Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0035
 
32008L0098
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet1)

I medfør af § 79, stk. 2 og 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om offentlighedens inddragelse i forbindelse med udarbejdelse eller revision af den nationale affaldshåndteringsplan efter § 46 c i lov om miljøbeskyttelse og den nationale affaldsforebyggelsesplan efter § 50 e i lov om miljøbeskyttelse.

§ 2. Miljøstyrelsen hører offentligheden, forinden planerne eller programmerne som nævnt i § 1 udarbejdes eller revideres.

Stk. 2. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden der træffes afgørelse om planerne eller programmerne, skal Miljøstyrelsen foretage offentlig annoncering af forslag til plan eller program eller revision af plan eller program omfattet af § 1. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Miljøstyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller programmet eller revisionen af planen eller programmet.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en fastsat frist på minimum otte uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen foretager offentlig annoncering af planens eller programmets vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens eller programmets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Planen eller programmet skal være offentligt tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1322 af 21. december 2011 om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet ophæves.

Miljøministeriet, den 10. februar 2012

Ida Auken

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3.