Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00193

Resumé

Klagerne – forældrene på vegne af deres mindreårige barn – klagede over genudsendelsen ”TV 2 Dok: Man slår da børn” på TV 2.

Pressenævnets formand udtaler:

Det følger af medieansvarslovens § 43, stk. 1, at Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse , der er i strid med god presseskik, jf. lovens § 34.

Da der ikke er sket en offentliggørelse, har Pressenævnet på nuværende tidspunkt ikke kompetence til at behandle klagen. Sagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager 1] og [Klager 2] har på vegne deres mindreårige søn, [Person A], klaget til Pressenævnet over, at TV 2|DANMARK torsdag den 26. januar 2012 vil genudsende udsendelsen ”TV 2 Dok: Man slår da børn”, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 23. januar 2012.

[Klager 1] og [Klager 2] har til støtte for klagen anført, at Pressenævnet ved kendelse af 27. april 2011 i sag nr. 11-70-00057 udtalte kritik af, at TV 2|DANMARK i udsendelsen ”TV 2 Dok: Man slår da børn” offentliggjorde optagelser af [Person A]s vidneafhøring uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

Pressenævnets formand udtaler:

Det følger af medieansvarslovens § 43, stk. 1, at Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, jf. lovens § 34.

Da der ikke er sket en offentliggørelse, har Pressenævnet på nuværende tidspunkt ikke kompetence til at behandle klagen. Sagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.