Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om obligatorisk indberetning af løn og sygdomsfravær i FLØS

(Til menighedsrådene)

Folkekirken er forpligtet til at sikre, at der foreligger korrekt data til at kunne føre statistik om løn og fravær for folkekirkens personale.

Finansministeriet har således anmodet Ministeriet for Ligestilling og Kirke om at levere fuldstændige løndata for alle personalegrupper på folkekirkens område. I forbindelse med trepartsaftalen fra 2007 blev det desuden aftalt, at der skal arbejdes systematisk med at nedbringe sygefravær, og at der skal ske en evaluering af sygefraværet. En forudsætning herfor er, at der foreligger et fuldstændigt datagrundlag over fravær.

For at sikre et samlet og statistisk korrekt overblik over lønudgifter, lønudvikling, personaleomsætning og sygefravær i folkekirken skal lønoplysninger og registrering af sygefravær ske til FLØS. Ændringen er blandt andet nødvendigt for at sikre, at der er pålidelige data til gennemførelse af lokale lønforhandlinger, og for at sikre at folkekirken kan arbejde systematisk med nedbringelse af sygefravær.

Det er fortsat frivilligt, om det enkelte menighedsråd ønsker, at selve lønudbetalingen skal ske via FLØS eller foretages på anden måde. Men opmærksomheden henledes på, at FLØS allerede er finansieret af landskirkeskatten og derfor ikke pålægger menighedsrådene ekstraudgifter.

Såfremt menighedsrådet ikke er oprettet i FLØS, eller at rådet har medarbejdere omfattet af § 2, stk. 1, som ikke er oprettet i FLØS, skal rådet senest den 15. marts 2012 rette henvendelse til stiftet med henblik på at blive oprettet og/eller få berørte medarbejdere oprettet.

Som følge heraf fastsættes følgende:

§ 1. Med virkning fra 1. april 2012 skal alle menighedsråd været oprettet i FLØS.

§ 2. Med virkning fra 1. april 2012 skal der for følgende grupper ske indberetning af fravær og løn til FLØS:

a) Tjenestemænd

b) Tjenestemandslignende ansatte

c) Overenskomstansatte

d) Sognemedhjælpere på cirkulærebestemte vilkår

Stk. 2. Ved indberetning af fravær til FLØS skal fravær som følge af sygdom og barns 1. og 2. sygedag indberettes.

Stk. 3. Ved indberetning af løn til FLØS skal der ske indberetning af alle løndele, arbejdstid og pension.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft 1. februar 2012.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. januar 2012

Finn Skjoldan
Specialkonsulent