Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menighedsråd i fællesskab

I henhold til § 22 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 13. maj 2011, fastsættes følgende:

§ 1. Dette cirkulære finder anvendelse, når flere menighedsråd i fællesskab ansætter personale, som skal bistå rådene med personaleadministrative forhold.

Stk. 2. Dette cirkulære finder desuden anvendelse, når flere menighedsråd ansætter personale, som skal bistå menighedsrådene med at udføre arbejdsopgaver, der ikke er dækket af kollektive overenskomster eller andre centralt fastsatte regler for ansatte i folkekirken.

§ 2. Inden offentliggørelse af et stillingsopslag skal menighedsrådene indhente Ministeriet for Ligestilling og Kirkes tilladelse til at oprette stillingen.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilladelse til oprettelse af stillinger efter stk. 1 skal menighedsrådene oplyse følgende:

1) Hvilke menighedsråd der indgår i samarbejdet.

2) Hvilke typer af arbejdsopgaver som stillingen skal indeholde og en angivelse af stillingens omfang.

3) Menighedsrådenes indstilling til løn- og ansættelsesvilkår, jf. § 3.

4) Beskrivelse af menighedsrådenes regler om aflønning og ledelse af konsulenten.

5) Dokumentation for provstiudvalgets påtegning.

Stk. 3. I det omfang oplysningerne i stk. 2 er beskrevet i en vedtægt eller i et udkast til en vedtægt, jf. lov om menighedsråd § 42 a, stk. 2, og § 43, stk. 2, kan oplysningen gives til Ministeriet for Ligestilling og Kirke ved fremsendelse af vedtægten. Skal vedtægten godkendes af Ministeriet for Ligestilling, jf. lov om menighedsråd § 43, stk. 2, kan godkendelse af den fælles konsulent ske samtidig, hvis menighedsrådet anmoder om det.

Stk. 4. Forinden ministeriet træffer afgørelse, forelægges sagen for det i henhold til det af arbejdsgruppen om opgave- og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Ministeriet for Ligestilling og Kirke nedsatte koordinationsudvalg.

Stk. 5. Imødekommer ministeriet ansøgningen, angives det i besvarelsen, hvilke vilkår og eventuelt hvilken overenskomst der gælder for stillingen, jf. §§ 3 og 4.

§ 3. Ved ansættelse som konsulent efter § 1, stk. 1, følges vilkårene i organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stiller menighedsrådet krav om, at stillingen skal besættes med en akademisk uddannet medarbejder, og kan det godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke efter behandling i koordinationsudvalget, følges vilkårene i overenskomst for akademikere i staten.

Stk. 3. Skal den fælles konsulent udføre administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde og samtidig udføre en eller flere andre opgaver, som er kerneopgaver for kordegne, jf. cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker, protokollat for kordegne § 1, stk. 2 og 3, er stillingen omfattet af organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. Hvis konsulenten alene skal udføre rådgivningsmæssige opgaver, kan stillingen ikke oprettes som kordegn, jf. cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker, protokollat for kordegne § 1, stk. 2 og 3.

§ 4. Ved ansættelse af konsulenter efter § 1, stk. 2, fastsættes løn- og ansættelsesvilkår ud fra en konkret vurdering af stillingsindholdet.

§ 5. Konsulenten skal indgå i et fagligt samarbejde om sin kompetenceudvikling.

Stk. 2. Kompetenceudviklingen ledes og tilrettelægges af Landsforeningen af Menighedsråd. For så vidt angår opgaver, der hører under stiftsadministrationernes arbejdsområde, tilrettelægges kompetenceudviklingen i samarbejde med stifterne.

§ 6. Cirkulæret har virkning fra den 1. februar 2012.

Stk. 2. § 2 finder kun anvendelse for stillinger, som opslås efter 1. februar 2012.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. januar 2012

Sine Dreyer
Specialkonsulent