Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Offentlige myndigheders vejledningspligt ved udfyldelse af ansøgning om enkeltbetalingsstøtte

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde nedsat ansøgers enkeltbetalingsstøtte som følge af forkert udfyldelse af ansøgningsskemaet, manglende opfyldelse af kravene om plantedække og for mange træer og buske pr. hektar.

NaturErhvervstyrelsen begrundede afgørelsen med, at angivelsen af ansøgers marker i markplanen for så vidt angår de støtteberettigede og ikke-støtteberettigede arealer ikke var sket korrekt. Derudover opfyldte dele af ansøgers marker ikke kravene om plantedække og kravene om antal træer og buske pr. hektar. Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen for så vidt angår underkendelsen af ansøgers arealer pga. manglende opfyldelse af kravene om plantedække og for mange træer og buske pr. hektar.

Fødevareministeriets Klagecenter ændrede afgørelsen for så vidt angik størrelsen af det underkendte areal. Klagecentret begrundede ændringen med, at NaturErhvervstyrelsen i første omgang anerkendte fejlen som en åbenlys fejl. Ved en gentagelse af den samme åbenlyse fejl, skulle NaturErhvervstyrelsen have vejledt ansøger yderligere om korrekt udfyldelse af ansøgningsskemaet.

NN
Den 26. oktober 2011
Sagsnr.: 6327
Ref.: RIBA
Tlf.: 22501846

Afgørelse om enkeltbetalingsstøtte for 2009 ændres delvist

Du har i brev af 7. marts 2010 klaget over NaturErhvervstyrelsens (tidligere: FødevareErhverv) afgørelse af 9. februar 2010.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ændrer delvist NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Vi ændrer afgørelsen for så vidt angår det ansøgte areal, men fastholder afgørelsen for så vidt angår underkendelse af dine arealer pga. manglende opfyldelse af kravene om plantedække.

Såfremt NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 9. februar 2010 har haft betydning i øvrigt fx vedrørende udbetaling af enkeltbetalingsstøtte i de efterfølgende ansøgningsår eller inddragelse af dine betalingsrettigheder, vil NaturErhvervstyrelsen på baggrund af denne afgørelse tage disse sager op til fornyet behandling.

Sammendrag

NaturErhvervstyrelsen skulle på baggrund af deres brev af 3. juli 2009 vedrørende areal anført i flere kolonner have vejledt dig yderligere vedrørende korrekt udfyldelse af din ansøgnings kolonne 6 og 7. Det ansøgte areal udgør dermed 5,89 ha.

Underkendelsen af dine arealer pga. manglende opfyldelse af kravet om plantedække opretholdes.

Du kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 9. februar 2010 om enkeltbetalingsstøtte for 2009.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Din klage af 7. marts 2010.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 20. maj 2010.

Dit høringssvar af 31. juli 2010.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte areal

Du har i din ansøgning om enkeltbetalingsstøtte for 2009 anmeldt et støtteberettiget areal på i alt 9,63 ha, og et areal på 3,74 ha som du ikke søger støtte til. For så vidt angår markerne nr. 1-2, 2-1, 2-2, og 3-0 har du anmeldt et areal for hver enkelt mark i både kolonne 6, dvs. arealer som der søges støtte til, og i kolonne 7, dvs. arealer som der ikke søges støtte til. Dette gøres du opmærksom på i brev af 3. juli 2009, hvor du også anmodes om indsendelse af markkort. På den baggrund fremsender du ved brev af 27. juli 2009 indtegnet markkort samt ny markplan. Af markplanen ses det, at mark nr. 1-2, 2-1, 2-2 og 3-0 nu er opført to gange på hver sin linje. Det samlede areal for dyrkede/udyrkede arealer (kolonne 6) udgør stadig 9,63 ha, og det samlede areal for arealer, hvor der ikke søges støtte til, udgør stadig 3,74 ha (kolonne 7).

