Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0001
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug1)

(Offentlig annoncering af afgørelser på baggrund af revurderinger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1681 af 22. december 2010, bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011 og bekendtgørelse nr. 1344 af 21. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 2 og 4, § 9, stk. 4, § 17, stk. 1, 2 og 3, § 18, stk. 2 og 3, § 34, stk. 1, 2 og 3, § 35, § 41, stk. 2 og 4, § 55, stk. 9 og 10, § 66, § 75, stk. 1, § 78 og § 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011, lov nr. 341 af 27. april 2011 og lov nr. 1273 af 21. december 2011, og § 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:«.

2. I § 18, stk. 1, indsættes efter »§ 39, jf. §«: »§ 40 og«.

3. I § 18 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af afgørelser på baggrund af revurdering af husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-4, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2012.

Miljøministeriet, den 1. februar 2012

Ida Auken

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EU-Tidende 2008, nr. L 24, side 8.