Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd

(Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren samt menighedsrådets valg af kirkeværge og nedsættelse af stående udvalg, når menighedsrådet bestyrer flere kirker)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»En kandidatliste kan indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges.«

2. I § 16 ændres »2 dage efter« til: »1 uge før«.

3. § 30, 2. pkt., affattes således:

»Biskoppens afgørelse kan, senest 1 måned efter at afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for ministeren for ligestilling og kirke af valgbestyrelsen og klageren.«

§ 2

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»I sogne med flere kirker kan der vælges en kirkeværge for hver af kirkerne.«

2. I § 17, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Hvis et menighedsråd bestyrer flere kirker, kan der nedsættes et stående udvalg for hver af kirkerne.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2012.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3, om valgklager har virkning fra menighedsrådsvalget i 2012.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 14. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen