Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (1. februar 2012)

Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)

(Lovforslag nr. L 81)

Det overordnede formål med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer som opfølgning på Bankpakke IV fra 2011.

Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, så der fremover fastsættes et årligt fast bidrag for pengeinstitutternes betaling til Fonden med det formål at tilvejebringe en mere jævn og forudsigelig belastning af pengeinstitutterne.

Samtidig foreslås opgaverne under den nuværende afviklingsafdeling i Garantifonden for Indskydere og Investorer udvidet til også at omfatte restrukturering. Dette sker ved, at afdelingen kan dække udtrædelsesomkostninger fra en datacentral med det formål at øge sunde pengeinstitutters interesse for overtagelse af nødlidende institutter.

Forslaget skal derudover medvirke til at sikre en hensigtsmæssig afvikling eller overdragelse af et nødlidende pengeinstitut, der ikke opfylder solvenskravet inden for en frist fastsat af Finanstilsynet. Med lovforslaget gives der således mulighed for, at et nødlidende institut kan opretholde sin tilladelse i en kort periode efter instituttets sammenbrud, idet konkrete krisehåndteringsforløb har vist, at der kan være et behov for dette.

Herudover foretages en række ændringer af Finanstilsynets tavshedspligt, således at Finanstilsynet i en række situationer får videre adgang til at videregive fortrolige oplysninger til eksempelvis andre myndigheder eller potentielt overtagende institutter.

Endelig indeholder lovforslaget også en udvidelse af medgiftsordningen, som vedtaget ved akt nr. 181 af 7. september 2011, således at der gives større incitamenter til, at sunde pengeinstitutter vil overtage hele eller dele af nødlidende institutter.

Lovforslaget indeholder endelig en række mindre ændringer og ændringer af teknisk karakter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.