Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
31997L0078
 
Links til øvrige EU dokumenter
31992L0118
 
31993L0119
 
31996L0023
 
31997L0079
 
32001R0999
 
32002L0099
 
32004R0136
 
32006L0088
 
32008R1251
 
32009R0206
 
32012R0028
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Samhandel
Kapitel 3 Indførsel fra tredjelande
Kapitel 4 Indførsel til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 5 Indførsel af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 6 Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 7 Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning
Kapitel 8 Returnering
Kapitel 9 Privates indførsel
Kapitel 10 Vareprøver m.v.
Kapitel 11 Veterinær udpegning af toldoplag m.v.
Kapitel 12 Forsegling
Kapitel 13 Overgangs- og dispensationsbestemmelser
Kapitel 14 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.
Bilag 1 Del I
Bilag 2 Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer
Bilag 3 Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier
Bilag 4 Indførselsbetingelser for harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 5 Indførselsbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 6 Model af provianteringscertifikat
Bilag 7 Ansøgningsskema for returnering af fødevarer
Bilag 8 Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre
Bilag 9 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr
Bilag 10 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ
Bilag 11 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner
Bilag 12 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle
Bilag 13 Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme
Bilag 14 Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle
Bilag 15 Tredjelandsliste - Mælk og mejeriprodukter
Bilag 16 Tredjelandsliste - Æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
Bilag 17 Tredjelandsliste - Fersk kød af kaniner og harer
Bilag 18 Tredjelandsliste - Honning og Gelée Royal
Bilag 19 Tredjelandsliste - Fisk og fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr
Bilag 20 Tredjelandsliste - Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
Bilag 21 Indholdsfortegnelse for bilagene
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 67 og § 70, stk. 3 og 4, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006 samt § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 39, § 41, § 45, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 52, stk. 2, § 54, stk. 5, § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af de i bilag 1, del I anførte animalske fødevarer samt andre fødevarer af animalsk oprindelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere informationsudveksling i forbindelse med anløb af skibe fra tredjelande i danske havne og landing af fly fra tredjelande i danske lufthavne.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

Stk. 2. Ved veterinærkontrol forstås:

1) For fødevarer, som modtages ved samhandel, Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingernes

a) ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet,

b) mistankekontrol herunder kontrol under transporten, eller

c) skærpede kontrol.

2) For fødevarer, som returneres fra samhandelslande, Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingernes kontrol af virksomhedens modtagekontrol.

3) For fødevarer, som indføres fra tredjelande, grænsedyrlægens

a) kontrol af at partiet er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol),

b) kontrol af at der er overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol),

c) kontrol af at fødevarerne er egnede til menneskeføde og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevarestyrelsens laboratorier, og

d) mistankekontrol og skærpet kontrol.

4) For ikke-konforme fødevarer fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på eksport til tredjelande, den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3.

5) For fødevarer, som returneres fra tredjelande, den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3, litra b og c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i §§ 32-36.

Stk. 3. Ved ikke-diskriminerende kontrol forstås: Den stikprøvekontrol af fødevarepartier, som Fødevarestyrelsen foretager i forbindelse med samhandel. Udvælgelse af partier og omfang af kontrollen fastsættes ud fra en risikovurdering og under hensyn til den offentlige kontrol med de tilsvarende danskproducerede fødevarer.

Stk. 4. Ved mistankekontrol forstås:

1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af det efterfølgende parti af samme oprindelse, når partiet er faldet ved den ikke-diskriminerende kontrol eller ved mistankekontrol efter nr. 2, og

2) den kontrol Fødevarestyrelsen foretager på specifik mistanke til et parti fødevarer, der indføres ved samhandel eller fra tredjeland.

Stk. 5. Ved skærpet kontrol forstås:

1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er faldet ved mistankekontrollen efter stk. 4, og

2) den opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er afvist ved et grænsekontrolsted ved kontrol efter stk. 2, nr. 3 eller stk. 4, nr. 2.

Stk. 6. Ved indførsel forstås:

1) modtagelse af fødevarer fra et andet samhandelsland,

2) indførsel fra tredjelande af fødevarer til fri omsætning samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«,

3) introduktion af ikke-konforme fødevarer fra tredjelande til transit eller oplagring,

4) indførsel i henhold til kapitel 5 og 8-10 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning, og

5) anløb eller mellemlanding i henhold til kapitel 7 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

Stk. 7. Ved samhandel forstås: Modtagelse i Danmark, jf. stk. 8, af fødevarer som,

1) er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne i en virksomhed i et andet samhandelsland eller på et fabriksfartøj, der er registreret af et andet samhandelsland, eller

2) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagevirksomheden i et andet samhandelsland til Danmark.

Stk. 8. Ved samhandelsland forstås: Et EU-land, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino samt for fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle desuden Færøerne. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

1) Færøerne, bortset fra fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle, i Kongeriget Danmark,

2) Grønland i Kongeriget Danmark,

3) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og

4) oversøiske territorier og departementer i Republikken Frankrig.

Stk. 9. Ved tredjelande forstås: Lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 8.

Stk. 10. Ved transit forstås: Landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 11. Ved konforme fødevarer forstås: Fødevarer, som opfylder gældende lovgivning for indførsel til fri omsætning i EU.

Stk. 12. Ved ikke-konforme fødevarer forstås: Fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning for fri omsætning i EU.

Stk. 13. Ved ikke-konform oplagring forstås: Midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer, jf. stk. 12, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 14. Ved ikke-harmoniserede fødevarer forstås: Fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og for hvilke der alene er fastsat nationale indførselsbetingelser.

Stk. 15. Ved foreskrevet dokument forstås: Et sundhedscertifikat, hygiejnecertifikat, veterinærdokument f.eks. en veterinær tillægsattestation eller andet dokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 16. Ved parti (fra samhandelslande) forstås: En mængde af en animalsk fødevare, som hidrører fra samme afsender i et EU-land og er bestemt til samme modtager i et andet EU-land.

Stk. 17. Ved parti (fra tredjelande) forstås: En mængde af en animalsk fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

Stk. 18. Ved importør forstås: En person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel af fødevarer, og som har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingere.

Stk. 19. Ved den ansvarlige for partiet forstås: Importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foranlediger indførsel af et specifikt parti.

Stk. 20. Ved modtagevirksomhed forstås: En virksomhed, som fysisk modtager fødevarer ved samhandel eller ved returnering eller foretager en opdeling af et parti fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

Stk. 21. Ved skibsprovianteringsvirksomhed forstås: Et toldoplag med særlig godkendelse som provianteringsvirksomhed fra SKAT til oplagring af fødevarer, som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsættes i EU.

Stk. 22. Ved sammensatte fødevarer forstås: Fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, herunder fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af den færdige fødevare.

Stk. 23. Ved kanaliseret indførsel forstås: Indførsel, hvor et parti fødevarer skal afsendes fra grænsekontrolstedet direkte til den godkendte modtagevirksomhed i forseglede transportmidler.

Stk. 24. Ved foder til selskabsdyr forstås: Foder til dyr tilhørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller nogen landbrugsproduktion.

Stk. 25. Ved foder til pelsdyr forstås: Foder til dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pelse, men som ikke anvendes til konsum.

Stk. 26. Ved et veterinærkontrolcertifikat (CVED) forstås: Det to-sidede dokument, som foreskrives i forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol, til importørens forhåndsanmeldelse (del I), og grænsedyrlægens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse (del II).

Stk. 27. Ved et datter-veterinærkontrolcertifikat (datter-CVED) forstås: Et veterinærkontrolcertifikat, der henviser til et tidligere udstedt veterinærkontrolcertifikat.

Stk. 28. Ved bekræftet kopi forstås: Kopi af et originalt dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 29. Ved denaturering af fødevarer forstås: En proces hvor fødevarer neddyppes i eller overhældes eller overbruses med grøn farve. Denaturering af fødevarer skal sikre, at denaturerede fødevarer ikke ved en fejl anvendes til menneskeføde eller foder.

Stk. 30. Ved destruktion forstås: Bortskaffelse ved forbrænding.

Kapitel 2

Samhandel

§ 3. Fødevarer skal ledsages af et sundhedscertifikat eller særligt udformede handelsdokumenter, hvis der af dyresundhedsmæssige grunde er vedtaget fællesskabsbestemmelser herom.

Stk. 2. Ikke-harmoniserede fødevarer må kun indføres efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen centralt. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareafdeling, i hvis område importøren er beliggende.

§ 4. Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne om modtagelse eller forventet modtagelse af partier af fødevarer efter Fødevarestyrelsens specifikation.

§ 5. Modtagevirksomheder skal løbende føre et register over modtagne partier fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

§ 6. Importøren skal for hvert parti, der modtages på modtagevirksomheden, som egenkontrol foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende lovgivning samt besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages, før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at sundheds- og identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2. Importøren skal straks indberette uregelmæssigheder ved partiet til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende.

§ 7. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne foretage mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af transportmidlerne.

Stk. 3. Hvis der ved den i stk. 1 eller 2 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed, foretager Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra denne virksomhed.

