Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes efter stk. 2 som et nyt stykke:

»Stk. 3. En elev, der i sit højest prioriterede uddannelsesønske har en gymnasial uddannelse, skal i uddannelsesplanen anføre mindst to yderligere uddannelsesønsker. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, hvis der ikke udbydes anden ønsket uddannelse inden for rimelig geografisk afstand fra elevens bopæl.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 13. februar 2012

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Simon Kjølby Larsen