Det daværende Plantedirektorat har den 12.-13. november 2009 foretaget kontrol på din bedrift. I den forbindelse underkendes dele af dine arealer pga. manglende opfyldelse af kravene om plantedække på permanente græsarealer, ligesom der er konstateret flere end 50 træer og buske på flere af arealerne. Det samlede støtteberettigede areal nedsættes på den baggrund til 5,38 ha.

Plantedirektoratets kontrolrapport er den 13. november 2009 sendt i høring hos dig. På den baggrund oplyser du i høringssvar af 18. december 2009, at kolonne 6 på 9,63 ha også omfatter kolonne 7 på 3,74 ha, således at det, der reelt ansøges om vedrørende enkeltbetaling, udgør 5,89 ha. Overdeklarationen udgør derfor ifølge dig alene 0,35 ha.

NaturErhvervstyrelsen har den 9. februar 2010 truffet afgørelse om, at du ikke få vil udbetalt enkeltbetalingsstøtte for 2009 pga. overanmeldelse af dine arealer med mere end 50%. Derudover udelukkes du i op til 3 år fra at modtage støtte.

Ved udfyldelse af markplan må hver mark kun være opført én gang på én linje, og arealet af den enkelte mark skal fremgå af enten kolonne 6, hvis der søges om støtte til arealet, eller kolonne 7, hvis arealet ikke er støtteberettiget. Det samlede areal for hhv. kolonne 6 og 7 skal være anført nederst på markplanen. Du har ved indsendelsen af din ansøgning fejlagtigt opført et areal for 4 af dine marker i både kolonne 6 og 7 på samme linje. Dette gøres du opmærksom på i NaturErhvervstyrelsens brev af 3. juli 2009, hvoraf det bl.a. fremgår:

»På markplanen, side 3, har du for dine marker anført arealer i både kolonne 6 og 7 på samme linje.

Der må kun anføres ét areal i hektar i én kolonne ud for den enkelte mark på hver linje på markplanen. Marken skal derfor anføres som to marker.

Du bedes derfor rette vedlagte markplan, så der ud for hver mark kun er anført ét areal i hektar i én kolonne. Markerne skal have hvert sit nummer«

I dit svar af 27. juli 2009 har du anført mark nr. 1-2, 2-1, 2-2, og 3-0 to gange på hver sin linje således, at de pågældende marker stadig har opført areal i både kolonne 6 +7. Det samlede areal svarer til det, der fremgår af den oprindeligt indsendte ansøgning. Ansøgningen er dermed stadig behæftet med fejl, da hver enkelt mark som nævnt kun må være opført én gang i markplanen og enten have anført areal i kolonne 6 eller kolonne 7.

NaturErhvervstyrelsen har ved deres brev af 3. juli 2009 givet dig mulighed for at rette op på fejlen vedrørende angivelse i både kolonne 6 + 7, og har i deres brev vejledt dig om, hvordan ansøgningen skulle udfyldes korrekt. Dermed har NaturErhvervstyrelsen i første omgang anerkendt fejlen som en åbenlys fejl, der til enhver tid kan berigtiges1). Da det ikke lykkes at korrigere fejlen i første omgang, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om nedsættelse af din støtte. NaturErhvervstyrelsen gør i deres afgørelse opmærksom på, »at kolonnerne ikke skal trækkes fra hinanden, så du samlet søger for 5,89 ha, men at summen for kolonne 6 er det areal, du faktisk søger støtte til, og at summen for kolonne 7 er det areal, du ikke ønsker at søge støtte til. Hvis du på en mark har et areal, der ikke er støtteberettiget, skal du fratrække det, inden du anfører det på markplanen.«

