede var pålagt at ændre EØF-mærket til EF-mærke.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene og oplyste supplerende, at de overgangsbestemmelser, der gjaldt for ændringen af reglerne var udløbet.

Virksomheden havde anmodet om, at klagen blev tillagt opsættende virkning. Sekretariatet oplyste hertil, at opsættende virkning, betyder, at myndigheden udskyder retsvirkningen af afgørelsen. Ved ansøgning om dispensation er der ikke en retsvirkning, der kan udskydes. Klagen kan derfor ikke tillægges opsættende virkning.Virksomheden fik vejledning om mulighederne for at klage til Europa-Kommissionen.

NN
Den 27. juli 2010
Sagsnr.: 6513/911
Ref.: SFV/KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Afslag på dispensation til at bruge emballage med fejltryk fastholdes

I har i brev af 21. juli 2010 klaget over afslag af 16. juli 2010 fra Fødevareregion Øst på ansøgning om dispensation til at sælge et mejeriprodukt i kartoner fejlmærket med »EØF« (identifikationsmærkning).

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afslaget/afgørelsen.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse.

Sammendrag

Der er ikke mulighed for at dispensere fra reglerne om identifikationsmærkning. Fødevareregionen afslag på ansøgningen var derfor korrekt.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

I søger om at bruge fejlmærkede kartoner

I har i brev af 2. juni 2010 søgt om tilladelse til at sælge et mejeriprodukt i kartoner fejlmærket med »EØF« til mindst 31. december 2010.

I oplyste i ansøgningen, at fejlen rettes i næste tryk og, at I har et lager på ca. 100.000 kartoner.

I får afslag på ansøgningen

Fødevareregionen afslog ansøgningen i brev af 16. juli 2010.

Fødevareregionen begrundede afslaget med, at fødevareregionen ikke har mulighed for at dispensere fra reglerne om identifikationsmærkning.

Fødevareregionen henviste til reglerne om identifikationsmærkning (hygiejneforordningen for animalske fødevarer1), artikel 5 med henvisning til bilag II, Afsnit I, del B., punkt 8).

Fødevareregionen henviste også til, at I allerede er blevet pålagt at ændre EØF-mærket. I har fået frist hertil frem til 1. august 2010. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har stadfæstet dette. Fødevareregionen kan ikke ændre eller dispensere fra afgørelser truffet af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager.

Jeres klage

I klagede over afslaget i brev af 21. juli 2010.

I skrev bl.a., at der i flere butikker er mange produkter, som slet ingen mærkning har og, at I ønsker oplyst klageinstans i EU.

I går ud fra, at klagen har opsættende virkning.

Fødevareregionen afslår at give klagen opsættende virkning

Fødevareregionen afslog i brev af 23. juli 2010 at tillægge klagen opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Fødevareregionens afslag på dispensation var korrekt

Vi er enig i fødevareregionens afslag, da der ikke kan gives dispensation fra reglerne om identifikationsmærkning.

Der er ikke hjemmel til at dispensere

Der er ikke mulighed for at fravige (dispensere fra) artikel 5 med henvisning til bilag II, Afsnit I, del B., punkt 8 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Fødevareregionen kan derfor ikke dispensere fra reglerne om identifikationsmærkning.

De overgangsbestemmelser, der gjaldt for ikrafttræden af hygiejneforordningen for animalske fødevarer, er udløbet2). Fødevaremyndighederne har derfor ikke længere hjemmel til at tillade mærkning med »EØF«. Vi har skrevet til jer herom i vores afgørelser af 28. april og 31. maj 2010. I har herunder fået frist frem til 1. august 2010 til at ændre EØF-mærket.

Klage over afslag på dispensation kan ikke tillægges opsættende virkning

Ved klage over afslag på dispensation kan klagen ikke gives opsættende virkning.

Hvis en myndighed tillægger en klage opsættende virkning, betyder det, at myndigheden udskyder retsvirkningen af den afgørelse, der er klaget over, indtil klagemyndigheden har truffet afgørelse i klagesagen. Dette sker af hensyn til klager, som derefter ikke behøver at følge 1. instansens afgørelse i tiden indtil klagemyndigheden træffer afgørelse3).

Ved afslag på ansøgning om dispensation er der ikke en retsvirkning, der kan udskydes til klagerens fordel. Dette skyldes, at hvis retsvirkningen af et afslag udskydes, er virkningen, at ansøgningen om dispensation er ubesvaret.

Virkningen er altså ikke, at klager får en godkendelse af ansøgningen, men at den opsættende virkning er uden betydning for klager.

Eventuelle andre ulovlige produkter kan ikke begrunde dispensation

Med hensyn til eventuelle andre produkter, der markedsføres ulovligt, kan dette ikke begrunde, at alle ulovlige produkter skal accepteres.

Konkrete ulovlige produkter kan anmeldes til fødevareregionen.

Klage til Europa-Kommissionen

Klage til Europa-Kommissionen kan ske ved at sende klagen til: Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet, B-1049 Bruxelles, Belgien

Der er endvidere information om klagemuligheder på:

http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/klageret/

og

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_da.htm

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, med senere ændringer.

2) Kommissionens forordning (EF) Nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger ifm. gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004, (EF) Nr. 854/2004, (EF) Nr. 882/2004, og om ændring af forordning (EF) Nr. 853/2004 og (EF) Nr. 854/2004, med senere ændringer (nu ophævet af forordning Nr. 1162/2009).

3) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave, 2004, side 315ff