Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledning
Kapitel 2 Regionsrådets indberetning
Kapitel 3 Kommunalbestyrelsens bidrag til regionsrådets indberetning
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Cirkulære om indberetninger om jordforureninger

(Til samtlige regionsråd og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 24, stk. 2 og 4, og § 61, stk. 4 og 5, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 1555 af 21. december 2010, og efter høring af Danske Regioner og KL, fastsættes:

Kapitel 1

Indledning

§ 1. Regionsrådet afgiver en årlig indberetning om jordforureninger til Depotrådet om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bidrager til regionsrådets indberetning ved at indberette oplysninger om oprydninger, herunder oprydninger efter påbud til regionsrådet, hvor kommunalbestyrelsen er myndighed. Kommunerne indberetter desuden oplysninger om sager efter lovens § 8 til regionsrådet. Kommunernes indberetning kan foretages via regionernes elektroniske systemer i de regioner, hvor dette er teknisk muligt.

Kapitel 2

Regionsrådets indberetning

§ 2. Regionsrådet indberetter hvert år data fra det foregående kalenderår til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Indberetningen skal ske i form af en elektronisk indberetning og i form af en skriftlig indberetning, der fremsendes digitalt.

Stk. 3. Den skriftlige indberetning skal senest indberettes den 1. maj 2012 og 1. maj de efterfølgende år.

Stk. 4. Den elektroniske indberetning i medfør af stk. 2 skal ske til DKjord (Danmarks Miljøportal).

Stk. 5. Den elektroniske indberetning skal foregå løbende og skal kvalitetssikres ved udgangen af hvert kvartal for at vurdere, om der er data, der endnu ikke er indberettet.

Stk. 6. Miljøstyrelsen henter en elektronisk indberetning for det foregående kalenderår efter den 1. april 2012 og efter den 1. februar de efterfølgende år.

§ 3. Forud for fremsendelse af den skriftlige indberetning skal regionsrådet sikre, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i regionsrådets elektroniske og skriftlige indberetning.

Den elektroniske indberetning

§ 4. Elektronisk indberettes oplysninger til DKJord om

1) arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2,

2) arealer, som tidligere har været registreret efter affaldsdepotloven eller kortlagt efter jordforureningsloven og siden er afmeldt af registreringen eller udgået af kortlægningen,

3) forureninger, som er udgået inden kortlægning på baggrund af en undersøgelse eller oprydning, og hvor forureningen er konstateret fra 1996 og frem, og

4) frivillige oprydninger samt oprydninger efter påbud på arealer i indberetningsåret, hvor oprydningen betyder, at arealet ikke kortlægges.

§ 5. Indberetningen efter § 4 er fastlagt i vejledning fra Miljøstyrelsen »Vejledning til brug ved regionernes indberetning til DKjord«, som meddelt regionerne af Miljøstyrelsen. I vejledningen angives blandt andet kodelister for indberetningen.

Stk. 2. Følgende punkter skal oplyses som beskrevet i vejledningen:

1) Stamoplysninger om lokalitetens nummer, navn, adresse og status m.v.

2) Kortlægnings-/registreringsdato, anvendelse, tilladelser, udgåede arealer, forureningsårsag, forureningskomponenter og forurenet medie m.v.

3) Status for afværgeprojekter m.v.

Den skriftlige indberetning

§ 6. Skriftligt indberettes oplysninger om gennemførte aktiviteter efter jordforureningsloven, som ikke indberettes til DKjord.

§ 7. Indberetningen efter § 6 skal indeholde følgende:

1) En beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet. Herunder beskrives regionsrådets arbejde med kortlægning, indsatsområder samt områder med følsom anvendelse efter jordforureningslovens § 6, tilsyn og påbud samt frivillige oprydninger.

2) En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforureningsområdet i det foregående kalenderår ekskl. personaleomkostninger specificeret på: a) ledelse og planlægning, b) IT og data, c) borgerrettede opgaver, d) vidensniveau 1 kortlægning e) indledende undersøgelser, f) videregående undersøgelser, g) projektering og etablering af afværgetiltag, h) drift og overvågning, i) tværgående projekter herunder udviklingsprojekter (ekskl. IT), jf. bilag 1, »Skema til blokinddeling af økonomi og årsværk«. Alle udgifter opgøres ekskl. moms, og disponeringer under værditabsordningen skal ikke indgå i opgørelsen. Budgetoverførsler fra indberetningsåret til det efterfølgende finansår skal anføres.

3) En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter (regnskabsoversigtens punkt i).

4) Oplysning om antal årsværk beskæftiget på jordforureningsområdet i regionen opgøres samlet. Årsværk skal opgøres inkl. ledelse.

5) Aktivitetsplaner for det efterfølgende budgetår sat i relation til regionsrådets målsætninger samt de forventede omkostninger hertil. Der redegøres endvidere for regionsrådets prioritering af henholdsvis grundvands-, arealanvendelses- og recipienthensyn.

6) Budgettet for det efterfølgende budgetår specificeret på samme måde som regnskabsoversigten for det forløbne kalenderår. Desuden skal det budgetterede antal beskæftigede på jordforureningsområdet i regionen oplyses samlet. Årsværk skal opgøres inkl. ledelse.

7) Oplysninger om større forureningssager, hvor udgifterne til oprydning forventes at overstige 10 mio. kr., og hvor forureningen udgør en risiko for den nuværende arealanvendelse eller for at forurene grundvand, der skal anvendes til drikkevandsforsyning eller overfladevandsrecipienter. Oplysninger skal afleveres i skema »Ekstra data til den skriftlige indberetning«, som meddelt til regionerne af Miljøstyrelsen.

8) Oplysninger om status og aktiviteter på jordforureningsområdet som beskrevet i skema »Ekstra data til den skriftlige indberetning«, som meddelt til regionerne af Miljøstyrelsen.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens bidrag til regionsrådets indberetning

§ 8. Kommunalbestyrelsen indberetter løbende oplysninger til regionsrådet, herunder når der sker væsentlige ændringer i sagerne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen samler op på og kvalitetssikrer kvartalsvist de data, der er sendt til regionerne for at vurdere, om der er sager, der endnu ikke er indberettet til regionerne. En endelig kvalitetssikring af data fra det foregående år skal ske inden den 1. marts 2012 og den 15. januar de efterfølgende år.

§ 9. Medmindre andet aftales mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen, indberettes oplysninger om oprydninger, herunder oprydninger efter påbud, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, samt oplysninger om § 8 i skema med tilhørende vejledning, som meddelt kommunerne af Miljøstyrelsen: »Oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed«.

Stk. 2. Regionsrådet sender oplysningerne videre til DKjord. Ved fremsendelsen af den skriftlige indberetning, jf. § 2, stk. 2, skal regionsrådet angive, hvilke kommunalbestyrelser der har oplyst, at der ikke i indberetningsåret er sket oprydning af forureninger, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Kommunernes indberetning kan foretages via regionernes systemer, i de regioner hvor det er teknisk muligt. Miljøstyrelsen og regionsrådet kan aftale en anden form for indberetning, hvis tekniske årsager gør det nødvendigt.

Stk. 3. Regionsrådet sender højest én gang årligt en oversigt til kommunalbestyrelsen over oplysninger, som tidligere er indberettet til regionsrådet, på anmodning fra kommunalbestyrelsen. Såfremt kommunalbestyrelsen har adgang til regionernes data, kan dette undlades.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 20. februar 2012.

Stk. 2. Cirkulære nr. 4 af 10. januar 2011 om indberetninger for 2010 om jordforureninger ophæves.

Miljøministeriet, den 3. februar 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling