Den fulde tekst
L 84
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven. (Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Fremsat skr 8/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/2 12 Tillæg A
1.beh 23/2 12 FF
Betænkning 29/3 12 Tillæg B
2.beh 10/4 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 12 Tillæg H
3.beh 17/4 12 FF
Lovf som vedt 17/4 12 Tillæg C
Lov nr 389 af 2. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Thomas Danielsen (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række ændringer som følge af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2009/28/EU om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. Loven ændrer endvidere eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg samt BBR-loven om dataindsamling på elforsyningsområdet. Endelig ændres byggeloven, så det præciseres, hvornår en bygherre har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, og monopolet vedrørende godkendelse af byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand, ophæves.
Afstemning:
Vedtaget
95 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget