Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0076
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder1)

I medfør af § 71, stk. 2, § 77 a, stk. 8, § 77 d, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, og finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed. De omfattede virksomheder benævnes herefter »virksomheden«.

§ 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning finder anvendelse på virksomhedens lønpolitik, der vedrører bestyrelsen og direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og som dermed er omfattet af stk. 1, bliver udpeget.

Stk. 3. Ved ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil forstås som udgangspunkt

1) ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,

2) ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler,

3) ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,

4) ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,

5) ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for riskotagning, og

6) ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 4 og § 11 finder anvendelse i forhold til de ansatte, der er involverede i kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte, der arbejder med compliance og intern revision.

§ 3. Virksomhedens lønpolitik skal for personerne nævnt i § 2, stk. 1, leve op til de krav, der fremgår af §§ 8-13. For overenskomstansatte omfattet af § 2 finder §§ 8-13 alene anvendelse på pensions- og bonusordninger samt andre aftaler om variabel løn, i det omfang sådanne ordninger ikke er fastsat i medfør af overenskomst.

Lønpolitik

§ 4. Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser, for så vidt angår personerne nævnt i § 2, og har ansvaret for dens gennemførelse. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af virksomhedens øverste organ, jf. § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 5. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.

§ 6. Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fører kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og den interne revisionschef. Hvis virksomheden har nedsat et aflønningsudvalg i medfør af § 77 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, kan udvalget varetage denne kontrol.

§ 7. De ansatte, der er involverede i henholdsvis udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, skal være i besiddelse af den nødvendige sagkundskab og skal, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, være uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med.

§ 8. Lønpolitikken skal, under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, udformes i overensstemmelse med §§ 9-13 samt

1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning,

2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel,

3) harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, samt

4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.

Stk. 2. For personer nævnt i § 2, stk. 1, der optjener variabel løn, jf. § 77 a, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, på maksimalt 100.000 kr. om året, kan bestyrelsen eller direktionen, hvis det er forsvarligt, vurdere, at der kan undtages fra kravene i § 77 a, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke hensyn der er lagt til grund for at undtage den variable løndel fra et eller flere af kravene i § 77 a, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, samt forsvarligheden heraf, jf. 1 pkt.

Variabel løn

§ 9. Såfremt virksomheden tildeler personerne nævnt i § 2, stk. 1, variabel løn, jf. § 77 a, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, skal lønpolitikken sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder sikre

1) at der inden for rammerne af § 77 a, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 77 b, stk.1 og 3, i lov om finansiel virksomhed, fastsættes et loft for den variable løndel, og

2) at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at virksomheden kan føre en fleksibel bonuspolitik.

Stk. 2. Den passende balance mellem faste og variable løndele i stk. 1 kan variere afhængigt af modtagerens funktion og virksomhedens forhold i øvrigt.

Stk. 3. Virksomheden skal i tilfældet nævnt i stk. 1 sikre, at lønpolitikken tager stilling til de begrænsninger for brugen af variabel løn, der følger af §§ 77 a og 77 b i lov om finansiel virksomhed.

§ 10. En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal fastsættes i overensstemmelse med § 77 a, stk. 7, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel efter stk. 1, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne.

Stk. 3. Ved vurderingen af den enkelte modtagers resultater efter stk. 1 skal der tages hensyn til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af virksomhedens retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer.

Aflønning af ansatte i særlige funktioner

§ 11. Såfremt virksomhedens aflønning af en ansat, der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner, indeholder en variabel løndel, må den variable løndel ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med.

Stk. 2. Såfremt forsikringsselskabets aflønning af en ansat, der fungerer som aktuar, indeholder en variabel løndel, skal den variable løndel afhænge af dennes rolle og må ikke være afhængig af afdelingens resultater.

Særlige regler om pension og fratrædelsesgodtgørelser

§ 12. Såfremt virksomheden tildeler pensionsydelser til personerne nævnt i § 2, stk. 1, som kan sidestilles med variabel løn, skal virksomhedens pensionspolitik være i overensstemmelse med de krav, der følger af § 77 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

§ 13. § 77a, stk. 1-7, i lov om finansiel virksomhed, finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder følgende betingelser:

1) Aftalen om fratrædelsesgodtgørelse er indgået i forbindelse med besættelse af stillingen.

2) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse er ikke afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen.

3) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse må på tidspunktet for fratrædelse maksimalt udgøre en værdi svarende til de sidste to års samlede vederlag inklusive pension.

Stk. 2. § 77a, stk. 1-7, i lov om finansiel virksomhed, finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelser, der indgås i forbindelse med fratrædelse, for den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke overstiger en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse på fratrædelsesgodtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

Information til virksomhedens ansatte

§ 14. Personerne nævnt i § 2 skal til enhver tid have mulighed for at gøre sig bekendte med den senest opdaterede lønpolitik samt øvrige dokumenter, der beskriver fastsættelsen af deres aflønning samt evalueringen af deres præstation.

Oplysnings- og indberetningspligt

§ 15. Virksomheden skal mindst én gang årligt offentliggøre følgende oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 2, stk. 1:

1) Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken, herunder oplysninger om sammensætningen af et eventuelt aflønningsudvalg, dettes mandat og de eventuelle eksterne sagkyndige, som er blevet konsulteret med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, samt de relevante berørte parters rolle.

2) Sammenhængen mellem løn og resultater.

3) De væsentligste karakteristika ved virksomhedens aflønningsstruktur, herunder oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og risikojusteringer, og for udskydelse af variabel løn og dennes erhvervelse.

4) Hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af aktier, optioner eller andre variable løndele.

5) De vigtigste parametre og begrundelser for ordninger med variabel løn og andre ikke-kontante fordele.

6) Samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på forretningsområder.

7) Samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på henholdsvis bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, med angivelse af følgende:

a) Den samlede optjente løn i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn samt antallet af modtagere.

b) Den samlede optjente variable løn i regnskabsåret fordelt på kontanter, aktier, aktiebaserede instrumenter og andre instrumenter.

c) Den samlede optjente variable løn i regnskabsåret fordelt på udbetalte og udskudte beløb.

d) Den udskudte variable løn, der er henholdsvis opgjort (tildelt), udbetalt og reduceret i regnskabsåret.

e) Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i regnskabsåret, samt antallet af modtagere.

f) Det samlede beløb for fratrædelsesgodtgørelser tildelt i regnskabsåret, antallet af modtagere samt angivelse af det højeste beløb, der er tildelt en enkelt person.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, litra e og f, finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

Stk. 4. Virksomheden kan under hensyntagen til dens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter, helt eller delvist undlade at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke hensyn, virksomheden har lagt til grund for en hel eller delvis undladelse af at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger. En virksomhed, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som har en balancesum på under 500 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår kan undlade at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 5. Virksomheden skal i umiddelbar forlængelse af årsregnskabets afslutning indsende de i stk. 1, nr. 6 og 7, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og samtidig hermed offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside, skal interesserede ved henvendelse til virksomheden kunne få udleveret eller tilsendt oplysningerne. Hvis der sker offentliggørelse af oplysningerne til opfyldelse af regnskabs-, børsnoterings- eller andre krav, anses oplysningspligten for overholdt herved. Hvis oplysningerne ikke er indeholdt i årsrapporten, skal virksomheden i årsrapporten angive, hvor oplysningerne kan findes.

Stk. 6. Fjernelse af oplysningerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser.

Stk. 7. Virksomheder, der efter stk. 4 kan undlade at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan ligeledes undlade efter stk. 5 at indsende de i stk. 1, nr. 6 og 7, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside.

§ 16. Virksomheden skal senest 1. maj hvert år indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det foregående regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden, har optjent en samlet løn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro.

Stk. 2. Hvis virksomheden er det øverste EU-selskab i en koncern, skal virksomheden ligeledes hvert år senest 1. maj indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det foregående regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i et af virksomhedens datterselskaber, har optjent en samlet løn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro. Forpligtelsen for det øverste EU-selskab gælder kun i relation til de af EU-selskabets udenlandske datterselskaber med hjemsted i EU, der i datterselskabets hjemland har tilladelse til at drive finansiel virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab, som defineret i henholdsvis artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/48 og artikel 3, stk. 1, litra b, i direktiv 2006/49.

Stk. 3. Indberetningen til Finanstilsynet i medfør af stk. 1 og 2 skal omfatte antallet af personer fordelt på forretningsområder, om den enkelte unavngivne person er udpeget som væsentlig risikotager, størrelsen af den enkelte unavngivne persons samlede løn inklusive pension fordelt på fast og variabel løn, størrelsen af variable pensionsydelser efter § 77 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, størrelsen af den samlede variable løndel der udskydes samt angivelse af i hvilket land, den enkelte unavngivne person udfører sit arbejde.

Straffebestemmelser

§ 17. Overtrædelse af § 2, stk. 2, og §§ 4 og 5, § 6, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., § 8, stk. 2, 2. pkt., § 9, stk. 1 og 3, §§ 10-14, § 15, stk. 1, og stk. 5, 1., 2. og 4. pkt., § 15, stk. 4, 2. pkt., og § 16 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2012, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1665 af 21. december 2010 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 8, stk. 2, træder i kraft for optjeningsåret 2012.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 13 finder anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelser, der indgås eller genforhandles efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Finanstilsynet, den 7. februar 2012

Ulrik Nødgaard

/ Thomas Broeng Jørgensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/76/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker.