Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

(Ændring af klageregler)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1398 af 11. december 2009 om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Foretages reeksamination i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1, bortfalder resultatet af den første eksamination.

Stk. 2. Foretages en ny bedømmelse i henhold til § 4, stk. 2, kan denne resultere i en stadfæstelse såvel som en forhøjelse eller en nedsættelse af den oprindeligt givne karakter.«

2. § 12, stk. 1, affattes således:

»Foretages en ny bedømmelse i henhold til § 9, stk. 1, nr. 1, kan denne resultere i en stadfæstelse såvel som en forhøjelse eller en nedsættelse af den oprindeligt givne karakter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Kulturministeriet, den 6. februar 2012

Uffe Elbæk

/ Frank Rechendorff Møller