Stk. 4. Partier, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, beslaglægges af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

§ 8. Hvis det konstateres, at et parti fødevarer ikke opfylder gældende bestemmelser, beslaglægger Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne partiet, herunder eventuelle dele af partiet i senere omsætningsled, og træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, kan Fødevarestyrelsen vælge også at beslaglægge disse dele.

Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af § 6 kan Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne undlade at beslaglægge partiet.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne giver importøren påbud om, at

1) partiet returneres inden for en fastsat frist,

2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Returnering er betinget af, at Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 6. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren ønsker det, skal partiet destrueres.

Stk. 7. Destruktion, som nævnt i stk. 3, nr. 3, og stk. 6, skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

§ 9. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne beslaglægger partiet og træffer afgørelse om destruktion inden for en fastsat frist, herunder af eventuelle dele af partiet i senere omsætningsled, hvis det konstateres, at:

1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, eller en zoonose eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne kan beslutte, at stk. 1, nr. 2, ikke gælder for fødevarer, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 3. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 1, skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

Kapitel 3

Indførsel fra tredjelande

§ 10. Fødevarer, som ankommer fra tredjelande, skal føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til den pågældende fødevare, jf. bilag 2.

Stk. 2. Fødevarer, der ankommer til et grænsekontrolsted, skal underkastes veterinærkontrol ved dette grænsekontrolsted, før fødevarerne må føres ind i EU, jf. dog § 23.

§ 11. Fødevarer må ikke indføres eller genindføres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse, beslaglægges af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. § 19.

Stk. 3. Fødevarer med oprindelse i tredjelande, som indføres i Danmark ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

Stk. 4. Fødevarer, som ankommer fra tredjelande, må ikke indføres i Københavns Frihavn uden forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København, jf. dog stk. 5 eller 6.

Stk. 5. Der skal ikke søges godkendelse efter stk. 4, hvis de pågældende fødevarer føres direkte fra tredjeland til det godkendte grænsekontrolsted beliggende i Københavns Frihavn uden forudgående opbevaring i Københavns Frihavn.

Stk. 6. Fødevarer, omfattet af stk. 4, som beviseligt er indført i Københavns Frihavn før 15. oktober 2010, må i en overgangsperiode indtil 1. februar 2011 opbevares i Københavns Frihavn uden grænsedyrlægens godkendelse. Opbevaring af disse fødevarer i Københavns Frihavn efter 1. februar 2011 er betinget af forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København.

§ 12. Fødevarer skal ved indførslen være ledsaget af originalen af de foreskrevne dokumenter, der skal indeholde de foreskrevne attestationer vedrørende folke- og dyresundhed for den pågældende fødevare.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af partiet. Den bekræftede kopi skal ledsage partiet eller hvert enkelt delparti, i de tilfælde hvor fødevarerne opdeles i delpartier efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer skal dog altid ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter efter foretagen veterinærkontrol.

§ 13. Importøren skal til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet sende en forhåndsanmeldelse om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol. Forhåndsanmeldelsen skal ske i henhold til artikel 2, jf. bilag III i forordning (EF) nr. 136/2004. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden partiets fysiske ankomst til EU-området.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelser, der sendes til danske grænsekontrolsteder, skal udfyldes på den dansksprogede version.

Stk. 3. Underretningen skal være korrekt udfyldt og uden rettelser.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sende veterinærkontrolcertifikatet til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet efter endt veterinærkontrol, jf. art. 3, stk. 3, i forordning 136/2004.

Stk. 5. Virksomheder, der agter at indføre fødevarer i Københavns Frihavn, jf. § 11, stk. 4, skal sende den i § 13, stk. 1 nævnte forhåndsanmeldelse til grænsedyrlægen i København, Kystvejen 16, 2770 Kastrup således, at forhåndsanmeldelsen er grænsedyrlægen i hænde senest en arbejdsdag (mandag – fredag) inden fødevarerne indføres.

Stk. 6. Den i stk. 5 omhandlede forhåndsanmeldelse skal ledsages af information om:

1) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor de indførte fødevarer skal opbevares, og

2) forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn.

§ 14. Mæglere, luftfartsselskaber, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet for ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selvom lasten eller dele heraf består af andre varer end animalske fødevarer, og uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, indføres eller transiteres. Meddelelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og produktkategorierne tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, medmindre de bliver ombord.

§ 15. Havne og lufthavne, hvor der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn henholdsvis lufthavn de ankommer fra.

§ 16. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol, jf. de i bilag 3 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, jf. dog § 26, stk. 3, § 27, stk. 4 og § 37, stk. 4.

Stk. 2. Ved kanaliseret indførsel skal grænsekontrollen underkaste partiet dokumentkontrol på grænsekontrolstedet, mens identitetskontrollen og den fysiske kontrol af partiet kan foretages enten på grænsekontrolstedet eller af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne på den godkendte modtagevirksomhed, straks partiet er ankommet dertil. For kød af vildtlevende hårvildt, der indføres med påsiddende skind, skal identitetskontrollen og den fysiske kontrol af partiet, herunder hygiejnekontrollen og undersøgelser for indhold af restkoncentrationer, foretages af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne, straks partiet er ankommet til den godkendte modtagevirksomhed, som skal være en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed.

Stk. 3. Ved kanaliseret indførsel skal transporten mellem indgangsgrænsekontrolstedet og den godkendte modtagevirksomhed foretages i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes. Fødevarerne skal forblive under toldtilsyn frem til den godkendte modtagevirksomhed i henhold til T 5-proceduren, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks. Fødevarer, der er under grænsedyrlægens officielle forsegling, må ikke aflæsses, opdeles eller håndteres.

§ 17. Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, samt affald af disse fødevarer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, hvis de ikke føres ind i Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Fødevarer og affald heraf omfattet af stk. 1 med tilhørende éngangsemballage, som fraføres de i stk. 1 nævnte transportmidler, skal destrueres. Havne og lufthavne skal på forhånd underrette Fødevarestyrelsen, veterinærafdelingerne, når fødevarer og affald heraf skal fraføres de i stk. 1 omhandlede transportmidler.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1, må efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen, overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn på betingelse af, at overførslen sker under toldlukke, og at de pågældende fødevarer har oprindelse enten i samhandelslande eller i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 2, skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen, veterinærafdelingerne.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med destruktion af fødevarer, jf. stk. 2, påhviler importøren.

§ 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Har grænsedyrlægen udtaget prøver på baggrund af mistanke, beslaglægges partiet på grænsekontrolstedet, eller, hvis dette ikke er muligt, på et af grænsedyrlægen anvist lager, som er beliggende i den fødevareafdeling, i hvis område grænsekontrolstedet befinder sig.

Stk. 3. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller grove eller gentagne fejl, skal grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer af samme oprindelse. Grænsedyrlægen beslaglægger sådanne partier.

Stk. 4. Den skærpede kontrol må først ophæves, når analyseresultaterne af ti på hinanden følgende partier af samme oprindelse indført i EU vurderes at være favorable.

Stk. 5. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med skærpet kontrol påhviler importøren. Når de samlede omkostninger er betalt, tilbagebetales depositum.

§ 19. Hvis fødevarer i et parti ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægenpartiet. Grænsedyrlægen træffer afgørelse om, at partiet ikke må indføres.

Stk. 2. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at

1) partiet returneres inden for en fastsat frist på højst 60 dage,

2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægges partiet af den fødevareafdeling, i hvis område partiet befinder sig, som træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne giver påbud som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Returnering skal ske på de betingelser, der er anført i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Stk. 6. Returnering efter stk. 2 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 3 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 7. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsatte tidsfrist er overskredet, skal partiet destrueres. Tilsvarende gælder hvis importøren giver sit skriftlige samtykke til, at et parti skal destrueres.

Stk. 8. Destruktion, som nævnt i stk. 2, nr. 3, og stk. 7, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

§ 20. Hvis et parti fødevarer kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen partiet og træffer afgørelse om, at partiet ikke må indføres. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at partiet skal destrueres inden for en fastsat frist, jf. dog stk. 5 og 7.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægges partiet af den fødevareafdeling, i hvis område partiet befinder sig, som træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes samt giver påbud om, at partiet skal destrueres, jf. dog stk. 7. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, beslaglægger Fødevarestyrelsen også disse dele.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 1, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

Stk. 5. Grænsedyrlægen kan dog tillade, at et parti fødevarer, som er vurderet at udgøre en fare for menneskers sundhed, returneres på nærmere fastsatte vilkår, jf. artikel 19, stk. 2, litra a i forordning (EF) 882/2004.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og returnering eller destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 7. Hvis et parti fødevarer er afvist, fordi der er konstateret et indhold af restkoncentrationer af visse stoffer, hvis anvendelse er forbudt eller ikke tilladt, over MRL (Maximum Residue Limit), jf. Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater, skal grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne uanset stk. 1 eller 2 give påbud om, at partiet skal returneres eller destrueres efter § 19.

§ 21. Et parti fødevarer må først indføres eller genindføres fra tredjelande, transiteres, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 42, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Indførsel til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 22. Indførsel til fri omsætning af fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske på de i bilag 4 anførte betingelser.

