Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl.

I medfør af § 205, stk. 1, og § 305, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilfælde, hvor

1) et gensidigt forsikringsselskab fusionerer med et gensidigt forsikringsselskab eller et aktieselskab, og

2) en tværgående pensionskasse fusionerer med en tværgående pensionskasse eller et aktieselskab.

Fusion af gensidige forsikringsselskaber

§ 2. Ved en fusion af gensidige forsikringsselskaber finder § 237, stk. 1, stk. 3, nr. 1, 2, 5, 6 og 8-10, og stk. 4, § 238, stk. 1, 1. pkt., § 239, stk. 1, § 241, stk. 2 og 3, § 242, 1. pkt., §§ 243 og 244, § 245, stk. 1 og 3-5, stk. 6, nr. 1-4 og 7, og stk. 7, § 246, stk. 1 og 5, § 247, § 248, stk. 1, § 250, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 251, stk. 1 og 2, i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de gensidige forsikringsselskabers særlige juridiske karakter.

Stk. 2. Ved fusioner efter stk. 1 og i overensstemmelse med § 204, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed skal ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens” i § 243, stk. 1, § 244, stk. 2, 2. pkt., § 245, stk. 1, og § 247, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” i § 244, stk. 1, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynet”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system” i § 244, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven forstås som ”Statstidende af Finanstilsynet”, og ”styrelsens” i § 251, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”.

Stk. 3. Ved fusioner efter stk. 1 skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således:

1) I § 237, stk. 3, nr. 5 og 6, forstås ”kapitalandele og gældsbreve” samt ”aktier og gældsbreve” som ”gældsbreve”.

2) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”.

3) I § 245, stk. 6 og 7, skal ”kapitalejerne” og ”Kapitalejere” forstås som ”medlemmerne” og ”Medlemmer”.

4) I § 246, stk. 1, skal ”kapitalejerne” forstås som ”de dertil berettigede”.

5) I § 246, stk. 5, og § 247, stk. 4, skal ”§ 106” forstås som ”§ 113 i lov om finansiel virksomhed”.

6) I § 247, stk. 2, skal ”Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89, kan forlange generalforsamlingen indkaldt” forstås som ”5 pct. af medlemmerne”.

Fusion af et gensidigt forsikringsselskab og et aktieselskab

§ 3. Ved en fusion af et gensidigt forsikringsselskab og et aktieselskab finder § 237, stk. 1, 3 og 4, § 238, stk. 1, § 239, stk. 1, § 240, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 242, 1. pkt., § 243, § 244, § 245, stk. 1 og 3-7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249-251, i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de gensidige forsikringsselskabers særlige juridiske karakter.

Stk. 2. Ved fusioner efter stk. 1 og i overensstemmelse med § 204, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed skal for forsikringsaktieselskaber og gensidige forsikringsselskaber ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens” i § 243, stk. 1, § 244, stk. 2, 2. pkt., § 245, stk. 1, og § 247, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” i § 244, stk. 1, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynet”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system” i § 244, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven forstås som ”Statstidende af Finanstilsynet”, og ”styrelsens” i § 251, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”.

§ 4. I det i § 3 nævnte tilfælde, hvor det ophørende selskab er et gensidigt forsikringsselskab, skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således for det gensidige forsikringsselskabs vedkommende:

1) § 237, stk. 3, nr. 3, § 238, stk. 1, 2. pkt. og § 241, stk. 4, 1. pkt., skal "vederlaget for kapitalandelene" forstås som »vederlaget for egenkapitalen«.

2) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”.

3) I § 245, stk. 6 og 7, skal ”kapitalejerne” og ”Kapitalejere” forstås som ”medlemmerne” og ”Medlemmer”.

4) I § 246, stk. 1, skal ”kapitalejerne” forstås som ”de dertil berettigede”.

5) I § 246, stk. 5, skal ”§ 106” forstås som ”§ 113 i lov om finansiel virksomhed”.

Stk. 2. § 246, stk. 2-4, og § 249 i selskabsloven finder ikke anvendelse på det gensidige forsikringsselskab.

Stk. 3. Sker vederlæggelsen for egenkapitalen i det gensidige forsikringsselskab i aktier i det fortsættende aktieselskab, bliver erhververen aktionær i det fortsættende selskab samtidig med, at betingelserne i § 250, stk. 1, i selskabsloven er opfyldt.

Stk. 4. Har det gensidige forsikringsselskab garantikapital, skal den tilbagebetales til garanterne inden fusionen.

§ 5. I det i § 3 nævnte tilfælde, hvor det fortsættende selskab er et gensidigt forsikringsselskab, skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således for det gensidige forsikringsselskabs vedkommende:

1) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”.

2) I § 245, stk. 6 og 7, skal ”kapitalejerne” og ”Kapitalejere” forstås som ”medlemmerne” og ”Medlemmer”.

3) I § 247, stk. 2, skal ”Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89, kan forlange generalforsamlingen indkaldt” forstås som ”5 pct. af medlemmerne”.

4) I § 247, stk. 4, skal ”§ 106” forstås som ”§ 113 i lov om finansiel virksomhed”.

Stk. 2. Opløses et aktieselskab uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og passiver som helhed til et gensidigt forsikringsselskab, der ejer samtlige aktier i det ophørende selskab, finder § 252 i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Fusion af tværgående pensionskasser m.fl.

§ 6. Ved en fusion af tværgående pensionskasser finder § 2 med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de tværgående pensionskassers særlige juridiske karakter, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved en fusion af en tværgående pensionskasse og et aktieselskab finder §§ 3-5 med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de tværgående pensionskassers særlige juridiske karakter, tilsvarende anvendelse på den tværgående pensionskasse.

Stk. 3. Er det fortsættende selskab et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, jf. § 307 i lov om finansiel virksomhed, finder bestemmelserne i § 2 om et ophørende gensidigt forsikringsselskab tilsvarende anvendelse på en ophørende tværgående pensionskasse.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2012 og har virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 163 af 28. februar 2011 om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser ophæves.

Finanstilsynet, den 1. marts 2012

Ulrik Nødgaard

/ Carsten Brogaard