Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse om rådighed, jf. bekendtgørelse nr. 61 af 25. januar 2012 foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 6, § 62 a, stk. 2, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 2, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, og § 88, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, som ændret ved lov nr. 153 af 28. februar 2012 fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, som deltager i selvvalgt uddannelse eller tilbud, eller som arbejder som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Ved »anden aktør« forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, anden aktør har fået overladt at varetage opgaver for jobcenteret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ved »samtale« forstås alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Ved »aktivitet« forstås en aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder et medlem til med henblik på at øge medlemmets muligheder for at få arbejde.

Stk. 4. Ved »udeblivelse« fra en samtale eller aktivitet forstås, at et medlem ikke møder til en samtale eller aktivitet, som medlemmet er indkaldt til, og som medlemmet har pligt til at møde til, uanset om medlemmet har meldt afbud eller afslået at møde til samtalen eller aktiviteten, før denne skulle have været afholdt.

Stk. 5. Ved »tilbud« forstås tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Ved »selvvalgt uddannelse« forstås 6 ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Ved »plan for jobsøgning« forstås den plan, der skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.«

4. § 7, stk. 3 og 4, ophæves.

5. I Kapitel 2 indsættes efter § 9:

»Samtaler, aktiviteter og tilbud

§ 9 a. Et medlem skal kunne møde til samtaler med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør samt til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil.

Stk. 2. Medlemmet har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder til, herunder til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, jf. stk. 5.

Stk. 3. Medlemmet har også pligt til at møde til og deltage i tilbud fra jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 4. Et medlem, der deltager i et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 10, og kunne overtage arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Samtaler holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 13. Under medlemmets deltagelse i tilbud kan samtaler dog holdes ved kontakt på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev.«

6. I § 10, stk. 1, ændres »kurser og andre tilbud« til: »samtaler, aktiviteter og tilbud, jf. § 9 a«.

7. I § 10, stk. 2 og 5, udgår andet punktum.

8. § 10, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Medlemmet skal til samtalen efter § 26 medbringe kopi af de jobansøgninger, som a-kassen har bedt om ved den seneste samtale med medlemmet.«

9. I § 11, stk. 1, ændres »§§ 7-9« til: »§§ 7-9 a«.

10. I Kapitel 2 indsættes efter § 11 og før Kapitel 3:

»§ 11 a. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt, og som medlemmet har pligt til at møde til.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, hvor en samtale skal holdes ved kontakt med medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev, og hvor samtalen ikke holdes på grund af forhold, som skyldes medlemmet.

Stk. 3. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til afsenderen af indkaldelsen.

Stk. 4. Hvis medlemmet udebliver fra en samtale eller aktivitet, som medlemmet har meldt afbud til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan medlemmet ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.«

11. Overskriften før § 12 og § 12 ophæves.

12. I § 13, stk. 2, udgår: »eller i forskellige aktiviteter«.

13. I Kapitel 3 indsættes efter § 13:

»Selvvalgt uddannelse

§ 13 a. Et medlem, der deltager i selvvalgt uddannelse, skal stå til rådighed efter reglerne i bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.«

14. § 16, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) hvis arbejdsgiveren på en frigørelsesattest, i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at medlemmet opnår arbejde med en længere arbejdstid.«

15. § 19, stk. 1, affattes således:

»Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til, afslår et tilbud eller en jobsamtale eller ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis medlemmet fx skal

1) overtage andet arbejde,

2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed,

3) begynde på eller fortsætte en uddannelse,

4) gå på efterløn,

5) rejse til udlandet eller

6) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.«

16. § 19, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

17. I § 19, stk. 3, som bliver stk. 2, ændres »afslaget, ophøret eller udeblivelsen« til: »afslaget eller ophøret«.

18. I § 19, stk. 4, som bliver stk. 3, udgår: »en aktivitet eller«.

19. I § 20, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 2-3«.

20. I § 20 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Et medlem bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i selvvalgt uddannelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

21. I § 20, stk. 3, som bliver stk. 4, udgår »uddannelsesydelse efter loven,«.

22. I § 21, stk. 1, ændres »samtale efter § 41 i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed,« til: »samtale eller aktivitet, jf. § 11 a,«.

23. § 22, stk. 1 og 2, affattes således:

»Stk. 1. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis medlemmet skal stå til rådighed under uddannelsen eller deltager i selvvalgt uddannelse, kan medlemmet få ret til dagpenge i en periode mellem to dele af uddannelsesforløbet, selvom perioden er på under 4 uger eller skyldes uddannelsesstedets ferieperiode.«

24. § 23, stk. 1, affattes således:

»Et medlem skal oplyse a-kassen om alle forhold, som kan have betydning for medlemmets rådighed, herunder om bopælsadresse, sygdom, ferie og andre begrænsninger i rådigheden. Medlemmet skal herudover oplyse om sin jobsøgning, om deltagelse i og eventuel udeblivelse fra samtaler, aktiviteter og tilbud samt om afslag på eller ophør i tilbud og arbejde.«

25. § 28 ophæves.

26. I § 29, stk. 1, ændres »§§ 25-28« til: »§§ 25-27«.

27. I § 30, stk. 1, ændres »§§ 25-29« til: »§§ 25-27 og § 29«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2012.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. februar 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro