Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 18/1 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 18/1 12 Tillæg A
1.beh 26/1 12 FF
Betænkning 23/2 12 Tillæg B
2.beh 1/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 1/3 12 Tillæg H
3.beh 13/3 12 FF
Lovf som vedt 13/3 12 Tillæg C
Lov nr 250 af 21. marts 2012
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Trine Bramsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at bringe de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens fortolkning af Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) med senere ændringer.
Efter loven vil eventuelle underskud på de tjenester, som ikke er omfattet af forsyningspligtdirektivet (radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester) ikke længere kunne modregnes i et eventuelt overskud på de forsyningspligtydelser, som er omfattet af direktivet (fastnettelefoni, nummeroplysningstjeneste og særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap).
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget