Den fulde tekst

Fremsat den 29. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

(Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder)

§ 1

I lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 543 af 26. maj 2010 og ved § 11 i lov nr. 595 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved ganske særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
   
1.
Indledning
2.
Gældende ret
3.
Lovforslagets indhold
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
5.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
6.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
7.
Administrative konsekvenser for borgerne
8.
Miljømæssige konsekvenser
9.
Forholdet til EU-retten
10.
Hørte myndigheder og organisationer
11.
Sammenfattende skema
   

1. Indledning

Selvom der med den seneste liberalisering af lukkeloven er skabt ganske vide rammer for hvornår, der kan ske detailsalg fra butikker, mangler der alligevel en fleksibilitet i loven for så vidt angår muligheden for i enkelttilfælde at kunne foretage detailsalg på helligdage. Det betyder bl.a., at der fra butikkerne ikke må ske detailsalg i forbindelse med omfattende kulturarrangementer, som f.eks. omfattende internationale sportsbegivenheder og lignende officielle arrangementer, når sådanne arrangementer foregår på helligdage. Der har i de senere år været en tendens til, at den slags større arrangementer arrangeres rundt om i landet og således er med til at sætte disse byer på danmarks- eller verdenskortet. Når der ikke må ske detailsalg fra butikkerne, fordi arrangementerne falder på en helligdag, vil lokale butikkers vækstmuligheder ved en øget omsætning i forbindelse med tilstrømning af turister til disse arrangementer derved udeblive.

Det foreslås derfor med dette lovforslag, at der skabes større fleksibilitet i loven ved at give mulighed for, at butikkerne i forbindelse med omfattende enkeltarrangementer af helt særlig karakter vil kunne få tilladelse til at foretage detailsalg på en helligdag. Derved bliver der skabt mulighed for en øget vækst og omsætning også i de lokale samfund.

2. Gældende ret

Med ændringen af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) i 2010 skete der en liberalisering af loven, som falder i to faser. Første fase vedrører perioden frem til 1. oktober 2012, hvor butikkerne har fået videre muligheder for at holde åbent. Anden fase vedrører perioden efter 1. oktober 2012 og frem, hvor butikkerne ikke længere er underlagt nogen lukketidsregler på nær på helligdage og enkelte andre dage.

Såvel efter de lukketidsregler, der gælder før 1. oktober 2012, som efter de lukketidsregler, der gælder efter den 1. oktober 2012, må der fra butikker, hvorfra der foregår detailsalg, som hovedregel ikke ske detailsalg på helligdage. Der findes dog en række undtagelser for så vidt angår bl.a. salg af visse særlige varer, salg fra visse særlige butikker samt salg fra dagligvarebutikker med en omsætning under p.t. 31,4 mio. kr. årligt, men hovedreglen er, at der fra butikker ikke må ske detailsalg på helligdage.

3. Lovforslagets indhold

Med den foreslåede bestemmelse kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at bestemmelsen om lukketider kan fraviges ved ganske særlige lejligheder. Der skal være tale om meget omfattende enkeltarrangementer, typisk af international eller tilsvarende karakter, og ofte med deltagelse af danske og udenlandske organisationer. Der skal således være tale om arrangementer af officiel karakter. For at sikre, at betingelserne for dispensation er opfyldt, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Den foreslåede bestemmelse svarer til den dispensationsbestemmelse, der tidligere indgik i loven, og som blev ophævet i 2005. Bestemmelsen blev ved ophævelsen fundet overflødig, idet loven udvidede antallet af søndage, hvor butikkerne kunne foretage detailsalg. Baggrunden for at foreslå en tilsvarende bestemmelse genindført er som nævnt den manglende fleksibilitet for så vidt angår muligheden for i enkelttilfælde at kunne foretage detailsalg på helligdage.

Den foreslåede mulighed vil gælde såvel før som efter den 1. oktober 2012.

Det foreslås, at bestemmelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner

Da det forventes, at der bliver tale om relativt få tilladelser, får lovforslaget ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner.

