Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2010 om bekendtgørelse af afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»Bekendtgørelsen finder anvendelse for afviklingen af Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskaber.«

2. I § 3, nr. 3, 3. pkt. ændres »låntagers« til: »långivers«.

3. I § 3 indsættes som nr. 4:

»4) yde finansiel rådgivning vedrørende investeringer, pensioner, opsparing, fast ejendom, valuta, skat mv., medmindre der er krav herom efter anden lovgivning.«

4. I § 7, stk. 1, udgår »og senest 5 år efter overdragelsesaftalens indgåelse«.

5. I § 10, stk. 2, ændres »Økonomi- og Erhvervsministeriet« til: »Erhvervs- og Vækstministeriet«.

6. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finansiel Stabilitet A/S er forpligtet til at forsøge at gennemføre et salg af hele eller dele af datterselskaberne umiddelbart i forlængelse af afrapporteringen, hvis afrapporteringen efter stk. 2 viser, at det er økonomisk mere fordelagtigt at sælge datterselskaber frem for at fortsætte afviklingen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 16. februar 2012

Ole Sohn

/ Christian Ølgaard