Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset stk. 1-3 kan der meddeles tilladelse til afholdelse af flere lotterier, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af højest 7 dages varighed, og når lotterierne afholdes i forbindelse med et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål, og hvor indsamlingen er til fordel for velgørenhed. Salg må kun ske i samme periode som arrangementet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2012.

Skatteministeriet, den 23. januar 2012

Thor Möger Pedersen

/ Nina Uldal