Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1021 af 26. august 2010 om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1032 af 8. november 2011 foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EF-Tidende 2002 nr. L 208, s.10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 28. maj 2009, EU-Tidende 2009 nr. L 131, s.101 og Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011, EU-Tidende 2011 nr. L 49, s. 33, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 28. maj 2009 om havnestatskontrol (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2009 nr. L131, s. 57.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Søfartsstyrelsen, den 24. januar 2012

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen