Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark

(Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) foretages følgende ændring:

1. I § 6 ændres »31. december 2011« til: »31. december 2013«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2012.

Givet på Amalienborg, den 25. januar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen