Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 2, stk. 3.
Bilag 2 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen, jf. § 3, stk. 2.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet1)

I medfør af § 3, stk. 2, § 26, stk. 2-4, og § 73 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, fastsættes efter bemyndigelse i § 70:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører vurdering af indvirkningerne på miljøet (VVM) i forbindelse med projekter nævnt i § 2, stk. 1, på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

§ 2. Der skal foreligge en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse til følgende projekter, når de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:

1) Projekter om etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, jf. § 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Ændringer eller udvidelser af projekter nævnt i nr. 1, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet.

Stk. 2. Vurderingen af indvirkningerne på miljøet skal, afhængigt af det enkelte tilfælde, bestå i på passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) Mennesker, fauna og flora.

2) Jordbund, havbund, vand, luft, klima og landskab.

3) Materielle goder og kulturarv.

4) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-3.

Stk. 3. Energistyrelsen afgør på grundlag af de kriterier, der er nævnt i bilag 1, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Såfremt der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, offentliggøres denne afgørelse senest samtidig med, at tilladelse meddeles ansøgeren. Offentliggørelsen skal som minimum ske på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 4. Ansøgeren skal fremsende fornødne oplysninger om projektet vedrørende de forhold, der er nævnt i bilag 1, til brug for Energistyrelsens afgørelse efter stk. 3.

VVM–redegørelsen

§ 3. Ansøgeren eller Energinet.dk, jf. § 23, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, skal udarbejde VVM-redegørelsen og fremsende den til Energistyrelsen, når der efter reglerne i § 2 kræves en VVM-redegørelse.

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er anført i bilag 2, og omfatte

1) en beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og dimensioner,

2) en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger,

3) de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, projektet vil kunne få for miljøet,

4) en oversigt over de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet, og

5) et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af virkninger på miljøet skal tilvejebringes.

Stk. 4. En konsekvensvurdering, jf. § 27, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, kan indgå i et fælles dokument med VVM-redegørelsen for projektet. Hvis konsekvensvurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen.

Stk. 5. Ansøger kan, inden ansøgningen om tilladelse indgives, anmode Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen. Udtalelsen afgives, efter at Energistyrelsen har rådført sig med ansøger og relevante myndigheder. Den afgivne udtalelse er ikke til hinder for, at Energistyrelsen senere kræver yderligere oplysninger af ansøger.

§ 4. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen bekendtgøres for offentligheden af Energistyrelsen i relevante aviser og på styrelsens hjemmeside www.ens.dk samt sendes til berørte myndigheder og organisationer. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen. Offentliggørelsen skal herudover indeholde oplysninger om

1) karakteren af eventuelle afgørelser,

2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål,

3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes,

4) hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., der er udarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelsen, ligger til gennemsyn for offentligheden, og

5) eventuel underretning af andre medlemsstater i EU, jf. § 6, hvis projektet vil kunne have betydelig indvirkning på miljøet i medlemsstaten.

Stk. 2. Ved udbud i henhold til § 23 i lov om fremme af vedvarende energi træder oplysning om udbuddet i stedet for oplysning om ansøgningen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgning og VVM-redegørelse sendes endvidere i høring hos berørte myndigheder.

Stk. 4. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindst 8 uger.

§ 5. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen de steder, hvor bekendtgørelse i henhold til § 4, stk. 1, har fundet sted. Følgende oplysninger vil kunne rekvireres hos Energistyrelsen:

1) Indholdet af afgørelsen og de vilkår, der eventuelt er knyttet hertil.

2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om den offentlige høringsproces.

3) Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

§ 6. Hvis det konstateres, at et projekt omfattet af § 2 vil kunne få betydelig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat i EU, eller anmoder en medlemsstat i EU, der vil kunne blive berørt i betydelig grad af projektet, herom, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om snarest muligt, og senest på det tidspunkt hvor der sker offentliggørelse efter § 4, at fremsende bl.a. følgende oplysninger til den berørte medlemsstat i EU:

1) En beskrivelse af projektet tillige med alle de foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger.

2) Oplysninger om karakteren af den afgørelse, der vil kunne træffes.

Stk. 2. Energistyrelsen anmoder Miljøministeriet om at fastsætte en rimelig frist for den anden stat til at angive, om den agter at deltage i den offentlige høringsproces om projektets miljømæssige virkninger i forbindelse med fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis en medlemsstat, som modtager oplysninger efter stk. 1, angiver, at den agter at deltage i høringsprocessen om projektets miljømæssige virkninger, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om, at sende den pågældende stat de oplysninger, der skal gives eller stilles til rådighed efter § 4, stk. 1, medmindre dette allerede er sket i forbindelse med underretningen efter stk. 1.

Stk. 4. Fremsendelse af oplysninger efter stk. 1-3 finder ligeledes anvendelse for projekter omfattet af § 2, der vil kunne få betydelig indvirkning på miljøet i en stat, der ikke er medlem af EU og som har tiltrådt konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (ESPOO-konventionen).

Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, som omhandlet i § 2, stk. 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 815 af 28. august 2000 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg på havet ophæves.

Energistyrelsen, den 26. januar 2012

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller


Bilag 1

Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 2, stk. 3.

 

1) Projekters karakteristika

 

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til

a) projektets dimensioner,

b) kumulation med andre projekter,

c) anvendelse af naturressourcer,

d) affaldsproduktion,

e) forurening og gener samt

f) risikoen for ulykker, navnlig under hensyntagen til de anvendte materialer og teknologier.

 

2) Projekters placering

 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig

- nuværende arealanvendelse

- naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenerationskapacitet i området

- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

a) Vådområder.

b) Kystområder.

c) Reservater og naturparker.

d) Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, herunder Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder).

e) Områder, hvor de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, allerede er overskredet.

f) Tætbefolkede områder.

g) Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.

 

3) Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

 

De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyntagen til

a) påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres),

b) påvirkningens grænseoverskridende karakter,

c) påvirkningsgrad og -kompleksitet,

d) påvirkningens sandsynlighed og

e) påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 2

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen, jf. § 3, stk. 2.

 

1) En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a) En beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne.

b) En beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer.

c) Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

 

2) En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyntagen til virkningerne på miljøet.

 

3) En beskrivelse af konsekvenserne af, at det pågældende projekt ikke gennemføres.

 

4) En beskrivelse af det miljø, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt, herunder navnlig:

a) befolkning,

b) fauna,

c) flora,

d) jord og havbund,

e) vand,

f) luft

g) klimatiske forhold,

h) materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv,

i) landskab og kystsikkerhed og

j) den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

 

5) En beskrivelse af hvilke betydelige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

a) tilstedeværelse af projektet som helhed,

b) anvendelse af naturlige ressourcer,

c) emission af forurenende stoffer,

d) opståelsen af gener,

e) bortskaffelse af affald og

f) bygherrens angivelse af hvilke metoder, der er anvendt til forudberegning af virkningerne på miljøet.

 

Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger. Beskrivelsen bør herunder forholde os til, hvorledes projektet kan sameksistere med øvrige interessenter på havet.

 

6) En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes udført med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere betydelige skadelige virkninger på miljøet.

 

7) beskrivelse af de af projektets miljøpåvirkninger afledte socioøkonomiske konsekvenser.

 

8) En beskrivelse af hvilke parter, der har været involveret i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og i planlægningen af projektet.

 

9) Et ikke teknisk resumé af de på grundlag af ovennævnte punkter fremsendte oplysninger.

 

10) En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985, nr. L 175, side 40, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17.