Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2011 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EF-Tidende 2002 nr. L 208, s. 10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 28. maj 2009, EU-Tidende 2009 nr. L 131, s. 101 og Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EF-Tidende 2011 nr. L 49, s. 33.«

2. I bilag 1 punkt 2 erstattes »MSC. 150(77) af 2. juni 2003« med »MSC. 286(86)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2012.

Miljøministeriet, den 1. marts 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard