Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R2173
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om FLEGT-licensordningen for import af træ1)

I medfør af § 71, stk. 3, § 72, § 73, stk. 3, og § 89, stk. 3 i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 fastsættes:

Myndighed

§ 1. Naturstyrelsen påser overholdelsen af reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af den 20. december 2005 og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på import fra partnerlande, der har indgået frivillige aftaler med Fællesskabet og er godkendt af Kommissionen til at udstede FLEGT-licenser.

Kontrol

§ 2. Naturstyrelsen og SKAT forestår verifikation af gyldigheden af de FLEGT-licenser, der forelægges myndighederne i forbindelse med import af en forsendelse omfattet af FLEGT-licensordningen.

Stk. 2. Naturstyrelsen bistår om nødvendigt SKAT med verifikation af gyldigheden af de FLEGT-licenser, der skal forelægges ved fortoldningen jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3. Naturstyrelsen kan udtage prøver til kontrol af træ omfattet af FLEGT-licensordningen, uden at skulle betale herfor.

Stk. 4. Naturstyrelsen kan opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger ved administration af loven.

Virksomhedsansvar

§ 3. FLEGT-licensen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest 1 arbejdsdag før ankomst til fortoldning med angivelse af ansvarlig importør.

Stk. 2. FLEGT-licensen skal forelægges SKAT ved fortoldning af forsendelsen.

Forbud, påbud og konfiskation

§ 4. Naturstyrelsen kan meddele forbud eller påbud med henblik på overholdelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af den 20. december 2005 og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger og denne bekendtgørelses bestemmelser.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan konfiskere sendinger, der importeres ulovligt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af den 20. december 2005 og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger og denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 5. Naturstyrelsens afgørelser efter §§ 2, 3 og 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 6. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) indfører træ i Danmark i strid med forordningen og denne bekendtgørelse,

2) undlader at efterkomme et forbud eller påbud udstedt i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1,

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse meddelt i henhold til bekendtgørelsen eller i henhold til forordningerne eller

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, der er påkrævet i forordningerne.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på de interesser, som Rådets Forordning (EF) Nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det europæiske Fællesskab tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Miljøministeriet, den 30. marts 2012

Ida Auken

/ Agnete Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab samt de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger. Ifølge art. 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Udstedelsen af denne bekendtgørelse er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.