NaturErhvervstyrelsen er som offentlig myndighed forpligtet til at vejlede generelt om bl.a. ansøgning om udbetaling af enkeltbetalingsstøtte2). Vejledningspligten indebærer dog ikke, at myndigheden skal give forhåndsbesked om en konkret sag/ansøgning eller udføre konsulentlignende opgaver for borgere eller virksomheder. Det er ansøgers ansvar, at ansøgning om enkeltbetalingsstøtte indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, herunder udfyldelse af markplanen og korrekte oplysninger om arealernes størrelse3). Ved at underskrive ansøgningsskemaet, erklærer du, at du er bekendt med og overholder de bestemmelser, der har betydning for din ansøgning. Ukendskab til eller misforståelse af reglerne kan som udgangspunkt ikke suspendere dette ansvar, medmindreder i en sag foreligger omstændigheder, der viser, at parten er uvidende om relevante bestemmelser eller har misforstået reglerne, og myndigheden har undladt at yde den fornødne vejledning. Om en myndighed har tilsidesat sin vejledningspligt, beror i sidste ende på en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Uanset at det til enhver tid er ansøgers ansvar at sørge for, at en ansøgning er udfyldt korrekt og indeholder alle de nødvendige oplysninger for at fastslå støtteberettigelsen, har NaturErhvervstyrelsen i den konkrete sag givet dig mulighed for at rette op på en mangel ved ansøgningen. NaturErhvervstyrelsen har i deres brev vejledt dig om, hvordan fejlen kunne korrigeres. Fødevareministeriets Klagecenter vurderer, at du ikke har opfattet NaturErhvervstyrelsens vejledning korrekt, og fejlen i ansøgningen gentages derfor i dit brev af 27. juli 2009. Først ved dit brev af 18. december 2009 står det klart for dig, at kolonne 6 og kolonne 7 ikke skal trækkes fra hinanden. Du ønsker således, at det ansøgte støtteberettigede areal alene udgør 5,89 ha.

Ved læsning af NaturErhvervstyrelsens afgørelse, jf. det refererede afsnit ovenfor, fremstår det, at NaturErhvervstyrelsen var bevidst om, at du ved din besvarelse af 27. juli 2009 ikke var bekendt med, at de anførte arealer for hver enkelt mark samt det samlede anførte areal for hhv. kolonne 6 og 7 ikke var korrekt. På baggrund af de foreliggende oplysninger i den konkrete sag, herunder særligt formuleringen i afgørelsen, er det Fødevareministeriets Klagecenters vurdering, at NaturErhvervstyrelsen i dette tilfælde ved modtagelsen af dit brev af 27. juli 2009 på ny skulle have rettet henvendelse til dig og vejledt dig yderligere i relation til udfyldelse af markplan og særligt udfyldelse af kolonne 6 + 7, så du kunne korrigere fejlen. Vi mener således, at det på baggrund af ansøgningen og dit brev af 27. juli 2009 måtte stå klart for NaturErhvervstyrelsen, at du havde misforstået vejledningen i brev af 3. juli 2009. NaturErhvervstyrelsen anerkendte den oprindelige fejlagtige angivelse på markplanen som en åbenlys fejl, og det er Fødevareministeriet Klagecenters vurdering, at NaturErhvervstyrelsen også efterfølgende skulle have anerkendt fejlen som sådan. I den forbindelse lægges der også vægt på, at du i dit brev af 18. december 2009, dvs. inden NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse i sagen, gør opmærksom på, at det ansøgte areal kun udgør 5,89 ha. Ud fra en samlet konkret vurdering af sagens oplysninger, skulle det derfor have været muligt for dig at korrigere de oplysninger, som du havde anført i ansøgningen for så vidt angår mark nr. 1-2, 2-1, 2-2, og 3-0 og deres angivelse i hhv. kolonne 6 + 7.

På grundlag af de konkrete omstændigheder i sagen, er det vores samlede vurdering, at NaturErhvervstyrelsen skulle have vejledt dig yderligere om korrekt udfyldelse af kolonne 6 og 7 i markplanen. Vi har blandt andet tillagt det betydning:

at NaturErhvervstyrelsen som led i sagsbehandlingen af den konkrete ansøgning har rettet henvendelse til dig om fejlen,

at fejlen, der anerkendes som åbenlys, medfører en henvendelse fra NaturErhvervstyrelsen til dig med vejledning om den konkrete fejl, således at du kan rette op på fejlen, og

at det ved modtagelsen af dit brev af 27. juli 2009 måtte stå klart for NaturErhvervstyrelsen, at du havde misforstået NaturErhvervstyrelsens vejledning i brev af 3. juli 2009.

at du ved høringssvar af 18. december 2009 gør opmærksom på, at det samlede ansøgte areal udgør 5,89 ha.

Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at manglende eller mangelfuld vejledning efter omstændighederne får den retlige virkning, at den pågældende stilles på den måde, som behørig vejledning ville have medført4). Vi mener derfor, at du skal stilles, som behørig vejledning ville have medført for dig (korrekt angivelse af mark nr. 1-2, 2-1, 2-2, og 3-0 i hhv. kolonne 6 + 7), hvorfor vi ændrer NaturErhvervstyrelsens afgørelse, således at det ansøgte støtteberettigede areal alene udgør 5,89 ha.

Manglende opfyldelse af kravene om plantedække og antallet at træer og buske pr. hektar

Ved NaturErhvervstyrelsens fysiske kontrol på din bedrift blev det samlede areal fastslået til 5,38 ha, da dele af dine arealer ikke opfyldte kravet om plantedække, ligesom der blev konstateret mere end 50 træer og buske pr. hektar. Dermed er der tale om en forskel mellem det anmeldte og det fastslåede areal på 0,51 ha. Du har i dit brev af 18. december 2009 erkendt, at du har overanmeldt dine arealer med 0,35 ha.

Alle dine arealer er anmeldt med permanent græs. Arealer, der anmeldes med græs, skal have et plantedække, der overvejende består af græs eller andet grøntfoder5). I henhold til gældende praksis betyder det, at mindst halvdelen af arealet samlet set på et hvilket som helst tidspunkt skal være dækket med græs eller andet grøntfoder. Hvis det anmeldte areal overvejende består af andre planter end græs eller andet grøntfoder, skal hele arealet underkendes6). Derudover gælder, at der på landbrugsarealer højst må være 50 stubbe, træer eller buske pr. hektar7). Ifølge NaturErhvervstyrelsens observationer opfylder hele eller dele af dine marker ikke disse betingelser. NaturErhvervstyrelsens kontrollører er sagkyndige på området, og medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som giver os anledning til at betvivle, at en opmåling eller en vurdering er foretaget korrekt, lægges disse opmålinger og vurderinger til grund for sagsbehandlingen. Det er i det konkrete tilfælde vores vurdering, at sådanne særlige omstændigheder ikke foreligger i denne sag. Fødevareministeriets Klagecenter fastholder derfor, at de pågældende arealer ikke opfylder kravet om plantedække, hvorfor det samlede støtteberettigede areal udgør 5,38 ha. Du har dermed overanmeldt dine arealer med 0,51 ha.

Sanktion

Nedsættelse af støtte som sanktion for overanmeldelse fastsættes alene i henhold til det omhandlende areals størrelse og således uafhængig af ansøgers intentioner eller god tro. Ved nedsættelse beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal reduceret med det dobbelte af den konstaterede forskel, hvis en sådan forskel udgør over 3% eller 2,00 ha8). I det konkrete tilfælde, hvor den konstaterede forskel udgør 0,51 ha og dermed 9,48 % af det samlede fastslåede areal på 5,38 ha, reduceres grundlaget for støtteberegningen således med 1,02 ha.

***

Klagen er pr. 1. april 2011 overdraget fra Fødevareministeriets departement til Fødevareministeriets Klagecenter. Vi er en nyoprettet selvstændig myndighed, som fremover skal behandle Fødevareministeriets klagesager.

FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet er fra 1. oktober 2011 samlet i NaturErhvervstyrelsen.

Fødevareministeriets Klagecenter beklager den lange sagsbehandlingstid.

Du kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Rikke Susanne Bastian

Fuldmægtig, cand.jur.

NaturErhvervstyrelsen modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) jf. art. 19 i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

2) jf. § 7, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007.

3) jf. art. 12, stk. 1, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

4) jf. FOB 1989.168

5) jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

6) Fortolkning af bestemmelsen og praksis fremgår af FødevareErhvervs vejledning om enkeltbetaling fra april 2009, s. 43.

7) jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

8) jf. art. 51, stk. 1, 1. afsnit, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.