Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap

I medfør af § 12 i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

§ 1. Timebanken efter lovens § 12 udgør årligt 7 timer per bruger af tolkeordningen.

§ 2. For døvblinde suppleres timebanken årligt med 13 timer per bruger af tolkeordningen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. marts 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 738 af 27. juni 2011 om størrelsen af timebanken til tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap og bekendtgørelse nr. 774 af 27. juni 2011 om forsøgsordninger efter lov om tolkning til personer med hørehandicap.

Social- og Integrationsministeriet, den 2. marts 2012

Karen Hækkerup

/ Karin Ingemann