Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Autorisation
Kapitel 2 Straf og ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere

I medfør af § 45, stk. 2, i lov nr. 594 af 14. juni 2011 om ægtefælleskifte m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Autorisation

§ 1. Bobehandlere autoriseres af justitsministeren efter indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Stk. 2. Autorisation som bobehandler meddeles for en eller flere retskredse. Autorisation sker efter ansøgning. Opslag om antagelse af bobehandlere foretages af byretspræsidenten.

§ 2. Autorisation som bobehandler kan meddeles advokater, som udøver advokatvirksomhed, og som ikke er fyldt 70 år.

Stk. 2. Autorisation kan betinges af, at indehaveren inden en nærmere fastsat frist gennemfører en efteruddannelse i ægtefælleskifteret.

Stk. 3. Autorisation meddeles for en periode på højst 10 år.

Stk. 4. En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny periode på højst 10 år uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Byretspræsidenten sender ansøgningen til Justitsministeriet gennem vedkommende landsretspræsident. Byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident afgiver indstilling om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes. Justitsministeriet kan behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

Stk. 5. Justitsministeren kan efter indstilling fra byretspræsidenten bestemme, at et bobehandlerhverv skal opslås ledigt eller ophøre. Indstilling kan afgives hvert tredje år efter autorisationens meddelelse. Byretspræsidenten underretter bobehandleren om indstillingen.

Stk. 6. Autorisation som bobehandler er personlig og kan ikke overdrages.

§ 3. Autorisation som bobehandler medfører pligt til at behandle boer, som henvises af skifteretten i den retskreds, hvor bobehandleren er autoriseret.

Stk. 2. Skifteretten kan, når der foreligger særlige grunde, efter anmodning fra bobehandleren fritage denne for behandlingen af et bo.

§ 4. Autorisation som bobehandler bortfalder

1) ved udløbet af autorisationsperioden, medmindre justitsministeren forinden har truffet afgørelse om forlængelse efter § 2, stk. 4,

2) 6 måneder efter, at justitsministeren har truffet bestemmelse efter § 2, stk. 5,

3) ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år,

4) ved ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed, eller

5) ved udløbet af en fastsat frist for gennemførelse af efteruddannelse, hvis uddannelsen ikke forinden er afsluttet.

§ 5. Justitsministeren kan tilbagekalde en autorisation som bobehandler, hvis

1) indehaveren i længere tid er fraværende på grund af sygdom,

2) indehaveren har tilsidesat sine pligter som bobehandler væsentligt, eller

3) der foreligger andre særlige grunde.

Stk. 2. Byretspræsidenten underretter Justitsministeriet om forhold, der kan give anledning til, at autorisationen tilbagekaldes.

§ 6. En bobehandler kan med en måneds varsel begære sig fritaget for hvervet som autoriseret bobehandler. Begæringen om fritagelse indgives gennem byretspræsidenten til Justitsministeriet.

§ 7. Ved autorisationens ophør skal bobehandleren aflevere sin autorisation til Justitsministeriet, der underretter skifteretten i den retskreds, hvor den pågældende er autoriseret.

Kapitel 2

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Den, der uden at være autoriseret bobehandler betegner sig som sådan, eller anvender en betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Justitsministeriet, den 2. februar 2012

Morten Bødskov

/ Anne Fode