Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens formål og indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn
Kapitel 5 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Underretningspligt
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra c, § 5, stk.1-3, § 7, stk. 4, og § 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved § 11 i lov nr. 341 af 24. april 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Formålet med ordningen er gennem fastholdelse af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen og fosforbelastningen, som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte vandoplande, og gennem fastholdelse af naturlige vandstandsforhold at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede Natura 2000-arealer.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme give tilsagn om tilskud for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i

1) projekter, for hvilke der i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter eller NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder er afsat en ramme for ansøgninger i medfør af nærværende bekendtgørelse, eller

2) projekter, for hvilke der i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold er afsat en ramme for ansøgninger i medfør af nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af de i stk. 1 anførte arealer. Tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, jf. stk. 1, nr. 2, kan dog ikke gives til offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved et projekt forstås i denne bekendtgørelse et projekt, som omhandlet i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.

Stk. 3. Ved overdragelse af arealer forstås i denne bekendtgørelse, at det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse.

Stk. 4. Ved en erhverver forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse.

Stk. 5. Ved planperiode forstås i denne bekendtgørelse en planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 3. maj 2011.

Stk. 6. Ved pyntegrønt i kort omdrift, juletræer i kort omdrift, energiskov i kort omdrift og stævningsskov forstås i denne bekendtgørelse en produktion, hvor planterne fældes eller stævnes senest det 10. kalenderår efter plantning på tilsagnsarealet eller senest det 14. kalenderår efter såning på tilsagnsarealet.

Stk. 7. Ved den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber, forstås i denne bekendtgørelse den frist, der er anført i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 4. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol, jf. dog § 29.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12.

Ansøgning

§ 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt ansøgningsskema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret med samme marknumre og omfatter samme arealer, som anført i ansøgningen. Der skal anvendes et markkort i målforholdet 1:10.000, og hvor de markbloknumre, der er gældende for ansøgning om enkeltbetaling det pågældende år, fremgår af kortet.

Stk. 3. Ansøgningen, herunder markkort, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. august i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden begynder, eller i tilfælde, hvor den 31. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte ansøgningsfrist.

§ 6. Hvis et areal, for hvilket der søges tilsagn om tilskud, overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Kapitel 4

Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn

Tilsagnsperiode

§ 7. Tilsagnsperioden begynder den 1. september i det kalenderår, hvor projektet senest skal være afsluttet, jf. dog stk. 2, og slutter den 31. august 20 år senere. Et tilsagnsår begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at tilsagnsperioden begynder den 1. september i et tidligere eller senere kalenderår.

Servitutter

§ 8. Tilsagn om tilskud er betinget af, at projektet gennemføres.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er betinget af, at der for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet bliver tinglyst servitut, som omhandlet i den af de i § 2, stk. 1, anførte bekendtgørelser, som tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområdet eller til Natura 2000-projektet om etablering af naturlige vandstandsforhold er givet efter.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold for et areal er betinget af, at arealet ikke er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab på tidspunktet for tinglysningen af servitutten på ejendommen, som omfatter arealet, i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

Arealer med permanent vanddække

§ 9. Tilsagn om tilskud for et areal, der ved tilsagnsperiodens begyndelse er et permanent vanddækket areal, er betinget af, at det permanente vanddække er en konsekvens

1) af de afvandingsforhold, der er tilvejebragt under projektet, eller

2) af betingelser om afvandingsforholdene i et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og hvor tilsagnet har været gældende inden for de seneste 5 år forud for tilsagnsperioden for tilsagn om tilskud til fastholdelse.

Betingelser vedrørende forhold ved tilsagnsperiodens begyndelse og artikel 68 støtteordninger

§ 10. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, anden servitut end de i § 8 omhandlede eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning,

2) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder,

3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til miljøbetinget tilskud eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven eller tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1019 af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder, og

4) at der for arealet ikke med virkning for et kalenderår, hvor et tilsagnsår begynder eller udløber, ydes særlig støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, bortset fra særlig støtte til pleje af støtteberettigede græsarealer under enkeltbetalingsordningen.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold for et areal er endvidere betinget af, at arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab.

Betingelser vedrørende antal dyreenheder pr. ha.

§ 11. For jordbrugsbedrifter, hvor der i den senest afsluttede planperiode forud for tilsagnsperiodens begyndelse udbringes husdyrgødning efter § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, er tilsagn om tilskud betinget af følgende:

1) I hver af de tre første planperioder, der afsluttes inden for tilsagnsperioden, må antal dyreenheder pr. ha ikke overskride antal dyreenheder pr. ha i den senest afsluttede planperiode forud for tilsagnsperiodens begyndelse, medmindre tilsagnshaver kan dokumentere, at der netto er afsat en husdyrgødningsmængde uden for bedriften, der mindst svarer til den samlede overskridelse.

2) Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at de i nr. 1 anførte betingelser er overholdt, og dokumentationen skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Antal dyreenheder pr. ha i en planperiode beregnes på grundlag af jordbrugsbedriftens samlede antal dyreenheder og samlede harmoniareal i planperioden. Antal dyreenheder og harmoniareal opgøres efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

§ 12. For jordbrugsbedrifter, der ikke er omfattet af § 11, er tilsagn om tilskud betinget af følgende:

1) I hver af de tre første planperioder, der afsluttes inden for tilsagnsperioden, må der ikke udbringes husdyrgødning efter § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

2) Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at de i nr. 1 anførte betingelser er overholdt, og dokumentationen skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra tilsagnsperiodens begyndelse.

§ 13. Hvis en erhverver inden for de tre første tilsagnsår indtræder i et tilsagn om tilskud, jf. § 18, er de betingelser, der efter § 11 eller § 12 er gældende for den oprindelige tilsagnshavers bedrift, tillige gældende for den nye tilsagnshavers bedrift i hver af de resterende planperioder, hvor over 75 pct. af de arealer, der indgår i den nye tilsagnshavers jordbrugsbedrift, indgik i den oprindelige tilsagnshavers jordbrugsbedrift ved tilsagnsperiodens begyndelse. De resterende planperioder regnes fra og med den planperiode, inden for hvilken NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæringen.

Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden

§ 14. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at tilsagnshaver i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver arealet,

2) at bestemmelserne i den for arealet gældende servitut, jf. § 8, overholdes i hele tilsagnsperioden,

3) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder, bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 om tilskud til anlæg af vådområder eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder,

4) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut, der er tinglyst af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med statslig køb og videresalg af arealer, der indgår i vådområdeprojekter,

5) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er tilplantet med skov,

6) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug,

7) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer,

8) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder, og

9) at tilsagnshaver hvert år i tilsagnsperioden afgiver erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og at erklæringen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. august eller i tilfælde, hvor den 1. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter,

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1, nr. 9, anførte frist.

Plantedækket i tilsagnsperioden

§ 15. Tilsagnsarealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 2. Det eksisterende plantedække skal være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse, hvis tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt som græsarealer, arealer med lyngvegetation eller arealer med andet plantedække, der kan opretholdes i tilsagnsperioden, og som er anvendeligt til afgræsning og slæt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsagnsarealer, som omhandlet i stk. 2, og hvor det eksisterende plantedække ødelægges som følge af etablering af projektet, og tilsagnsarealer, der ikke er omfattet af stk. 2, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter, medmindre afvandingsforholdene hindrer plantedække. Græsarealerne skal være etableret senest den 1. maj i det første tilsagnsår.

Stk. 4. Småbiotoper til og med 0,5 ha, der var på tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og som udgøres af beplantning eller andet plantedække end omhandlet i stk. 2, kan uanset stk. 3 opretholdes.

Stk. 5. For tilsagnsarealer, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal det i stk. 2 og 3 anførte plantedække og beplantning og plantedække, der i medfør af stk. 4 opretholdes, fastholdes i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 6. Uanset stk. 5 gælder følgende:

1) I det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan indgå andre plantearter end de, som indgik ved tilsagnsperiodens begyndelse eller ved plantedækkets etablering, når der er tale om plantearter, der naturligt har indfundet sig på tilsagnsarealerne samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet er opfyldt.

2) NaturErhvervstyrelsen kan dispensere således, at det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan ændres, når ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er en fordel for miljøet, naturen og landskabet.

3) Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er tilladt.

4) NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at plantedækket midlertidigt ikke opretholdes.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2 og stk. 3.

Udarbejdelse og opbevaring af gødningsplanlægning m.m.

§ 16. Tilsagn om tilskud er betinget af,

1) at der for de planperioder, der udløber inden for tilsagnsperioden, udarbejdes gødningsplanlægning efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov, uanset om bedriften er registreret i NaturErhvervstyrelsens register over virksomheder, der er omfattet af den nævnte lovgivning, og

2) at gødningsplanlægning, der skal udarbejdes i medfør af nr. 1, samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Kapitel 5

Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning.

Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret.

§ 18. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog § 28, stk. 3, og forpligtelser efter tilsagnet. Uanset § 2, stk. 2, 2. pkt., kan offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber indtræde i tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold.

Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema. Skemaet kan indtil 1. januar 2013 fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Fra 1. januar 2013 skal skemaet udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af producentskifteerklæringen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 2, registrerer NaturErhvervstyrelsen erhverver som ny tilsagnshaver.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte frist.

Stk. 5. Ved producentskifte, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget producentskifteerklæring på det i stk. 2 anførte særlige skema ved udløbet af den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, godkender NaturErhvervstyrelsen producentskifteerklæring som rettidigt modtaget, uanset om den i nr. 2 anførte frist er senere end den i stk. 2 anførte frist, når følgende betingelser opfyldes:

1) NaturErhvervstyrelsen modtager et Fælleskema, hvor det overdragne tilsagnsareal er indberettet, og hvor erhverver ved markering i de relevante felter har oplyst, at tilsagnsbetingelserne opfyldes. Fællesskemaet skal være modtaget senest ved udløbet af den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet til erhververen.

2) NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæring på det i stk. 2 anførte særlige skema senest ved udløbet af en frist, der fastsættes i et brev, som NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 19. Det årlige tilskud udgør følgende beløb:

1) 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af betingelser under et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

2) 3.500 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, og som

a) inden for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011 har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift, og som i nærværende litra og litra b ikke omfatter arealer, der i mindst 5 år har været udlagt som græsarealer,

b) har været anmeldt under enkeltbetalingsordningen som udyrkede arealer i 2011, og som har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift inden for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010,

c) inden for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011 har været udnyttet jordbrugsmæssigt til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland, til stævningsskov eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov, jf. § 3, stk. 6, eller

d) inden for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011 har været omfattet af tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

3) For arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som inden for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011 har været omfattet af et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om miljøbetinget tilskud, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding,

a) 3.500 kr. pr. ha, når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser var udtaget af produktionen under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen eller blev anvendt, som anført i nr. 2, litra a eller c, og

b) 1.800 kr. pr. ha, når arealerne ikke er omfattet af litra a og i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser blev udnyttet jordbrugsmæssigt.

4) 1.800 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet inden for perioden 1. august 2006 – 31. juli 2011.

5) 300 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4.

  Stk. 2. Uanset stk. 1 udgør tilskuddet til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold 0 kr. pr. ha for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud, for hvilke tilsagnshaver er eller har været en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab, jf. § 18, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i stk. 1, nr. 2-4, anførte beløb er betinget af,

1) at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen, og

2) at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med naturbeskyttelsesloven, museumsloven, regler udstedt i medfør af de nævnte love eller afgørelser i medfør af nævnte love og regler.

§ 20. Hvis det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for et areal overstiger det beløb, der kan medfinansieres af EU, kan tilskud til fastholdelse for arealet nedsættes således, at det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for arealet ikke overstiger det beløb, som kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje.

Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelse af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner efter de pågældende ordninger.

Stk. 3. Manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet, herunder i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. § 28, stk. 3. NaturErhvervstyrelsen træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen.

Nedsættelse af tilskud i henhold til art. 18 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011

§ 21. Ved en afgrødegruppe forstås i denne bekendtgørelse en afgrødegruppe, som dette er defineret i art. 16 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 om kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Stk. 2. Ved beregning af nedsættelser efter bestemmelserne i §§ 22-26 begrænses afgrødegruppen til det areal, der er fastslået for afgrødegruppen efter art. 16 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011.

§ 22. Ved overtrædelse af et eller flere minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, der er fastsat i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse som gældende for nærmere anførte støtteordninger, som omfatter nærværende tilskudsordning, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 10 pct. (nedsættelsesprocent), jf. dog § 23 og § 25.

Stk. 2. Hvis de i § 15, stk. 2 eller 3, eller § 16 fastsatte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 25 pct. (nedsættelsesprocent) x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de nævnte betingelser, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, jf. dog § 23 og § 25.

Stk. 3. Hvis de i § 8, § 10, § 11, stk. 1, § 12, § 13, § 14, stk. 1, nr. 2, 3, 4 eller 8, § 15, stk. 1 eller 5, fastsatte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct. x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de nævnte betingelser, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, jf. dog § 23, § 24 og § 25.

Stk. 4. Ved overtrædelse af bestemmelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe. Ved overtrædelse af de i stk. 1 anførte minimumskrav fastsættes størrelsen, hvor overtrædelsen er konstateret, dog altid som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 5. Ved konstatering af overtrædelse af bestemmelser på forskellige arealer i afgrødegruppen foretages samlede beregninger af nedsættelsesbeløb for alle de arealer i afgrødegruppen, der giver samme nedsættelsesprocent. Den samlede nedsættelse beregnes som summen af de beregnede nedsættelsesbeløb inden for afgrødegruppen, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. For arealer, hvor der er konstateret mere end en overtrædelse, lægges den overtrædelse, der giver den højeste nedsættelsesprocent, til grund ved beregningen af nedsættelsen for afgrødegruppen.

§ 23. Hvis en overtrædelse af bestemmelser omfattet af § 22 er af mindre betydning, kan NaturErhvervstyrelsen reducere den i § 22 fastsatte nedsættelse af årets tilskud ud fra en konkret vurdering i overensstemmelse med principperne i art. 18, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 om kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

§ 24. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i § 22, stk. 3, anførte bestemmelser, der knytter sig til de enkelte arealer (arealbaserede bestemmelser), udgør over 3 pct. og højst 20 pct. af størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct. x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af arealbaserede bestemmelser, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe x 2, medmindre nedsættelsen er 100 pct. efter § 22, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i § 22, stk. 3, anførte arealbaserede bestemmelser, udgør over 20 pct. og højst 50 pct. af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct.

Stk. 3. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i § 22, stk. 3, anførte arealbaserede bestemmelser, udgør over 50 pct. af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct., og tilsagnshaver udelukkes endvidere for et beløb svarende til 50 pct. af tilskuddet for den pågældende afgrødegruppe. Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med art. 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.

Stk. 4. Ved anvendelse af stk. 1-3 medtages ikke overtrædelser, hvor der beregnes nedsættelse af tilskud efter bestemmelserne i § 23.

§ 25. Hvis overtrædelse af bestemmelser omfattet af § 22 er sket med forsæt, udelukkes tilsagnshaveren fra den pågældende foranstaltning for både det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og det følgende kalenderår.

§ 26. §§ 22-25 finder anvendelse i forhold til alle de arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af landdistriktsloven, og som efter § 21 indgår i den pågældende afgrødegruppe, og med de nedsættelsesprocenter, der er fastlagt i de bekendtgørelser, som tilsagnene er givet i medfør af.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 27. NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Tilskuddet udbetales normalt i perioden fra den 1. november til den 31. marts for det foregående tilsagnsår.

Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog § 28, stk. 3.

§ 28. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og at der for det pågældende tilsagnsår er indgivet anmodning om udbetaling af tilskud, hvor tilsagnshaver

1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og

2) har indberettet de oplysninger, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet, herunder indtegning af tilsagnsarealerne på det markkort, der skal indgives sammen med Fællesskemaet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Forsinket indgivelse medfører nedsættelse eller bortfald af tilskuddet for det pågældende tilsagnsår i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse om anmodning af udbetaling af tilskud, jf. de i stk. 2 anførte bestemmelser, driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i NaturErhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. § 18. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud.

§ 29. Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, finder anvendelse for anmodninger om udbetaling af tilskud.

Kapitel 8

Underretningspligt

§ 30. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelser for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold, jf. dog § 18, stk. 2, skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 31. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder,

1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 30, eller

4) hvis de i § 8, § 9, § 10 og § 14 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, herunder at et tilsagnsareal overdrages, uden at erhverver indtræder i tilsagnet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis de i § 11, § 12, § 13, § 15 og § 16 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 3. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 2, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

§ 32. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis

1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der for det pågældende areal er afviklet mindst 12 år af tilsagnsperioden,

2) tilsagnshaver overdrager jordbrugsbedriften, eller tilsagnshaver overdrager alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og

3) det sandsynliggøres, at erhververs indtræden i tilsagnet ikke er muligt.

Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan NaturErhvervstyrelsen kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Kravet tillægges renter, jf. § 35.

Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed.

§ 33. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis hele eller en del af tilsagnshavers bedrift overdrages til en organisation, der har naturforvaltning som hovedformål for at bevare miljøet, forudsat at hensigten med overdragelsen er at gennemføre en vedvarende ændring af arealanvendelsen med henblik på naturbevaring, og den samtidig efter NaturErhvervstyrelsens vurdering indebærer en betydelig miljøfordel.

§ 34. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud, jf. § 18, kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen

1) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold,

2) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås, og det af producentskifteerklæringen fremgår, at den nye tilsagnshaver ved indtræden i tilsagnet bliver ansvarlig for størrelsen af de i producentskifteerklæringen anførte arealer, eller

3) konstaterer, at der er udbetalt for meget tilskud til en tidligere tilsagnshaver som følge af den nye tilsagnshavers forhold.

§ 35. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 10

Force majeure

§ 36. NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften.

6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

8) Ændring af forholdene på tilsagnsarealer, hvor ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er forårsaget af naturen og kan blive længerevarende.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 37. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om dispensation m.m., der vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. april 2012

Pernille Andersen

/ Steen Bonde