Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

I medfør af § 6, 2. pkt., i lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling fastsættes:

§ 1. Mægling i konfliktråd kan finde sted i sager omfattet af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Stk. 2. Mægling i konfliktråd efter stk. 1 skal finde sted efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1081 af 15. september 2010 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling og retningslinjerne udstedt af Rigspolitiet i medfør af § 1, stk. 4, i den nævnte bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Justitsministeriet, den 6. februar 2012

Morten Bødskov

/ Carsten Kristian Vollmer