Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

I medfør af § 29, stk. 3, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge overordnede rammer for ansættelse af videnskabelige medarbejdere samt at give universiteterne mulighed for at udvikle og tilpasse de administrative regler for ansættelse til behovene på de enkelte fagområder og i de enkelte ansættelsessituationer.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansættelse af medarbejdere i stillinger omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stk. 2. Ved besættelse af kliniske professorater og lektorater anvendes bekendtgørelsen med de modifikationer, der følger af særlige aftaler.

Stk. 3. Universitetet fastsætter supplerende interne regler til bekendtgørelsen.

Opslag

§ 3. Stillinger på professor- og lektorniveau opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende, jf. dog §§ 7-9.

Stk. 2. Ved samtidig ansættelse af hele forskergrupper, som i forvejen samarbejder, kan ansættelse finde sted uden opslag, hvis det er dokumenteret, at de pågældende forskere som samlet gruppe vil kunne udføre den ønskede opgave.

Bedømmelse

§ 4. Universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger.

Stk. 2. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikkeprioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen.

§ 5. Universitetet kan fastsætte regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen.

Ansættelse

§ 6. Rektors beslutning om ansættelse træffes normalt senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Søgekomité/kaldelse

§ 7. Rektor kan beslutte at tilbyde en kandidat til en stilling på professor- eller lektorniveau ansættelse uden opslag, hvis der er en særligt kvalificeret kandidat til stillingen, som ved en faglig bedømmelse vurderes klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag. Der kan nedsættes en komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau.

Ansættelse for eksterne midler

§ 8. Hvis fonde eller råd eller ikkestatslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiverne har udpeget, kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 4.

Ansættelse og fornyelse i op til 1 år

§ 9. Tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til 1 år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog op til 2 år – og fornyelse i op til 1 år kan finde sted uden opslag, forudsat at den pågældende bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen, jf. § 4. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive fornyelse 2 år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog 3 år – skal stillingen slås op, og der skal foretages en faglig bedømmelse, jf. § 4.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012 og har virkning for stillinger, der opslås og besættes efter dette tidspunkt. Igangværende ansættelser færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) ophæves.

Stk. 3. Indtil universitetet selv fastsætter regler i henhold til § 4 anvendes reglerne i §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 13. marts 2012

Morten Østergaard

/ Werner Sonne