§ 23. For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af:

1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere pågældende fødevare, og

2) at partiet transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:

1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,

2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet i EU,

3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med næste bestemmelsesgrænsekontrolsted som destination.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde ved partiets ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en underretning (forhåndsanmeldelse), jf. § 13, stk. 1. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiets fysiske ankomst til EU-området.

Stk. 5. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsedyrlægen foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Indførsel af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 24. Indførsel af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske på de i bilag 5 anførte betingelser.

Stk. 2. Indførsel af andre ikke-harmoniserede fødevarer end dem, der er anført i bilag 5, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område importøren er beliggende.

Kapitel 6

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 25. Ikke-konforme fødevarer må ikke indføres til fri omsætning i samhandelsområdet.

§ 26. Ikke-konforme fødevarer må transiteres til et tredjeland, hvis:

1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15,

2) fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. En tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transitten af fødevarerne skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 4. Transitten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes. Fødevarerne må ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1 må kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Fødevarerne kan føres direkte til destruktion efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet. Destruktionen skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med destruktion af fødevarer, jf. stk. 6, påhviler importøren.

Stk. 8. Ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, skal ledsages af veterinærkontrolcertifikatet udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalen af det foreskrevne dokument.

Stk. 9. Den ansvarlige for transitten skal anføre på forhåndsanmeldelsen, jf. § 13, stk. 1, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader EU. Den ansvarlige for transitten skal desuden skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

§ 27. Ikke-konforme fødevarer må kun oplagres i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, eller transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, hvis:

1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15,

2) fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, jf. dog stk. 3, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2. For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene i de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 5.

Stk. 4. Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 5. Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende om at der ankommer ikke-konforme fødevarer. Før ikke-konforme fødevarer fraføres lageret, skal den ansvarlige for oplagringen sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1, til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende.

Stk. 6. For ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager, eller som skal transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib, jf. stk. 1, gælder følgende betingelser ud over det, der fastsættes i den givne tilladelse:

1) Transport af fødevarerne skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

2) Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi heraf.

3) Fødevarerne må kun føres ind på et lager, hvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

4) Fødevarerne skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. § 43, stk. 2.

5) Fødevarerne må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden fjernelse af emballagen.

Stk. 7. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede partiet til lageret, så identifikation af hver enhed i partiet er mulig.

Stk. 8. Hvis et parti fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere partier, skal ejeren af partiet før fraførslen udfylde en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1, for hvert af de nye partier med henblik på udstedelse af datter-veterinærkontrolcertifikater. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet, skal ejeren af partiet anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader EU.

§ 28. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, må kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland, jf. dog stk. 8. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed er betinget af, at ejeren af partiet over for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fremlægger dokumentation for, at den kompetente myndighed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne. En sådan tilladelse er betinget af, at ejeren af partiet skriftligt over for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres. Fødevarerne må kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 5. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i en skibsprovianteringsvirksomhed, må kun fraføres med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i særligt godkendte provianteringslagre i den havn, hvor provianteringen af skibet foretages, jf. dog stk. 8.

Stk. 6. Ikke-konforme fødevarer må kun fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, hvis Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 7. Fraførsel efter stk. 1-3 og 5 skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes. Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 8. Fraførsel med henblik på destruktion kan ske efter forudgående denaturering. Destruktion skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen.

Stk. 9. Omkostninger i forbindelse med destruktionen af fødevarer i henhold til stk. 3 og 8 påhviler importøren.

§ 29. Ikke-konforme fødevarer skal til enhver tid være ledsaget af et veterinærkontrolcertifikat, jf. dog stk. 2. Veterinærkontrolcertifikatet skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal dog være ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne ved fraførslen. Dette gælder også, selvom fødevarerne efterfølgende oplagres midlertidigt i et særligt godkendt provianteringslager, jf. § 28, stk. 5.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal være ledsaget af såvel et veterinærkontrolcertifikat som et provianteringscertifikat. Begge certifikater udstedes på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Umiddelbart efter at et parti ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager partiet, og returnere det kontrasignerede certifikat til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, som har udstedt certifikatet. Skibsførerens kontrasignering er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§ 30. Transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal grundigt rengøres og desinficeres, før de på ny må anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 7

Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning

§ 31. Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis:

1) der på stedet er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare,

2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15, og

3) fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

Stk. 2. Den ansvarlige for transporten skal underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,

2) bestemmelsestredjelandet,

3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde ved partiets ankomst til grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 4. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitets- og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 7. Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som indføres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af bestemmelserne i kapitel 6.

Kapitel 8

Returnering

§ 32. Ansøgning om tilladelse til at føre fødevarer til veterinærkontrol med henblik på genindførsel fra tredjelande skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen så vidt muligt udfyldes, før den fremsendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af

1) en vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor fødevaren har været transporteret eller opbevaret,

2) eksportcertifikatet, som kan være:

a) originaleksemplaret af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen,

b) en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi heraf, eller

c) en af den udstedende fødevareafdeling bekræftet kopi heraf,

3) en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, jf. dog stk. 3,

4) for myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, jf. dog stk. 3, og

5) ved ikke plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3 og 4, gælder ikke ved hjemtagelse under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

§ 33. Den ansvarlige for fødevarer, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter § 32 skal til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet sende forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden partiets fysiske ankomst til EU-området.

§ 34. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til returnering.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område bestemmelsesvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Grænsedyrlægen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen, herunder, at fødevaren transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheden uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen således, at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan i særlige tilfælde gøre tilladelsen til returnering betinget af, at den ansvarlige for partiet gennemfører en særlig returvarekontrol af fødevarerne på bestemmelsesvirksomheden og indsender en rapport over foretaget returvarekontrol til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne, i hvis område bestemmelsesvirksomheden er beliggende, samt at de returnerede fødevarer først må tages i anvendelse eller overdrages, når Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne har meddelt tilladelse hertil.

§ 35. §§ 32-34 gælder også for returnering til et andet samhandelsland via Danmark. Den i § 34, stk. 2, nævnte dokumentation skal dog indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvortil partiet ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse til returnering til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at ejeren af partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til genindførslen.

Stk. 3. Returnering fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland af et parti fødevarer må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted partiet ønskes indført. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes, før denne fremsendes.

§ 36. Returnering fra et samhandelsland til Danmark af et parti fødevarer, som ikke overholder gældende bestemmelser uanset om partiet er myndighedsafvist eller kommercielt afvist, må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område virksomheden, som genindfører partiet, er beliggende.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at genindføre de i stk. 1 omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen så vidt muligt udfyldes før den fremsendes til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen.

Stk. 3. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen fremlægger dokumentation for, at myndigheden, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 4. Fødevarer, som Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen har tilladt genindført, skal forhåndsanmeldes over for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen ved den modtagevirksomhed, som fødevarerne genindføres til. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen i hænde senest den sidste arbejdsdag (mandag – fredag) forud for genindførslen og senest 24 timer før forventet ankomsttidspunkt og skal indeholde oplysning om det forventede ankomstdato og klokkeslæt. Forhåndsanmeldelsen skal vedlægges kopi af tilladelsen givet efter stk. 1.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at der indsendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden. Rapporten skal sendes til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede fødevarer må ikke tages i anvendelse eller overdrages, før Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen har givet tilladelse hertil.

Stk. 7. Alle steder i denne paragraf, hvor der er anført »Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen«, kan i stedet læses som »Fødevarestyrelsen, kødkontrollen«, hvis returnering sker til en virksomhed, der er underlagt Fødevarestyrelsen, kødkontrollens kontrol.

Kapitel 9

Privates indførsel

§ 37. Personer, der medtager eller modtager fødevarer fra andre samhandelslande, som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør. Indførslen kan finde sted uden tilladelse og uden mængdebegrænsning og er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 2, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

2) Fødevarerne er bestemt til eget brug.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for samhandelslande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici for folke- eller dyresundheden.

Stk. 3. Private må uden tilladelse indføre animalske fødevarer fra Island i følgende mængder:

1) Fisk og fiskevarer: Ubegrænset mængde.

2) Sammensatte fødevarer, der opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1 i Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF: Ubegrænset mængde.

3) Andre animalske fødevarer end de i nr. 1 og 2 nævnte: Mængdebegrænsning på maksimalt 10 kg pr. person.

Stk. 4. Personer, som medtager eller modtager fødevarer fra tredjelande som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør. Indførslen kan finde sted uden tilladelse, og indførslen er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 3 på betingelse af, at

1) fødevarerne kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 14 og 16 samt bilag 18-20 i denne bekendtgørelse, og hvorfra indførsel ikke er forbudt af dyresundhedsmæssige grunde, og

2) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 overholdes.

Stk. 5. Privates indførsel af fødevarer fra tredjelande må ikke ske fra tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

§ 38. Privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland må ske som samsending til flere personer, og indførslen er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 3, på betingelse af, at

1) fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) samsendingen sendes direkte til én af de personer, som fremgår af den i nr. 3 omhandlede liste,

3) forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf de enkelte pakkers vægt og indhold samt navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår,

4) de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn,

5) modtageren af samsendingen orienterer Fødevarestyrelsen, inden hver forsendelses ankomst til Danmark. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelser fra Fødevarestyrelsen,

6) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

a) højst 10 kg kød og kødprodukter,

b) højst 10 kg mælk og mælkeprodukter,

c) højst 20 kg fiskevarer eller en hel fisk, hvis vægten af fisken overstiger 20 kg (for fisk og fiskevarer fra Færøerne gælder dog ingen mængdebegrænsning), og

d) højst 10 kg andre animalske produkter, f.eks. honning, æg og ægprodukter samt levende toskallede bløddyr),

7) modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 6, til den endelige modtager, jf. nr. 3,

8) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

9) fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug, og

10) hver modtager maksimalt får de i nr. 6 nævnte mængder fødevarer.

