Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00190

Resumé

To klagere – en person og hans værge – klagede over udsendelsen ”Operation X: De sociale plattenslagere” på TV 2.

Pressenævnets formand udtaler:

Vedrørende klagens rettighed bemærkes det, at en klage over TV 2’s overtrædelse af god presseskik skal indgives til mediet inden fire uger efter offentliggørelsen. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

Hvis der ikke er givet klagevejledning i et tilfælde, hvor et medie har pligt til det, og en klage over afgørelsen indsendes for sent til Pressenævnet, vil den manglende klagevejledning som udgangspunkt bevirke, at klagen behandles af nævnet uanset forsinkelsen.

[Klager] rettede den 22. november 2011 henvendelse til TV 2, hvilket er inden for 4-ugers klagefristen. Da klagen til Pressenævnet vedrører et svar fra november 2011 og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 9. januar 2012, er klagen som udgangspunkt indgivet efter klagefristens udløb. Som følge af den manglende klagevejledning er der imidlertid ikke grund til at afvise klagen på grund af fristoverskridelse.

Det er imidlertid en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Person A] ikke er direkte eller indirekte omtalt eller afbilledet i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har som værge for sin bror, [Person A], klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Operation X: De sociale plattenslagere” bragt på TV 2 den 21. november 2011, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 9. januar 2012.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 21. november 2011 udsendelsen ”Operation X: De sociale plattenslagere”. Udsendelsen omhandlede private socialpædagogiske opholdssteder, der blandt andet modtog bevillinger fra kommuner til de enkelte personer (enkeltmandsprojekter). Udsendelsen forholdt sig blandt andet kritisk til opholdsstedet Alternativet ApS og dets virksomhed, herunder navnlig behandlingen af én af opholdsstedets beboere, [Person B].

[Klager] rettede ved e-mail af 22. november 2011 henvendelse til TV 2. E-mailen blev på vegne af TV 2 besvaret af produktionsselskabet bag Operation X-udsendelsen, Monday Production ApS, den 23. november 2011. E-mailen indledtes med sætningen ”Tak for din henvendelse til TV 2”. Korrespondancen fortsatte til den 28. november 2011. [Klager] blev ikke i e-mailkorrespondancen oplyst om mulighederne for at klage til Pressenævnet.

2 Parternes synspunkter

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at klagen hverken indgives på vegne af beboeren [Person B] eller Alternativet ApS. [Person A] er imidlertid som beboer på stedet berørt af udsendelsen, da udsendelsen indeholder flere faktiske fejl. Udsendelsen har haft den konsekvens, at det uniformerede personale, der altid omgiver [Person A], efter udsendelsen, er blevet mødt med tilråb og bemærkninger fra andre. Det er familiens frygt, at det kan sætte [Person A]s sikkerhed over styr.

TV 2 har anført, at tv-stationen ikke har truffet afgørelse i sagen, men behandlet [Klager]s henvendelse af 22. november 2011 som en seerhenvendelse (og har ligeledes sendt sagen til Seernes Redaktør til orientering). Da hverken [Klager] eller [Person A] medvirker, ses eller omtales i udsendelsen, har klager/klagerne ikke retlig interesse, og sagen bør afvises i medført af medieansvarslovens § 43, stk. 2.

TV 2 har endvidere henvist til Pressenævnets kendelse af 16. december 2009 i sag nr. 2009-6-0901 og kendelse af 25. juni 2010 i sag nr. 2010-6-1009.

3 Pressenævnets formand udtaler:

Vedrørende klagens rettighed bemærkes det, at en klage over TV 2’s overtrædelse af god presseskik skal indgives til mediet inden fire uger efter offentliggørelsen. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

Hvis der ikke er givet klagevejledning i et tilfælde, hvor et medie har pligt til det, og en klage over afgørelsen indsendes for sent til Pressenævnet, vil den manglende klagevejledning som udgangspunkt bevirke, at klagen behandles af nævnet uanset forsinkelsen.

[Klager] rettede den 22. november 2011 henvendelse til TV 2, hvilket er inden for 4-ugers klagefristen. Da klagen til Pressenævnet vedrører et svar fra november 2011 og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 9. januar 2012, er klagen som udgangspunkt indgivet efter klagefristens udløb. Som følge af den manglende klagevejledning er der imidlertid ikke grund til at afvise klagen på grund af fristoverskridelse.

Det er imidlertid en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Person A] ikke er direkte eller indirekte omtalt eller afbilledet i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 21. februar 2012