Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven

(Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 5. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 183 af 8. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, nr. 6, udgår »eller«.

2. I § 23, stk. 2, nr. 7, ændres ».« til: »,«.

3. I § 23, stk. 2, indsættes som nr. 8 og 9:

»8) for at undgå, at den dømte afsoner i en institution i tilfælde, hvor den dømte har begået strafbart forhold mod en ansat, der gør tjeneste i institutionen, eller dennes nærstående, eller

9) hvis hensynet til retshåndhævelsen eller andre særlige omstændigheder taler herfor.«

4. § 35, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Såfremt ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet, kan institutionens leder eller den, der bemyndiges hertil, dog nægte bestemte indsatte adgang til at deltage i gudstjenester og begrænse antallet af deltagere. Hvis det besluttes at begrænse antallet af deltagere, skal de pågældende indsatte så vidt muligt i stedet have adgang til at overvære gudstjenesten via elektroniske medier.«

5. I § 42, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

6. I § 42 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf. § 38, stk. 2, og som fremsætter ønske om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal i en kortere periode alene have dækket sine personlige fornødenheder, hvis den pågældende indsatte tidligere under strafudståelsen har afvist tilbud om beskæftigelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. I § 42, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan endvidere fastsættes regler om ordningen i stk. 3.«

8. I § 45, stk. 3, 1. pkt., ændres »patientklagenævnet« til: »Patientombuddet«.

9. I § 50, 3. pkt., ændres »efter udgangsmisbrug« til: », hvis tilladelse til udgang afslås på grund af fare for misbrug, jf. § 46, stk. 1, nr. 2, eller hvis tilladelse til udgang tilbagekaldes på grund af misbrug eller fare herfor, jf. § 49, nr. 1 og 2,«.

10. I § 54, stk. 1, ændres »under 3 år« til: »under 1 år«.

11. I § 54 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet og institutionen og de sociale myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til barnet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

12. § 57, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I lukkede institutioner optages, påhøres eller aflyttes telefonsamtalen uden retskendelse, medmindre dette ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte hensyn. Såfremt samtalen optages, påhøres eller aflyttes, skal samtaleparterne forinden gøres bekendt hermed. Optagelser af telefonsamtaler slettes, senest 6 måneder efter at de er foretaget.«

13. I § 57 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Telefonsamtaler med de i § 56, stk. 1, nævnte personer og myndigheder m.v. optages, påhøres eller aflyttes ikke.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

14. I § 57, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan endvidere fastsættes regler om optagelse af telefonsamtaler efter stk. 3 og om kontrol af optagelserne.«

15. I § 60, stk. 1, indsættes efter »Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionen kan«: »uden retskendelse«.

16. I § 60, stk. 8, indsættes efter »kan institutionen« og efter »dertil,«: »uden retskendelse«.

17. I § 63, stk. 1, nr. 2, ændres »påkrævet for at gennemføre en almindelig sundhedskontrol eller forebygge smittefare« til: »for at forebygge smittefare«.

18. I § 63 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan undtagelsesvis udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for at beskytte den indsatte mod overgreb.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

19. I § 63, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »kan det bestemmes« til: »kan Direktoratet for Kriminalforsorgen bestemme«.

20. I § 63 indsættes efter stk. 7, der bliver stk. 8, som nyt stykke:

»Stk. 9. Udelukkelse fra fællesskab må ikke overstige 3 måneder. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog træffe afgørelse om udelukkelse fra fællesskab i mere end 3 måneder, såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder. I givet fald finder stk. 8, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 10.

21. § 74, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Såfremt den indsatte under fuldbyrdelsen ved ansvarspådragende adfærd har forvoldt skade på ting, der tilhører en af kriminalforsorgens institutioner, kan den institution, hvor den pågældende er indsat, bestemme, at erstatningsbeløbet skal modregnes i den indsattes vederlag for beskæftigelse efter § 42, stk. 1.«

22. I § 106 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En dømt, der uforskyldt har afviklet for meget samfundstjeneste, har ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a.«

23. I § 112, nr. 9, indsættes efter »strafcelle«: »i mere end 7 dage«.

24. § 125 ophæves.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 487 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr. 614 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) prøvelse af endelige administrative afgørelser efter § 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.,«.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

2. I § 51, stk. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-6 og 8«.

3. I § 55, nr. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-8«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 3. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov