Den fulde tekst

Fremsat den 29. februar 2012 af klima‑, energi‑ og bygningsministeren (Martin Lidegaard)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

(Ændring af revisionsbestemmelse)

§ 1

I lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet (Ændret formål og ejerskab til området m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 1541 af 21. december 2010 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, foretages følgende ændring:

1. I § 3 ændres »2011-2012« til: »2012-2013«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
Indholdsfortegnelse
 
1.
Indledning
2.
Lovforslagets baggrund
3.
Lovforslagets indhold
 
3.1.
Gældende ret
 
3.2.
Den foreslåede ordning
4.
Økonomiske konsekvenser for det offentlige
5.
Administrative konsekvenser for det offentlige
6.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
7.
Administrative konsekvenser for borgerne
8.
Miljømæssige konsekvenser
9.
Forholdet til EU-retten
10.
Hørte myndigheder og organisationer m.v.
11.
Sammenfattende skema
 

1. Indledning

I 2004 blev lov nr. 431 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ændret med henblik på at gennemføre en ændring af formål og ejerskab til området. Et af formålene med ændringsloven i 2004 var, at området fremover ikke skulle være omfattet af en særlov. Der var derfor i ændringsloven indsat en revisionsbestemmelse, der fastslog, at der skulle fremsættes et forslag til revision af loven senest i folketingsåret 2010-2011 under den forudsætning, at loven på dette tidspunkt ville kunne ophæves. Da det i folketingsåret 2010-2011 ikke havde været muligt at gennemføre ændringsloven, blandt andet fordi der i mellemtiden var anlagt en retssag, der berørte dele af lovens anvendelsesområde, blev den forudsatte revision udskudt med et år. Højesteret gav 18. februar 2011 staten fuldt ud medhold i retssagen (U.2011.1365H). Der har herefter været ført forhandlinger med Christiania om en aftalebaseret gennemførsel af loven. 22. juni 2011 blev der indgået en aftale mellem Christianias Fællesskab og staten om udmøntning af loven. Denne skal være gennemført den 1. juli 2012. På baggrund heraf foreslås det, at revisionen udskydes med endnu et år med henblik på, at der på dette tidspunkt er grundlag for en mere omfattende revision, og eventuel ophævelse, af loven.

2. Lovforslagets baggrund

Forsvarsministeren og justitsministeren afgav den 6. maj 2003 en redegørelse om Christiania, hvori det blev tilkendegivet, at den daværende regering ville gennemføre en ny politik vedrørende Christiania.

Der blev derfor nedsat et udvalg, Christianiaudvalget, med deltagelse af ministerier, Københavns Kommune og det statslige ejendomsselskab Freja a/s.

Udvalget vurderede, at der var behov for nytænkning og for en ny udvikling på området, og at denne udvikling ikke kunne baseres på den struktur, som Christiania har i dag.

Udvalget konstaterede, at fæstningsanlægget var stærkt medtaget, og at der skete en stadig udbygning og konsolidering af byggeriet på anlægget, hvor stadig større dele privatiseredes som haver mv. De før christianialoven fredede kasernebygninger var endvidere misligholdt eller ødelagt i forhold til deres oprindelige udtryk. Udvalget vurderede, at den forudsatte udvikling hen imod, at de bevaringsværdige områder skulle udgøre et rekreativt grønt område for alle borgere, og at Christianiaområdet som sådan skulle åbne sig i forhold til det øvrige Christianshavn, ikke var realiseret.

Det blev derfor besluttet, at det var nødvendigt med en ny politik, der kunne sikre opretningen og bevaringen af fæstningsanlæg og kasernebygninger, skabe grundlaget for en udvikling af området til gavn for alle borgere i København, og som indebar, at området og aktiviteterne på området blev omfattet af landets almindelige love og regler, og der blev derfor fremsat et forslag til ændring af den gældende christianialov i 2004.

Hensigten med lovændringen i 2004 var ikke, at Christianiaområdet skulle ensrettes med andre byområder. Formålet med lovændringen var, at området fortsat skulle være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, uden hashhandel, med huslejebetaling og åben boligtildeling, med opretning af de bevaringsværdige bygninger, og med opretning og sikring af fæstningsanlægget som et åbent, rekreativt område for christianitter, københavnere og den øvrige befolkning.

I ændringsloven var det forudsat, at der skulle fremsættes et forslag til revision af loven senest i folketingsåret 2010-2011. Formålet med ændringsloven af 2004 var blandt andet, at der på sigt ikke skulle være en særlov for Christianiaområdet, og revisionsbestemmelsen forudsætter derfor en ophævelse af loven. Baggrunden for revisionsbestemmelsen var en forventning om, at loven senest i folketingsåret 2010-2011 kunne ophæves.

Der blev efter lovændringen i 2004 gennemført flere langvarige forhandlingsforløb med Christiania, samtidig med at Christiania i 2006 anlagde en retssag mod staten. Det medførte, at der i folketingsåret 2010-2011 ikke var fundet en løsning for implementering af lovens bestemmelser om nye organisations- og ejerformer på området. Da ændringsloven således ikke var gennemført, var der i folketingsåret 2010-2011 ikke grundlag for hverken ophævelse eller mere omfattende ændringer i loven. På baggrund heraf blev revisionen med lov nr. 1541 af 21. december 2010 udskudt med et år.

Retssagen blev afsluttet med Højesterets dom af 18. februar 2011 (U.2011.1365H), der gav staten fuldt ud medhold. Der har sideløbende med retssagen og efter Højesterets dom været ført forhandlinger med Christiania for at indgå en aftale om implementering af christianialovens formål, således at loven, som forudsat i lov nr. 431 af 9. juni 2004, kan ophæves.

Den 22. juni 2011 indgik staten en aftale med Christianias Fællesskab om udmøntning af christianialoven. Aftalen skal sikre, at den fremtidige udvikling på området sker i overensstemmelse med christianialovens formål. Aftalen indebærer blandt andet, at den del af Christianiaområdet, der ligger udenfor fortidsmindeafgræsningen, sælges til en ny erhvervsdrivende fond, Fonden Fristaden Christiania, der er stiftet den 26. september 2011. Det er aftalt, at overdragelsen skal ske pr. den 1. juli 2012. Overdragelsen indebærer, at christianialoven fremover ikke vil gælde for de overdragne områder, jf. lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet § 2. Det er fortsat hensigten, at det fredede fortidsminde skal forblive i offentligt eje. Herudover omhandler aftalen en række forhold vedrørende leje af ejendomme, der ikke kan sælges, for fremtidig boligtildeling, for genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver på området, herunder genopretning af den fredede vold, genopretning af dårligt vedligeholdte bygninger, fællesarealer og interne veje, forsyning m.v.

Aftalen indeholder en række betingelser for overdragelse af de samlede faste ejendomme og for indgåelse af de øvrige aftaler. Disse forhandles pt. mellem Fonden Fristaden Christiania og staten, og skal i lighed med overdragelsen af ejendommene være indgået pr. 1. juli 2012.

Såfremt aftalen af 22. juni 2011 gennemføres som forudsat, vil der være grundlag for en egentlig ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, og formentlig grundlag for ophævelse loven, som det var forudsat i ændringen af loven om anvendelse af Christianiaområdet i 2004. Dette er dog ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, da udmøntningen af aftalen af 22. juni 2011 ikke er gennemført.

I folketingsåret 2012-13 vil der blive fremsat forslag til revision af loven. Revisionsbestemmelsen henviser alene til ændringsloven, men den egentlige revision vil skulle inddrage både hovedloven fra 1989 og ændringsloven fra 2004. Det nærmere indhold af denne revision vil blive fastlagt på baggrund af udmøntningen af aftalen mellem Christianias Fællesskab og staten af 22. juni 2011, samt udviklingen på Christianiaområdet i øvrigt.

3. Lovforslagets indhold

3.1 Gældende ret

Der er indsat en revisionsbestemmelse i ændringsloven af 9. juni 2004 med henblik på revision af ændringsloven senest i folketingsåret 2010-11. Denne blev ændret ved lov nr. 1541 af 21. december 2010. På tidspunktet for fremsættelsen af forslag til ændringsloven var hensigten, at med den forudsatte udviklingsproces kunne revisionen forventes at bestå i en ophævelse af loven, idet dens formål måtte forventes at være udtømt. På tidspunktet for ændring af revisionsbestemmelsen ved lov nr. 1541 af 21. december 2010 var det fortsat forudsætningen, at der skulle ske en egentlig revision af loven med udgangspunkt i en vurdering af muligheden for at opnå en forhandlingsløsning med Christiania.

3.2 Den foreslåede ordning

I ændringsloven var det forudsat, at der skulle fremsættes et forslag til revision af loven senest i folketingsåret 2010-2011. Baggrunden var en forventning om, at loven på dette tidspunkt kunne ophæves. Der er efter lovændringen gennemført flere langvarige forhandlingsforløb med Christiania, uden at dette i folketingsåret 2010-2011 havde resulteret i en løsning for implementering af lovens bestemmelser om nye organisations- og ejerformer på området. Samtidig anlagde Christiania i 2006 sag mod staten. Da det således ikke var muligt at gennemføre ændringsloven, blandt andet fordi der var anlagt en retssag vedrørende dele af lovens indhold, var der i folketingsåret 2010-2011 ikke grundlag for hverken ophævelse eller mere omfattende ændringer i loven. På den baggrund blev revisionen af loven udskudt med et år for at afvente Højesterets afgørelse, og for at have mulighed for at vurdere muligheden for en forhandlingsbaseret løsning for implementering af christianialoven.

I folketingsåret 2012-13 vil der blive fremsat forslag til revision af loven. Revisionsbestemmelsen henviser alene til ændringsloven, men den egentlige revision vil skulle inddrage både hovedloven fra 1989 og ændringsloven fra 2004. Det nærmere indhold af denne revision vil blive fastlagt på baggrund udmøntningen af aftalen mellem Christianias Fællesskab og staten af 22. juni 2011, samt udviklingen på Christianiaområdet i øvrigt.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige.

5. Administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for det offentlige.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Fonden Fristaden Christiania, Københavns Kommune, Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Frederiksberg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Kulturmiljørådet i København og Frederiksberg Kommuner, Christianias Kontaktgruppe, Beboerrådgivningen Herfra og Videre, Christianshavns Lokalråd, Boligselskabernes Landsforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

11. Sammenfattende skema

 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Ved lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet var der indsat en revisionsbestemmelse med henblik på revision af ændringsloven senest i folketingsåret 2010-11. Det var ved lovændringen forventet, at revisionen med den udviklingsproces for Christianiaområdet, som var forudsat ved lovændringen i 2004, kunne forventes at bestå i en ophævelse af loven, idet dens formål måtte forventes at være udtømt.

Der blev efter lovændringen i 2004 gennemført flere langvarige forhandlingsforløb med Christiania, uden at dette i folketingsåret 2010-2011 havde resulteret i en løsning for implementering af lovens bestemmelser om nye organisations- og ejerformer på området. Samtidig anlagde Christiania i 2006 sag mod staten. Da det således ikke var muligt at gennemføre ændringsloven, blandt andet fordi der var anlagt en retssag vedrørende dele af lovens indhold, var der i folketingsåret 2010-2011 ikke grundlag for hverken ophævelse eller mere omfattende ændringer i loven. På den baggrund blev revisionen af loven udskudt med et år for at afvente Højesterets afgørelse, og for at have mulighed for at vurdere muligheden for en forhandlingsbaseret løsning for implementering af christianialoven.

Den 22. juni 2011 indgik staten en aftale med Christianias Fællesskab om udmøntning af christianialoven. Aftalen skal sikre, at den fremtidige udvikling på området sker i overensstemmelse med christianialovens formål, og forventes gennemført den 1. juli 2012. Først herefter vil der være grundlag for en egentlig revision af loven.

Revisionsbestemmelsen foreslås ændret i overensstemmelse hermed, til at der skal fremsættes et ændringsforslag i folketingsåret 2012-2013. På det tidspunkt vil der blive fremsat et forslag, der afspejler udmøntningen af aftalen mellem Christianias Fællesskab og staten af 22. juni 2011 og udviklingen på Christianiaområdet i øvrigt.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
   
I lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet (Ændret formål og ejerskab til området m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 1541 af 21. december 2010 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, foretages følgende ændring:
     
§ 3
 
1. I § 3 ændres »2011-2012« til: »2012-2013«.
Forsvarsministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2010-11.
   
     
   
§ 2
   
Loven træder i kraft den 1. juli 2012.