Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, som ændret ved § 22 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 114 a ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-7«.

2. I § 114 a, nr. 4, ændres »26. oktober 1979« til: »3. marts 1980«.

3. I § 114 a indsættes som nr. 7:

»7) Overtrædelse af § 192 b, § 260 eller § 266, når handlingen er omfattet af artikel 2 i den internationale konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Morten Bødskov