5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Det vurderes, at den øgede fleksibilitet kan have positive økonomiske konsekvenser for butikkerne, idet liberaliseringen lokalt vil kunne gavne butikkernes omsætning og derved medvirke til lokal vækst. For butikker, der allerede må holde åbent på helligdage, kan forslaget betyde øget konkurrence.

6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Forslaget har været sendt til Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget får ikke konsekvenser for miljøet.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer

Forslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bager- og Konditormestre i Danmark, Bagere og chokolademagere, Benzinforhandlernes Fællesrepræsentation, Bryggeriforeningen, Coop Danmark A/S, DLF Dagligvareleverandørerne, Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Fotohandlerforening, Danmarks Optikerforening, Danmarks Restauranter og Caféer, Danmarks Sportshandlerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Detail, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret, Dansk Supermarked A/S, Danske Advokater, Danske Cykelhandlere, Danske Guldsmede og Urmagere, Danske Helsekostforretningers Brancheforening, Danske Regioner, Danske Slagtemestres Landsforening, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Boghandlerforening, Den Danske Dommerforening, DI - Organisation for Erhvervslivet, Dommerfuldmægtigforeningen, Energi- og Olieforum, Forbrugerrådet, FSR – danske revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Frederiksberg Kommune, Helsebranchens Leverandørforening, HK-Handel, HORESTA, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Københavns City Center, Københavns Kommune, Københavns Politi, Landbrug & Fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landdistrikternes Fællesråd, Landsorganisationen af Danmarks Detailfiskehandlere, Landsorganisationen i Danmark, Materialistforeningen, Nærbutikkernes Landsforening, Politidirektøren i København, Politidirektørforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen afdeling E og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne.

     
11. Sammenfattende skema
   
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Lempelsen kan lokalt have positive økonomiske konsekvenser for butikkerne
For butikker, der allerede må holde åbent på helligdage, kan forslaget betyde øget konkurrence
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
     

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter lovbestemmelsen kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at bestemmelsen om lukketider kan fraviges ved ganske særlige lejligheder. Der skal være tale om meget omfattende enkeltarrangementer, typisk af international eller tilsvarende karakter, og ofte med deltagelse af danske og udenlandske organisationer. Der skal således være tale om arrangementer af officiel karakter. For at sikre, at arrangementerne har en sådan karakter, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Bestemmelsen giver ikke mulighed for, at der meddeles dispensation i forbindelse med f.eks. lokale festivaler, byfester og indkøbscentres åbning, heller ikke selv om arrangementerne involverer en hel egn. Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for, at der gives tilladelse til en årlig tilbagevendende begivenhed, som f.eks. et pinse-karneval.

Den foreslåede bestemmelse svarer til den dispensationsbestemmelse, der tidligere indgik i loven, og som blev ophævet i 2005.

Som eksempel på en lejlighed, hvor der efter den tilsvarende, tidligere bestemmelse i lukkeloven er givet dispensation, kan nævnes åbningen af metroen til Frederiksberg, hvor der blev afholdt et større åbningsarrangement med royal deltagelse. Ved lejligheden blev der givet dispensation for det søgte tidsrum, Kristi Himmelfarts Dag kl. 10.00-20.00, og dispensationen omfattede alle butikker i Frederiksberg Kommune.

Som eksempel på en anden lejlighed, hvor der efter den tidligere bestemmelse er givet dispensation, kan nævnes afholdelsen af et meget stort gymnastik-landsstævne på Bornholm med ca. 40.000 deltagere. Landsstævner blev afholdt hvert fjerde år forskellige steder i Danmark, og det var første gang, at dette store stævne fandt sted på Bornholm. Ved lejligheden blev der givet dispensation for det søgte tidsrum på tre dage, og dispensationen omfattede alle butikker på Bornholm.

Den foreslåede bestemmelse vil gælde såvel før som efter den 1. oktober 2012.

Til § 2

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt, idet der er mange helligdage i april og maj måned i 2012.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
§ 2. Fra de i § 1, stk. 1, nævnte butikker må der ikke ske detailsalg fra lørdag kl. 20.00 til mandag kl. 6.00 samt på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag og efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg fra automater.
 
§ 2.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved ganske særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.