Stk. 2. Indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til private må ske via en forening, og indførslen er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 3, på betingelse af, at

1) fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

a) højst 5 kg kød og kødprodukter,

b) højst 5 kg mælk og mælkeprodukter,

c) højst 5 kg fiskevarer eller en hel fisk, hvis vægten af fisken overstiger 5 kg (for fisk og fiskevarer fra Færøerne gælder dog ingen mængdebegrænsning), og

d) højst 5 kg andre animalske produkter, f.eks. honning, æg og ægprodukter samt levende toskallede bløddyr),

3) enkeltpakkerne er mærket med indhold,

4) foreningen for hver forsendelse, og inden forsendelsen ankommer til Danmark, orienterer Fødevarestyrelsen om forsendelsen, og at den er til foreningsbrug. Orienteringen skal omfatte forsendelsens varetyper og mængder og skal ske efter nærmere angivelse fra Fødevarestyrelsen,

5) foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til registrerede medlemmer af foreningen,

6) foreningen ikke modtager betaling for udleveringen,

7) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

8) fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug,

9) hvert medlem pr. gang maksimalt modtager de i nr. 2 nævnte mængder fødevarer,

10) foreningen inden den påbegynder aktiviteten anmelder den til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område foreningen er beliggende. Aktiviteten skal herefter anmeldes én gang årligt hver den 15. januar,

11) foreningen løbende fører et register over de mængder, der for hver indført forsendelse er formidlet til hvert medlem. Registret skal udformes efter nærmere anvisninger fra Fødevarestyrelsen,

12) foreningen på anmodning foreviser det i nr. 11 nævnte register, og

13) foreningen for hvert kvartal indberetter registreringen efter nr. 11 til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Indførsel af ikke-konforme animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til patienter på færøske eller grønlandske patienthjem må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område patienthjemmet er beliggende. Tilladelsen vil være tidsbegrænset gældende for et år på vilkår, der er tilpasset den konkrete ansøgning. Der vil som minimum blive stillet krav om, at

1) fødevaren har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) patienthjemmet råder over et køkken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen,

3) hver forsendelse er ledsaget af

a) en erklæring fra de færøske eller grønlandske fødevaremyndigheder om, at fødevarerne er produceret på en hjemmemarkedsgodkendt virksomhed på Færøerne eller i Grønland, eller

b) en hygiejneattestation udstedt af de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder, idet hygiejneattestationen udformning på forhånd er aftalt mellem Fødevarestyrelsen og de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder,

4) fødevarerne føres ind via et dansk grænsekontrolsted, der er godkendt til den pågældende fødevare,

5) fødevarerne underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolstedet, jf. § 16, stk. 1, idet der uanset bilag 3 udføres 100 % fysisk kontrol,

6) patienthjemmet til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet sender en forhåndsanmeldelse, efter nærmere angivelser fra Fødevarestyrelsen,

7) fødevarerne føres direkte og uden omladning fra grænsekontrolstedet til det pågældende patienthjem i et transportmiddel eller beholder, der er forseglet af grænsedyrlægen. Forseglingen må kun fjernes af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne. Forseglingen kan i særlige tilfælde brydes af patienthjemmet efter forudgående aftale med Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen,

8) fødevarerne udelukkende anvendes i patienthjemmene og ikke bringes i omsætning eller udleveres herfra,

9) emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding,

10) genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres, og

11) patienthjemmene på forhånd har etableret særlige procedurer for modtagelse, opbevaring og håndtering af fødevarerne samt for bortskaffelse af emballage og rester af fødevarerne.

§ 39. Fødevarer, der ønskes indført i overensstemmelse med § 37 og § 38, stk. 1 og 2, kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 2. Fødevarer, der er indført i strid med § 37 eller § 38 eller med forordning (EF) nr. 206/2009, og som skal destrueres i henhold til forordningens artikel 6, stk. 1, skal destrueres efter reglerne i § 20.

Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af fødevarer, påhviler den, der indfører fødevarerne.

Stk. 4. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder henholdsvis passagerer synligt sted ophænge plakater, som informerer om indholdet af forordning (EF) nr. 206/2009, og som kan rekvireres hos Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne kan fastsætte vilkår for ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

Kapitel 10

Vareprøver m.v.

§ 40. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark kan, uanset at modtageren ikke er registreret og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede, ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for samhandelslande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

§ 41. Indførsel af fødevarer fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område virksomheden, som modtager vareprøven, er beliggende. Tilladelse kan gives uanset, at modtageren ikke er registreret og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede.

Stk. 2. Tilladelsen er betinget af, at den ansvarlige for partiet kan dokumentere, at de pågældende fødevarer, bortset fra honning, der frit kan indføres som vareprøve fra alle tredjelande,

1) har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse,

2) har oprindelse i Grønland eller Færøerne, eller

3) har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 3. Vareprøver fra tredjelande kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 4. Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprøver med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for partiet kan dokumentere oprindelsen af partiet, og at de pågældende fødevarer indføres

1) fra et tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20 i denne bekendtgørelse, eller

2) fra Grønland eller Færøerne.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1 gives ikke for fødevarer fra tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1 og 4 gives på følgende vilkår:

1) Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet, som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver på stedet dog er tilladt,

2) emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er anvendt ved analyse, skal returneres eller destrueres i henhold til § 19, stk. 4 og 5 henholdsvis § 19, stk. 7 og 8, og

3) genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres.

Stk. 7. Ved ansøgning om indførsel af fødevarer, der har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller ikke har oprindelse i Grønland eller Færøerne, er tilladelsen betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 8. Indførsel til Danmark af de i stk. 1 omhandlede vareprøver fra et andet samhandelsland kan ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen, i hvis område virksomheden, som modtager vareprøven, er beliggende. Ejeren af vareprøven skal sammen med ansøgningen til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen skriftligt erklære sig ansvarlig for at de i stk.6, nr. 1-3 anførte vilkår efterleves.

Stk. 9. Stk. 1-6 gælder også for de i stk. 1 omhandlede vareprøver, som indføres til Danmark fra et andet samhandelsland.

Kapitel 11

Veterinær udpegning af toldoplag m.v.

§ 42. Virksomheder, der anvendes som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomhed og særligt godkendte provianteringslagre, skal veterinært udpeges af Fødevarestyrelsen, centralt, før der må oplagres ikke-konforme fødevarer. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af toldbevillingen.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra SKAT.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen. Lokalet skal være forbeholdt dette personale.

Stk. 4. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder skal udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer.

§ 43. Ejere af de i § 42, stk. 1 nævnte virksomheder skal sikre, at lokalet, som anført i § 42, stk. 3, som minimum indeholder:

1) en telefon,

2) en telefax,

3) en computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, og

4) øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 2. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingen til oplagring af ikke-konforme fødevarer, skal råde over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 3. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 42, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) For fødevarer, der tilføres lageret:

a) dato for fødevarernes tilførsel til lageret,

b) fødevarens art,

c) fødevarens mængde i kg/liter,

d) oprindelsesland,

e) indgangsgrænsekontrolsted, og

f) løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede fødevarerne til lageret.

2) For fødevarer, der fraføres lageret:

a) dato for fødevarernes fraførsel fra lageret,

b) fødevarernes art,

c) fødevarernes mængde i kg/liter, og

d) løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

3) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

4) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden.

5) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

6) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§ 44. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre, hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingelser, der er anført i dette kapitel.

Kapitel 12

Forsegling

§ 45. Grænsedyrlægens eller Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingernes forsegling af transportmidler eller partier af animalske fødevarer må kun brydes af grænsedyrlægen eller Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne eller af den kompetente myndighed i et andet samhandelsland.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for forseglinger påsat i forbindelse med veterinærkontrol foretaget i andre samhandelslande, medmindre fødevarerne er frigivet til fri omsætning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

Kapitel 13

Overgangs- og dispensationsbestemmelser

§ 46. Gelatine, der er fremstillet før den 1. juni 2000, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

Stk. 2. Kollagen, der er fremstillet før den 31. december 2003, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

§ 47. Fødevarestyrelsen, centralt, kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 9, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske patogener, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved patogenerne i produktet inaktiveres.

2) § 20, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske patogener, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, således at patogenerne i produktet inaktiveres.

3) § 40, stk. 2, således at en vareprøve kan tillades indført til analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et samhandelsland med restriktioner.

4) § 41, stk. 5, således at en vareprøve kan tillades indført til analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et tredjeland med restriktioner.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 8, stk. 3, således at et parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

2) § 13, stk. 2, således at underretningen kan ske på engelsk.

3) § 15, således at havne og lufthavne kan undlade at fremsende lister over skibe eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet, såfremt oplysningerne er tilgængelige for grænsekontrollen i elektronisk form.

4) § 19, stk. 2, således at parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

5) § 28, stk. 7, således at ikke-konforme fødevarer, der fraføres skibsprovianteringsvirksomheder, ikke skal transporteres i:

a) vandtætte transportmidler hvis der alene er tale om emballerede fødevarer, som er sikret mod lækage, eller

b) forseglede transportmidler hvis de ikke-konforme fødevarer palleforsegles med officiel forsegling, inden de føres fra skibsprovianteringsvirksomheden, og at palleforseglingen først brydes ved ankomsten til skibet.

6) § 32, stk. 2, nr. 3, således at erklæringen kan erstattes af en generel erklæring fra tredjelandets kompetente myndighed om, at lageret, hvor partiet har været opbevaret, er godkendt og underlagt tilsyn af det pågældende tredjelands myndighed.

7) § 38, stk. 3, nr. 7, således at grænsedyrlægen kan tillade midlertidig oplagring af fødevarer bestemt til færøske eller grønlandske patienthjem inden transport til disse patienthjem.

Kapitel 14

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 48. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-6, § 8, stk. 5-7, § 9, stk. 4, § 10, § 11, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 4 eller 6, § 12, § 13, §§ 14-16, § 17, stk. 2-4, § 19, stk. 5-8, § 20, stk. 4, § 21, § 22, § 23, stk. 2-4, § 24, § 25, § 26, stk. 1, 2, stk. 4-6, stk. 8 eller 9, § 27, stk. 1, 2 eller stk. 5-8, § 28, stk. 1-8, § 29, § 30, § 31, stk. 1-3, § 32, stk. 1, § 33, § 35, § 36, stk. 1-6, § 37, stk. 1 eller stk. 3-5, § 38, stk. 1-3, § 39, stk. 2 eller 4, § 41, stk. 1, § 42, § 43, § 45, stk. 1 eller 2, eller § 46,

2) undlader at efterkomme afgørelser eller påbud efter § 8, stk. 1 eller 3, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, 2. pkt., § 19, stk. 1-3, § 20, stk. 1, 2 eller 7, § 34, stk. 1, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 8, stk. 4, § 9, stk. 3, § 19, stk. 4, § 20, stk. 3 eller 4, § 27, stk. 3, § 34, stk. 3 eller 4, § 39, stk. 4, 2. pkt., eller § 41, stk. 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i kommissionens forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

1) artikel 16, stk. 2-3 og 5-6,

2) artikel 17, 2. afsnit, eller

3) artikel 18.

§ 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter:

1) artikel 1-5,

2) artikel 8, eller

3) artikel 10.

§ 51. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og indførsel til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter:

1) artikel 12, stk. 1 og 2,

2) artikel 14, stk. 1-3,

3) artikel 15, stk. 1-3,

4) artikel 16, og

5) artikel 18.

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004:

1) artikel 2,

2) artikel 3, stk. 2, eller

3) artikel 4.

§ 53. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009:

1) artikel 3, eller

2) artikel 4.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af artikel 4 i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 7. marts 2012

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Del I

 
Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen
1.
Animalske fødevarer omfattet af bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.
2.
Sammensatte fødevarer, der indeholder forarbejdede kødprodukter.
3.
Sammensatte fødevarer hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet produkt af animalsk oprindelse, der ikke er et forarbejdet kødprodukt.
4.
Sammensatte fødevarer, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige fødevarer ikke opfylder kravene i del II, nr. 2.
 
 
 
 
Del II
   
 
Fødevarer der ikke er omfattet af bekendtgørelsen
 
1.
Ferske fiskevarer, der ikke er tilberedte fiskevarer, bortset fra rensning og hovedskæring, der landes direkte fra et fiskefartøj, som fører et tredjelands flag.
2.
Sammensatte fødevarer, som ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at fødevarerne:
 
a)
er holdbare ved omgivelsestemperatur eller klart som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret,
 
b)
er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum,
 
c)
er forsvarligt emballeret eller forseglet i rene beholdere, og
 
d)
ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt medlemslandssprog, således at dokumentet og mærket tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af den sammensatte fødevare, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen.
3.
Sammensatte fødevarer eller fødevarer omfattet af bilag II til Kommissionens beslutning 2007/275/EF.


Bilag 2

Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer

Grænsekontrolsted
Nr.
Inspektionscenter
Fødevarekategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK CPH 4
WFS
HC (2)
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Københavns Havn
DK CPH 1
 
HC(1)
Glückstadsvej 8, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Fredericia Havn
DK FRC 1
 
HC(1)(2)
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 55 03
Esbjerg Havn
DK EBJ 1
 
HC-T(FR) (1)(2)
HC-NT(4)
Trafikhavnskaj 19, 6700 Esbjerg
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 56 02
Aarhus Havn
DK AAR 1
 
HC(1)(2)
Østhavnsvej 31,
8000 Århus C
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40
Aalborg Havn (Grønlandshavnen)
DK AAL 1a
 
HC-T(FR) (1)(2)
Lilledybet 8,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK AAL 1b
 
HC(2)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Hirtshals Havn
DK HIR 1
 
HC-T(FR) (1)(2)
Sildekajen 6,
9850 Hirtshals
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Skagen Havn
DK SKA 1
 
HC-T(FR) (1)(2)(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Hanstholm Havn
DK HAN 1
 
HC-T(FR) (1)(3)
Auktionsgade 39,
7730 Hanstholm
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
 
HC:
Animalske fødevarer, frosne, kølede og holdbare ved rumtemperatur.
HC-T:
Kun animalske fødevarer under temperaturkontrol.
HC-T(FR):
Kun frosne animalske fødevarer
(1):
Kontrol af fisk og fiskevarer til konsum kan foretages af særligt udpegede offentlige personer.
(2):
Kun emballerede fødevarer.
(3):
Kun fisk og fiskevarer.
(4):
Kun fiskeolie, der er bestemt til konsum.


Bilag 3

Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier

I. Dokumentkontrol
100%
II. Identitetskontrol
100%
III. Fysisk kontrol:
Se nedenfor
A
ALLE TREDJELANDE BORTSET FRA CANADA, CHILE OG NEW ZEALAND
1.
Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
3.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur, samt tørrede eller saltede fiskevarer:
20 %
4.
Hele æg:
100 %
5.
Svinefedt:
20 %
Afsmeltet fedt:
100 %
6.
Maver, blærer og tarme:
20 %
7.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
8.
Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
9.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
10.
Ægprodukter:
100%
11.
Forarbejdet animalsk protein:
100%
12.
Andre fisk og fiskevarer end de under nr. 3 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
13.
Honning:
50 %
14.
Gelatine og kollagen:
10 %
15.
Frølår og landsnegle:
100%
B
CANADA
1.
Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
15 %
2.
Andre animalske fødevarer:
10 %
CHILE
1.
Kød og kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperaturer, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer:
20 %
3.
Hele æg:
20 %
4.
Svinefedt og afsmeltet fedt:
20 %
5.
Dyretarme:
20 %
6.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
7.
Kanin, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
8.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
9.
Ægprodukter:
50 %
10.
Forarbejdet animalsk protein:
50 %
11.
Andre fiskevarer end de under nr. 2 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
12.
Honning:
50 %
13.
Frølår og snegle:
Min. 1 % - max 10 %
NEW ZEALAND
1.
Alle animalske fødevarer:
2 %


Bilag 4

Indførselsbetingelser for harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Dette bilag fastsætter de specifikke betingelser, der, ud over generelle betingelser i bl.a. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, gælder for indførsel til fri omsætning af harmoniserede fødevarer fra tredjelande.
 
Ledsagedokumenter
Fødevarer skal ledsages af det til enhver tid af EU foreskrevne dokument.
Ud over generelle krav til ledsagedokument i Rådets direktiv 2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum, artikel 9, jf. bilag IV og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, artikel 6, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, artikel 14, jf. bilag VI, skal de til enhver tid af EU foreskrevne specifikke krav til ledsagedokumenter, herunder sundhedscertifikater, opfyldes.
Akvakulturdyr og produkter deraf skal desuden ledsages af et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/88/EF om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr.
 
Godkendt oprindelse
Fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse må kun indføres fra godkendte virksomheder i godkendte tredjelande, jf. artikel 6 i forordning 853/2004. Godkendte tredjelande fremgår af tredjelandslisterne i bilag 9-20.
Gelatine og kollagen fra alle godkendte dyrearter, jf. bilag III, afsnit XIV, kapitel I, nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, må indføres fra godkendte virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan samt tredjelande, som er opført på listen i bilag 9.
Mejeriprodukter, der indgår i de sammensatte fødevarer, der er omhandlet i bilag 1, del II, nr. 2 og 3, skal hidrøre fra tredjelande, der er opført i bilag 15 og hvorfra indførsel er tilladt.
 
Generelle dyresundhedsbestemmelser
Animalske fødevarer må kun indføres til fri omsætning, hvis de kommer fra produktions-, tilvirknings- og distributionsled, der opfylder følgende bestemmelser, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier:
1)
Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at der ikke sker spredning af sygdomme, der kan overføres til dyr i alle led af produktion, tilvirkning og distribution af animalske fødevarer.
2)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr, der opfylder de dyresundhedsbetingelser, som er fastsat i de relevante EF-regler.
3)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr:
 
a)
der kommer fra en bedrift, en virksomhed, et område eller et delområde, som ikke er undergivet dyresundhedsmæssige restriktioner for de pågældende dyr og fødevarer, som fastlagt i henhold til bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser.
 
b)
der, for så vidt angår kød, og fødevarer fremstillet heraf, ikke hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, hvor der på tidspunktet for slagtningen eller under produktionsprocessen fandtes dyr smittet med eller mistænkt for at være smittet med en af de sygdomme, der er omfattet af de i bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser, eller slagtekroppe eller dele heraf af sådanne dyr, med mindre denne mistanke er blevet elimineret.
 
c)
der, for så vidt angår akvakulturdyr og –produkter, overholder bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF.
Indførsel til fri omsætning af akvakulturprodukter, der ikke opfylder betingelserne i nr. 1-3, er muligt hvis de opfylder betingelserne i direktiv 2006/88/EF.
 
Human aflivning
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt, herunder kød af opdrættede strudsefugle, må kun indføres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme humane behandling som den, der er fastsat i Rådets direktiv 93/119/EF om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet.
 
Kategoriseringen af tredjelande i henhold til deres BSE risiko, jf. Kommissionens beslutning 2007/453/EF om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko
Lande med ubetydelig BSE risiko:
 
Argentina
 
Australien
 
Chile
 
Indien
 
New Zealand
 
Panama
 
Paraguay
 
Peru
 
Singapore
 
Uruguay
Lande med kontrolleret BSE risiko:
 
Brasilien
 
Canada
 
Colombia
 
Japan
 
Mexico
 
Sydkorea
 
Taiwan
 
USA
Lande med en ikke-fastsat BSE risiko:
 
Andre tredjelande end de ovenfor anførte.
 
ENZYMER AF ANIMALSK OPRINDELSE
Fuldt oprenset enzym af animalsk oprindelse må indføres fra alle tredjelande. Enzymet skal være ledsaget af dokumentation, hvoraf det fremgår at enzymet er fuldt oprenset.
 
AKVAKULTURDYR OG AKVAKULTURPRODUKTER
Indførsel og transit af akvakulturdyr og –produkter til konsum skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF og forordning (EF) nr. 1251/2008.


Bilag 5

Indførselsbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Hvis der ikke er anført indførselsbetingelser for en fødevare, må indførsel kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareafdeling, i hvis område importøren er beliggende. Fødevarerne må ikke samhandles til andre samhandelslande.
KØD
Kød af havpattedyr fra Grønland
Kød af havpattedyr fra Grønland må kun indføres, såfremt kødet stammer fra dyr, der er behandlet på en af de af Fødevarestyrelsen autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et certifikat, der er attesteret af den kompetente myndighed (Fødevarestyrelsen, Fødevareafdeling Aalborg). Certifikatet skal indeholde de oplysninger, der indgår i sundheds- eller identifikationsmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Det skal være attesteret i certifikatet, at den eksporterende virksomhed overholder betingelserne for autorisation. Kødet må ikke samhandles til andre samhandelslande, med mindre eksportøren forelægger en erklæring for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fra de veterinære myndigheder i den pågældende medlemsstat med en accept på modtagelsen.
Kød af krokodiller
Fersk, herunder kølet, frosset og dybfrosset kød af opdrættede krokodiller fra tredjelande, kan indføres på nedenstående vilkår:
Kødet skal underkastes veterinær grænsekontrol ved ankomsten til Danmark.
Kødet må ikke samhandles til andre EU-lande, Norge eller Andorra, med mindre eksportøren forelægger en erklæring for Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne fra de veterinære myndigheder i den pågældende medlemsstat med en accept på modtagelsen.
Kødet skal ved indførslen være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet og underskrevet af en embedsdyrlæge, hvoraf følgende oplysninger fremgår:
1)
Dyrenes oprindelsesland.
2)
En af EU fastsat attestation for human slagtning.
3)
Kødet stammer fra dyr fra opdræt under officiel veterinærkontrol.
4)
Dyrene er slagtet og behandlet på virksomheder, som er autoriserede af landets kompetente myndigheder og under disses tilsyn.
5)
Dyrene har været underkastet veterinær ante mortem- og post mortem kontrol, hvorved dyrene er fundet sunde og kødet egnet til konsum.
6)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for trikiner eller har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle trikiner efter betingelserne i bilag I, kapitel IX, litra C, i forordning 854/2004.
7)
Kødet har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle bændelorm (Spirometra erinacei) (min. -10C i 24 timer).
8)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for salmonella. Der skal i teknikken tages højde for muligheden for påvisning af Salmonella Subgruppe III med langsom laktoseforgæring ved supplerende anvendelse af Bismuth Sulfit Agar.


Bilag 6

Model af provianteringscertifikat

Certifikatnummer:
 
Plombenummer:
 
Ansvarlig myndighed:
 
   
1.
Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne er afsendt)
 
Adresse og referencenummer for det lager, hvor fødevarerne oprindeligt blev oplagret i EU/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne blev afsendt:
 
   
2.
Fødevarernes bestemmelsessted
 
Skibets navn:
 
 
Havn, hvor skibet lægger til:
 
 
Havn og referencenummer for det særligt godkendte lager (hvis et sådant skal benyttes):
 
   
3.
Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et bilag)
 
Dato for fødevarernes afsendelse:
 
 
Produkttype:
Oprindelsesland:
 
Antal kolli:
Bruttovægt:
 
Nettovægt:
Løbenr. på veterinærkontrolcertifikatet:
 
Plombenr.:
Transportmidlet:
   
4.
Attestation
 
Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødevarer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a, i direktiv 97/78/EF.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(embedsdyrlægens underskrift) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver, funktion og titel)
     
5.
Bekræftelse af fødevarernes ankomst
 
Jeg bekræfter, at de fødevarer, som er specificeret under pkt. 3, er modtaget på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(den kompetente myndighed/skibsførerens underskrift) (1) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver og stilling)
     
 
(1)
(2)
Overstreg det ikke gældende.
Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, hvormed dokumentet er trykt.


Bilag 7

Ansøgningsskema for returnering af fødevarer

Undertegnede:
Navn:
Adresse:
Postnr.: By:
Tlf.: Telefax:
Autorisationsnr./registreringsnr.:
ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede animalske fødevarer, der ønskes returneret til Danmark, til veterinærkontrol (returnering fra tredjeland) eller til modtagevirksomhed (returnering fra samhandelsland):
 
Returnerede fødevarer fra tredjelande skal føres til grænsekontrolstedet i:
 
Partispecifikation:
Varens art:
Varens forarbejdningsgrad:
Antal kolli
Partiets vægt
Varens mærkning, herunder sundheds- eller identifikationsmærkning og lot-nummer:
Antal enheder pr. lot-nummer:
Varens fysiske tilstand ved returneringen: (temperatur, emballage, forsegling)
 
Varens oprindelse og bestemmelse:
Varens oprindelsesland:
Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til1):
Eksportcertifikatets nummer:
Varen returneres i container nr.2):
Containeren er forsynet med segl nr.2):
Forventet ankomstdato og klokkeslæt2):
Varen skal tilføres følgende lager:
Årsager til returneringen3):
 
Hvor er partiet afvist:
 
 
Firmastempel
Dato
Underskrift
 
Navn med blokbogstaver
 
1)
Det ikke gældende oversteges.
2)
Udfyldes så vidt det er muligt.
3)
Den ansvarlige for partiet skal i dette felt beskrive årsager til returneringen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tungmetaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).


Bilag 8

Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:
Navn:
Adresse:
Evt. autorisations- eller registreringsnr.
Postnr.:
By:
Tlf. nr.
Fax nr.
   
udpeges af Fødevarestyrelsen som:
     
 
Lager i en frizone
 
 
Toldoplag
   
 
Skibsprovianteringsvirksomhed
   
 
Særligt godkendt provianteringslager
   
         
til oplagring af ikke-konforme fødevarer i henhold til § 42 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.
 
Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.
 
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til den fødevareafdeling i hvis område lageret er beliggende
 
Forbeholdt Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne
Det bekræftes herved, at lageret er autoriseret/registreret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de nedenfor afkrydsede produktkategorier. Laget opfylder de indretningsmæssige krav i § 43, stk. 1-3, i denne bekendtgørelse.
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til Fødevarestyrelsen
 
 
Produktkategori
Kun emballerede fødevarer
Uden temperatur-krav
Kølevarer
Frostvarer
Kød og kødprodukter
       
Maver, blærer og tarme
       
Frølår og landsnegle
       
Mælk og mælkeprodukter
       
Æg og varmebehandlede ægprodukter
       
Honning og Gelée Royal
       
Fisk og fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form samt fiskeolie
       
Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
       
Fiskeolie
       


Bilag 9

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr

ISO-landekode
Tredjeland
Kvæg inkl. Bøfler og bison
Får og geder
Svin
Hovdyr*
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
+
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-1
AR-2
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-3
AR-4
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-4
AU
Australien
+
+
(-)
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
+
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-1
BR-2
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-2
BR-3
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-3
BW-0
Botswana
-
-
-
+
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-1
BW-2
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3) (SG)
BW-2
BW-3
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-3
BW-4
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BW-4
BZ
Belize
(-)
-
-
(-)
 
BZ
CA
Canada
+
+
+
+
(SG)
CA
CL
Chile
+
+(#)
+
(-)
 
CL
CO
Colombia
-
-
-
(-)
 
CO
CR
Costa Rica
(-)
-
-
(-)
 
CR
CU
Cuba
(-)
-
-
(-)
 
CU
FK
Falklandsøerne
+
+
-
(-)
 
FK
GL
Grønland
(-)
+
-
(-)
 
GL
GT
Guatemala
(-)
-
-
(-)
 
GT
HN
Honduras
(-)
-
-
(-)
 
HN
HR
Kroatien
+
+
-
(-)
 
HR
               
MA
Marokko
-
-
-
(-)
 
MA
ME
Montenegro
+
+
-
-
 
ME
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
-
-
 
MK
MX
Mexico
(-)
-
-
+(R)
 
MX
NA-0
Namibia
-
-
-
(-)
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
+
-
-
(1)(2) (SG)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
(-)
+
 
NZ
PA
Panama
(-)
-
-
(-)
 
PA
PY-0
Paraguay
-
-
-
(-)
(1)
PY-0
PY-1
Paraguay
+(5)
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
PY-1
RS
Serbien
+
+
-
(-)
(6)
RS
SZ-0
Swaziland
-
-
-
(-)
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2) (SG)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
SZ-2
TR-0
Tyrkiet
-
-
-
-
(1)
TR-0
TR-1
Tyrkiet
-
-
-
(-)
(1)
TR-1
US
USA
+
+
+
(-)
(SG)
US
UY
Uruguay
-
-
-
+
 
+
-
-
-
(2)(3)(SG)
-
+
-
-
(2)(SG)
UY
ZA-0
Sydafrika
-
-
-
(-)
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
(-)
(-)
-
-
(1)(2)(4)(SG)
ZA-1
   
+
Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-6.
-
Indførsel ikke tilladt.
(-)
Indførsel til fri omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
*
Undtagen tilberedt kød.
(#)
Kun kød af får.
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
(2)
Slagtebiprodukter, bortset fra mellemgulvs- og tyggemuskulatur fra kvæg, må ikke Indføres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må indføres.
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må indføres.
(5)
Indførsel kun tilladt efter særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen centralt.
(6)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 10

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ

ISO-lande-kode
Tredjeland
Fjerkræ
Særlige bemærkninger
AL
Albanien
-
 
AR
Argentina
+
 
AU
Australien
(-)
 
BR-0
Brasilien
-
(1)
BR-1
Brasilien
-
(1)
BR-2
Brasilien
-
(1)
BR-3
Brasilien
+
(1)
BW
Botswana
-
 
CA
Canada
+
 
CL
Chile
+
 
CN-0
Folkerepublikken Kina
-
(1)
CN-1
Folkerepublikken Kina
+(R)
(1)(SG)
GL
Grønland
-
 
HK
Hongkong
-
 
HR
Kroatien
+
 
IL-0
Israel
-
(1)
IL-1
Israel
+
(1)
IL-2
Israel
+
(1)(2)
IL-3
Israel
+
(1)(3)
IN
Indien
-
 
       
KR
Sydkorea
-
 
ME
Montenegro
-
 
MG
Madagaskar
-
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
 
MY
Malaysia
-
 
MX
Mexico
-
 
NA
Namibia
-
 
NC
Ny Kaledonien
-
 
NZ
New Zealand
(-)
 
PM
St. Pierre og Miquelon
-
 
RS
Serbien
-
(4)
RU
Rusland
- (€)
 
SG
Singapore
-
 
TH
Thailand
+(R)
 
TN
Tunesien
+
 
TR
Tyrkiet
-
 
US
USA
+
 
UY
Uruguay
-
 
ZA-0
Sydafrika
-
(1)
ZA-1
Sydafrika
-
(1)
ZA-2
Sydafrika
-
(1)
ZW
Zimbabwe
-
 
   
+
Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-4.
-
Indførsel ikke tilladt.
(-)
Indførsel til fri omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(€)
Transit gennem EU dog tilladt.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008 med senere ændring.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må indføres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet mellem de datoer, der er angivet i kolonne 6A og 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må indføres.
(4)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 11

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner

ISO-landekode
Tredjeland
Klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildt-
levende hovdyr*
Andre vildtlevende landpattedyr**
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
-
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-1
AR-2
Argentina
+
-
-
-
(1)(3) (SG)
AR-2
AR-3
Argentina
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-3
AR-4
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-4
AU
Australien
+
+
-
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-2
BR-3
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-3
BW-0
Botswana
-
-
(-)
-
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-1
BW-2
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BW-2
BW-3
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-3
BW-4
Botswana
-
-
-
-
(1)
BW-4
CA
Canada
+
+
-
-
(SG)
CA
CL
Chile
+$
(-)
-
-
 
CL
GL
Grønland
+
-
-
+
 
GL
HR
Kroatien
+
-
-
-
 
HR
               
NA-0
Namibia
-
-
+
-
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
-
-
-
(1)(2) (SG)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
-
+
 
NZ
RU-0
Rusland
-
-
-
(-)
(1)
RU-0
RU-1
Rusland
-
-
(-)
(1)
RU-1
SZ-0
Swaziland
-
-
(-)
-
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2) (SG)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
SZ-2
US
USA
+
+
-
-
(SG)
US
ZA-0
Sydafrika
-
-
+
-
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
+
-
-
-
(1)(2)(4) (SG)
ZA-1
 
+
Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-4.
 
-
Indførsel ikke tilladt.
 
(-)
Indførsel til fri omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
*
Undtagen tilberedt kød.
 
**
Vildtlevende landpattedyr, undtagen klov- og hovdyr samt dyr af hareordenen.
 
#
Kun kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr.
 
$
Kun kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr.
 
£
Kun kød fra opdrættede rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenetske okrug.
 
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(2)
Slagtebiprodukter må ikke indføres.
 
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må indføres.
 
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må indføres.


Bilag 12

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle

ISO-lande-kode
Tredjeland
Vildtlevende fjervildt
Opdrættede strudse-fugle
Særlige bemærkninger
ISO-lande-kode
AL
Albanien
-
-
 
AL
AR
Argentina
+(SG)
+
 
AR
AU
Australien
-
+(SG)
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
(-)
(1)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
(1)
BR-2
BR-3
Brasilien
(-)
-
(1)
BR-3
BW
Botswana
-
+(SG)
 
BW
CA
Canada
+(SG)
+
 
CA
CL
Chile
+(SG)
(-)
 
CL
CN
Kina
-
-
 
CN
GL
Grønland
+
-
 
GL
HK
Hongkong
-
-
 
HK
HR
Kroatien
+(R)
+
 
HR
IL-0
Israel
-
-
(1)
IL-0
IL-1
Israel
(-)
+
(1)
IL-1
IL-2
Israel
(-)
+
(1)(2)
IL-2
IL-3
Israel
(-)
+
(1)(3)
IL-3
IN
Indien
-
-
 
IN
           
KR
Sydkorea
-
-
 
KR
ME
Montenegro
-
-
 
ME
MG
Madagaskar
(-)
-
 
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
-
 
MK
MY
Malaysia
-
-
 
MY
MX
Mexico
-
-
 
MX
NA
Namibia
-
+(SG)
 
NA
NC
Ny Kaledonien
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+(SG)
+
 
NZ
PM
St. Pierre og Miquelon
-
-
 
PM
RS
Serbien
-
-
(4)
RS
RU
Rusland
-
-
 
RU
SG
Singapore
-
-
 
SG
TH
Thailand
(-)(R)
(-)(R)
 
TH
TN
Tunesien
+(SG)
(-)
 
TN
TR
Tyrkiet
-
-
 
TR
US
USA
+(SG)
+
 
US
UY
Uruguay
-
+
 
UY
ZA-0
Sydafrika
-
+(R)(SG)
(1)(5)
 
ZA-1
Sydafrika
-
+(R)(SG)
(1)(2)
ZA
ZA-2
Sydafrika
-
+(R)(SG)
(1)
 
ZW
Zimbabwe
-
+(SG)
 
ZW
   
+
Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-5.
-
Indførsel ikke tilladt.
(-)
Indførsel til fri omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må indføres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet mellem de datoer, der er angivet i kolonne 6A og 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må indføres.
(4)
Eksklusiv Kosovo.
(5)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 6A i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må indføres.


