Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og lov nr. 468 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 57 b, stk. 4-6, ophæves.

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 4-8.

2. I § 123, stk. 1, 1. pkt., ændres »påkrævet« til: »absolut påkrævet«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2012 og finder anvendelse på afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karen Hækkerup