Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. 2012

Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.ams.dk

Indhold

1. Sygedagpenge og barseldagpenge

Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 920 af 22. august 2011 , som ændret ved lov nr. 1539 af 21. december 2010 og lov nr. 1599 af 22. december 2010.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 , som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 1: Sygedagpenge 2012

2. Delpension

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005 , som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 2: Delpension 2012

3. Fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007, som senest ændret ved lov nr. 1540 af 21. december 2010.

Tabel 3: Fleksydelse 2012

4. Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK 946 af 1. oktober 2009

Tabel 4.1: Kontanthjælp 2012

Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2012

Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2012

Tabel 4.4: Finansiering 2012

5. Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 og

Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Tabel 5: Løntilskud, befordringsgodtgørelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse mv. 2012

6. Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet

Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr. 1062 af 20. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 1364 af 28. december 2011.

Tabel 6: Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet 2012

       
Satstabeller
       
Tabel 1. Sygedagpenge og barseldagpenge 2012
 
Henvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
     
Højeste sygedagpengebeløb
Lov § 50, stk. 1
Kr. uge
3.9401)
Højeste sygedagpengebeløb
Lov § 50, stk. 1
Kr. time
106,49
Ukendt arbejdstid, mand2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
183,57
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
165,77
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
Lov § 45
Kr. uge
2.627
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
Lov § 45
Kr. årlig
1.742
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.613
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.692
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
Lov § 45
Kr. årlig
4.038
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
     
Lønsum, optagelse
Lov § 55
Kr. årlig
6.895.000
Lønsum, udelukkelse
Lov § 55
Kr. årlig
8.510.400
Præmiesats
Lov § 55
Pct. årlig
0,76
Barseldagpenge
     
Dagpenge efter barselloven
§ 26 og § 35
Kr. uge
3.9401)
1) Træder i kraft mandag den 2. januar 2012.
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2012. Satsen for perioden fra den 1. april 2012 til udgangen af marts 2013 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk, ved årsskiftet 2011/2012.

Tabel 2. Delpension 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
     
Basisbeløb
Lov § 4, stk. 1
Kr. årlig
168.002
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
Lov § 4, stk. 2
Kr. årlig
4.540,59
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
18.168
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
113.520
Selvstændige delpension
Lov § 1, stk. 4
Kr. årlig
84.000
Mindsteudbetaling af delpension
Lov § 4 c, stk. 2
Kr. måned
100
Beregning af delpension
     
Selvstændige, mindste indtægt4)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
56.001
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand5)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
183,57
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde5)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
165,77
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4 a, stk. 4
 
60 pct.
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4 a, stk. 7
 
45 pct.
Fradrag, pensionsordning
Lov § 4 a, stk. 4
Kr. årlig
14.275
Indbetaling til ATP
     
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten6)
Lov § 16 a
Kr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen6)
Lov § 16 a
Kr. time
0,84
4) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6 i BEK nr. 452 af 28. april 2010.
5) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010.
6) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3 i BEK nr. 1237 af 11. december 2009.

Tabel 3. Fleksydelse 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Fleksydelsen
Lov § 17, stk. 1
Kr. årlig
186.444
Mindsteudbetaling af fleksydelse
Lov § 25, stk. 2
Kr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
Lov § 18, stk. 4
Kr. årlig
14.200
Lempeligt fradrag
Lov § 20, stk. 3
Kr. årlig
34.607
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed7)
Lov § 21
Kr. årlig
71.375
Fleksydelsesbidrag8)
Lov § 8
Kr. kvartal
1.379
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
Lov § 14
Kr. time
1,68
7) Jf. § 41, stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
8) Jf. § 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.

Tabel 4.1 Kontanthjælp 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Hjælp til forsørgelse
     
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 25, stk. 1, nr. 1
Kr. mdl.
13.732
Fyldt 25 år, andre
Lov § 25, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
6.660
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
5.662
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maks. )
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
998
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
3.214
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
2.815
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maks. )
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
399
Under 25 år, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
13.732
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
13.732
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
Lov § 25, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, gravid
Lov § 25, stk. 3
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Lov § 25, stk. 4
Kr. mdl.
13.732
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 2
Kr. mdl.
5.523
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 3
Kr. mdl.
2.745
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 1
Kr. mdl.
8.581
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 2
Kr. mdl.
2.778
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
Formue, enlige
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
10.000
Formue, ægtefæller
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
20.000
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
13.732
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
10.335
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.
Kr. time
14,99
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 31, stk. 2
Kr. time
209,63
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 13, stk. 13
Kr. time
112,21
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
     
