Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 794 af 26. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 361 af 27. april 2011, foretages følgende ændring:

1. § 11, nr. 7, affattes således:

»7) Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når medlemmets arbejde herved er helt ubetydeligt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 19. januar 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro