Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Nemkontoordningen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen, foretages følgende ændringer:

1. I § 36 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Betaling på anden måde kan endvidere ske ved, at den udbetalende myndighed automatisk gennem Nemkontosystemet sikrer, at det betalingsafviklende pengeinstitut overfører borgerens eller virksomhedens tilgodehavende til en statsejet ventekonto. Betaling anses da for at have frigørende virkning for den udbetalende myndighed. Når beløbsmodtageren herefter anviser en Nemkonto, overføres tilgodehavendet automatisk fra ventekontoen til den anviste Nemkonto.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2012.

Finansministeriet, den 24. februar 2012

Bjarne Corydon

/ Charlotte Münter