Ikke-forsørgere
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
2.700
Forsørgere med et hjemmeboende barn
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
3.900
Forsørgere med et udeboende barn
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
4.000
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
600
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
Lov § 34, stk. 59)
Kr. mdl.
17.073
Sanktioner 10)
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25)
Kontanthjælp:
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
634
Fyldt 25 år, andre
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
477
Under 25 år, udeboende
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
307
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
261
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
148
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
130
Under 25 år, børn
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
634
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
634
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
477
Under 25 år, gravid
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
477
Under 25 år, bidragspligt, max. hjælp inkl. tillæg
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
634
Kontanthjælpsnedsættelse, jf. lovens § 25, stk. 5
Lov § 35, stk. 3
Kr. pr. dag
30
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb)
Kontanthjælp - voksen med børn m.fl.
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.590
Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl.
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.590
Kontanthjælp - unge, udeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. hændelse
402
Kontanthjælp - unge, hjemmeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. hændelse
246
9) BEK nr. 911 af 25. september 2009 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv socialpolitik).
10) Bestemmelserne under »Sanktioner« henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 af lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 34 af 28. april 2010 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp.

Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
     
Fyldt 30 år
Lov § 52, stk. 1
Kr. mdl.
17.073
Under 30 år, forsørger egne børn i hjemmet
Lov § 52, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
17.073
Fyldt 25 år, forsørger ikkehjemmeboende børn
Lov § 52, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
13.732
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
Lov § 52, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
Lov § 52, stk. 2, nr. 4
Kr. mdl.
6.660
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
Lov § 52, stk. 2, nr. 5
Kr. mdl.
3.214
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
Lov § 52, stk. 2, nr. 6
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, forsørger ikkehjemmeboende børn, psykisk syg
Lov § 52, stk. 2, nr. 7
Kr. mdl.
13.732
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
Lov § 52, stk. 2, nr. 8
Kr. mdl.
10.335
Under 25 år, max.hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
Lov § 52, stk. 3
Kr. mdl.
13.732
Hvis indtægt i 6 mrd. før afg. om reva. gns. overstiger højeste revalidering
Lov § 52, stk. 4
Kr. mdl.
17.073
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra
Lov § 58, stk. 1
Kr. året
12.000
Ledighedsydelse
     
Ledighedsydelse (maksimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.585
Ledighedsydelse (minimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.230
Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)
Lov § 74d, stk. 3
Kr. time
209,63

Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
ATP-bidrag ved kontanthjælp, revalideringsydelse
og ledighedsydelse
   
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
13.732
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
10.335
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
13.080
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
9.683
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag11)
Lov § 80
Kr. mdl.
90
Kommunens 2/3 bidrag
Lov § 80
Kr. mdl.
180
11) Jf. BEK nr. 1237 af 11. december 2009.

Tabel 4.4 Finansiering 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Et fælles rådighedsbeløb for forsikrede-
og ikke-forsikrede ledige
§ 118, stk. 2
Kr. pr. år
14.097

Tabel 5. Løntilskud, befordringsgodtgørelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse mv. 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 1
Kr. time
25,29
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 2
Kr. time
44,27
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 3
Kr. time
70,54
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 4
Kr. time
102,45
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 5
Kr. time
136,35
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år
Lov § 67c
Kr. time
106,49
Løntilskud ved fleksjob
     
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
466.594
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
242,50
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
233.297
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
121,25
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
311.063
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
161,67
Jobrotationsydelse
Lov § 98a, stk. 2
Kr. time
170,36
Befordringsgodtgørelse
     
Vejledning og opkvalificering samt løntilskud til off. arb.givere
Lov § 82, stk. 1
Kr./km. ud over 24
1,05
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 1)
Lov § 82, stk. 1
Kr./km. ud over 24
1,05
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 4, 5 og 7)
Lov § 82, stk. 1
Kr./km. ud over 24
1,05
6 ugers selvvalgt uddannelse (personer efter § 2, nr. 1)
Lov § 82, stk. 2
Kr./km. ud over 24
1,05
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2 og 3)
Lov § 83, stk. 1
Kr. mdl.
1.000
Maksimal timeløn12)
Lov § 55, stk. 2
Kr. time
113,92
Seniorjob13), statstilskud til kommune pr. helårsstilling
Lov § 15, stk. 1
Kr. årlig
129.939
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
     
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
Lov § 26a stk. 2,
og 73 b, stk. 2,
Kr. uge
3.601,50
12) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Kap. 9 i BEK nr. 482 af 19. maj 2011.
13) Lov om seniorjob, Lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Tabel 6. Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet 2012

 
Henvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb
Lov § 45, stk. 4, 2. pkt.
og Lov § 45, stk. 5, 2. pkt.
Kr. årlig pr. helårsperson
80.750
Resultattilskud
     
Ordinær beskæftigelse
Lov § 45, stk. 7, nr. 1
Kr. (engangsbeløb)
46.142
Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse
Lov § 45, stk. 7, nr. 2
Kr. (engangsbeløb)
46.142
Bestået danskprøve
Lov § 45, stk. 7, nr. 3 og 4
Kr. (engangsbeløb)
34.607

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 12. marts 2012

P.M.V.
Marie Hansen

/ Søren Tingskov