Bilag 13

Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme

DEL I A
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamdyr og opdrættet hårvildt
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfårogtamgeder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO-landekode
AR-0
Argentina
(*)(1)
C
C
C(£)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
C
C
C(£)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A
A
C(£)
A
A
AR-2
AU
Australien
A
A
A(£)
A
A(£)
AU
BH
Bahrain
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
BH
BR-0
Brasilien(1)
A
A(£)
BR-0
BR-1
Brasilien(1)
A
A(£)
BR-1
BR-2
Brasilien(1)
C(2)
C(£)
C(£)
A
A(£)
BR-2
BR-3
Brasilien(1)
A
A(£)
BR-3
BW
Botswana
B
B(£)
B(£)
B(£)
A
BW
BY
Hviderusland
C(£)
C(£)
C(£)
B(£)
A(£)
BY
CA
Canada
D
A
A
A
A
CA
CL
Chile
A(2)
A(#)
A(2)
A(£)
A(£)
CL
CN-0
Kina
B(£)(R)
B(£)(R)
B(£)(R)
B(£)(R)
A(2)(R)
CN-0
CN-1
Kina
B(£)(R)
B(£)(R)
B(£)(R)
B(£)(R)
A(2)(R)
CN-1
CO
Columbia
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
CO
ET
Etiopien
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
ET
GL
Grønland
A(3)
GL
HK
Hongkong
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
HK
HR
Kroatien
A
A
D
A
A
HR
IL
Israel
B(3)
B(£)
B(3)
A(£)
A(3)
IL
IN
Indien
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
IN
               
KE
Kenya
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
KE
KR
Korea
A(£)
KR
MA
Marokko
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
MA
ME
Montenegro
A(2)
A(2)
D(2)
A(2)
A(£)
ME
MG
Madagaskar
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
A(2)
A(2)
B(£)
(-)
A(£)
MK
MU
Mauritius
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
MU
MX
Mexico
A(£)
D(£)
D(£)
A(2)(R)
A(£)
MX
MY-0
Malaysia(1)
MY-0
MY-1
Malaysia(1)
A(£)
MY-1
NA
Namibia (*)
B
B
B(3)
B(£)
A(3)
NA
NC
Ny Kaledonien
A
NC
NZ
New Zealand
A
A
A(3)
A
A(3)
NZ
PY
Paraguay
C
C(£)
C(£)
B(£)
A(£)
PY
RS
Serbien (4)
A(2)
A(2)
D(2)
A(2)
A(2)
RS
RU
Rusland
C
C
C
(-)
A
RU
SG
Singapore
B
B
B
(-)
A(£)
SG
SZ
Swaziland
B
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
SZ
TH
Thailand
B(£)
B(£)
B(£)
B(£)
A(£)
TH
TN
Tunesien
C(£)
C(£)
B(£)
B(£)
A(£)
TN
TR
Tyrkiet
A(£)
TR
UA
Ukraine
A(£)
UA
US
USA
A
A
A
(-)
A
US
UY
Uruguay (*)
C(6)
C(6)
B(3) (6)
A(6)
A(6)
UY
ZA
Sydafrika (*)
C(3)
C(£)
C(3)
A(£)
A(3)
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
C(3)
C(£)
B(3)
A(£)
A(3)
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III.
 
DEL I B
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamdyr og opdrættet fjervildt
ISO- landekode
Tredjeland
Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, bortset fra strudsefugle
Opdrættede strudsefugle
ISO- landekode
AR-0
Argentina (*)(1)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A
A
AR-2
AU
Australien
D(3)
D
AU
BH
Bahrain
BH
BR-0
Brasilien (1)
D(2)
D(£)
BR-0
BR-1
Brasilien (1)
A(£)
BR-1
BR-2
Brasilien (1)
D(2)
D(£)
BR-2
BR-3
Brasilien (1)
A(2)
BR-3
BW
Botswana
A
BW
BY
Hviderusland
BY
CA
Canada
A
A
CA
CL
Chile
A(2)
A(£)
CL
CN-0
Kina (1)
B(R)
B(£)(R)
CN-0
CN-1
Kina (1)
D(R)
B(£)(R)
CN-1
CO
Colombia
A(£)
CO
ET
Etiopien
ET
GL
Grønland
GL
HK
Hongkong
D(2)
D(£)
HK
HR
Kroatien
A
A
HR
IL
Israel
A
A
IL
IN
Indien
IN
         
KE
Kenya
KE
KR
Korea
D(£)
D(£)
KR
MA
Marokko
MA
ME
Montenegro
D(£)
D(£)
ME
MG
Madagaskar
D(£)
D(£)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
MK
MU
Mauritius
MU
MX
Mexico
D(£)
D(£)
MX
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
MY-1
Malaysia (1)
D(2)(5)
D(£)
MY-1
NA
Namibia (*)
D(3)
A
NA
NC
Ny Kaledonien
NC
NZ
New Zealand
A(3)
A
NZ
PY
Paraguay
PY
RS
Serbien (2)
D(2)
D(£)
RS
RU
Rusland
– (€)
RU
SG
Singapore
D(2)
D(£)
SG
SZ
Swaziland
SZ
TH
Thailand
A(2)(R)
A(£)(R)
TH
TN
Tunesien
A(2)
A(£)
TN
TR
Tyrkiet
D(2)
D(£)
TR
UA
Ukraine
UA
US
USA
A
A
US
UY
Uruguay
D(3)
A
UY
ZA
Sydafrika (*)
(-)
D(R)
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
D(3)
A
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III.
   
 
DEL II
 
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klov- bærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)
Vildtlevende fuglevildt
Andre vildt leven-
de landpattedyr
ISO-lande kode
 
AR-0
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-0
 
AR-1
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-1
 
AR-2
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-2
 
AU
Australien
A
A
A
D
A
AU
 
BH
Bahrain
C(£)
C(£)
A(£)
BH
 
BR-0
Brasilien (1)
A(£)
D(£)
BR-0
 
BR-1
Brasilien (1)
A(£)
A(£)
BR-1
 
BR-2
Brasilien (1)
C(£)
A(£)
D(£)
BR-2
 
BR-3
Brasilien (1)
A(£)
D(£)
BR-3
 
BW
Botswana
B(£)
B(£)
A(£)
A(£)
BW
 
BY
Hviderusland
C(£)
C(£)
A(£)
BY
 
CA
Canada
A
A
A
A
A
CA
 
CL
Chile
B
B
A
A
CL
 
CN
Kina
B(£)(R)
B(£)(R)
A(£)(R)
B(£)(R)
CN
 
CO
Colombia
B(£)
B(£)
A(£)
CO
 
ET
Etiopien
B(£)
B(£)
A(£)
ET
 
GL
Grønland
A
A
A
GL
 
HK
Hongkong
B(£)
B(£)
A(£)
HK
 
HR
Kroatien
A
D
A
A(R)
HR
 
IL
Israel
B(£)
B(£)
A(£)
A(£)
IL
 
IN
Indien
B(£)
B(£)
A(£)
IN
                   
 
KE
Kenya
B(£)
B(£)
A(£)
KE
 
KR
Korea
A(£)
D(£)
KR
 
MA
Marokko
B(£)
B(£)
A(£)
MA
 
ME
Montenegro
D(£)
D(£)
A(£)
ME
 
MG
Madagaskar
B(£)
B(£)
A(£)
D(£)
MG
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
B(£)
B(£)
A(£)
MK
 
MU
Mauritius
B(£)
B(£)
A(£)
MU
 
MX
Mexico
D(£)
D(£)
A(£)
D(£)
MX
 
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
 
MY-1
Malaysia (1)
A(£)
D(£)
MY-1
 
NA
Namibia (*)
B
B
A
A
D
NA
 
NC
Ny Kaledonien
A
NC
 
NZ
New Zealand
A
A
A
A
A
NZ
 
PY
Paraguay
C(£)
C(£)
A(£)
PY
 
RS
Serbien (2)
D
D
A
RS
 
RU
Rusland
C(£)
C(£)
A(£)
A(£)
RU
 
SG
Singapore
B(£)
B(£)
A(£)
SG
 
SZ
Swaziland
SZ
 
TH
Thailand
B(£)
B(£)
A(£)
D(£)
TH
 
TN
Tunesien
B
B
A
D
TN
 
TR
Tyrkiet
A(£)
D(£)
TR
 
UA
Ukraine
A(£)
UA
 
US
USA
A
A
A
A
US
 
UY
Uruguay
A
D
UY
 
ZA
Sydafrika (*)
C
C
A
A
D
ZA
 
ZW
Zimbabwe (*)
B(£)
B(£)
A(£)
D(£)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
 
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III.
   
 
DEL III A
 
Pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« af tamdyr og opdrættet vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfår og tam-geder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamfjerkræ og opdrættede strudsefugle
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO- lande kode
 
AR
Argentina
F
F
A
AR
 
NA-0
Namibia(1)
(-)
(-)
NA-0
 
NA-1
Namibia(1)
E
E
(-)
(-)
NA-1
 
UY
Uruguay
E
UY
 
ZA
Sydafrika(1)
D(3)(R)
(-)
ZA
 
ZA-1
Sydafrika(1)
(-)
(-)
(-)
ZA-1
 
ZW
Zimbabwe
(-)
(-)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
   
 
DEL III B
 
Pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klovbærende vildt, bortset fra svin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildlevende dyr af hare ordenen
Vildtlevende fugle-vildt
Andre vildtlevende landpattedyr
ISO-landekode
 
AR
Argentina
A
AR
 
NA-0
Namibia (1)
A
A
E
NA
 
NA-1
Namibia(1)
A
A
E
NA-1
 
ZA
Sydafrika(1)
A
A
D
ZA
 
ZA-1
Sydafrika(1)